Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

10 år med blokstruktur på Science – har vi noget at fejre?

UDDANNELSE – De korte, opbrudte undervisningsforløb til studerende på Science giver overfladisk læring. Det ville have været klogere at holde fast i de gamle semesterperioder, som bruges af andre fakulteter på KU, mener to viceinstitutledere og tre studieledere.

Opsplitning af universitetsåret og de studerendes læring i smådele, det vi på Science kender som blokstrukturen, kan i år fejre 10-års-jubilæum, og det kunne vel være en rimelig lejlighed til at evaluere, om ændringen har været optimal for vores uddannelser.

Som undervisere, studieledere og viceinstitutledere for undervisning arbejder vi hårdt på, at optimere vores uddannelser og forventer, at de skal have verdensklasseniveau, så spørgsmålet er om dette mål fremmes af, at vi har indført en struktur, der understøtter og lægger op til, at kurser skal afvikles og afsluttes på ni uger inklusiv eksamen.

Blokstrukturen er en pædagogisk fejltagelse

Desværre er det reelt en struktur, der via de korte, opbrudte forløb begrænser mulighederne for fordybelse og afkorter de læringsperioder, der tillader tid til, at studerende både kan nå at undres og at udføre selvstændigt arbejde med at forstå komplekse problemstillinger, eller giver tid nok til at inddrage eksperimentelle forløb, hvor de studerende inddrages i enquiry-baserede processer (og ikke bare gennemfører korte kogebogsøvelser).

Der er ikke tid, fordi det hele skal afvikles – om ikke på nul-komma-fem – så dog på relativt kort tid, hvis man tager det abstraktionsniveau og de ambitioner, vi har for læring, in mente.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at opdeling af semestre til blokke med fire ordinære årlige eksamensperioder, (og hvor undervisere og studieadministration involveres i otte, når man indregner re-eksamener) i vores optik er en universitetspædagogisk fejl, som vi burde have undgået.

Skulle naturvidenskab kræve mindre fordybelse end jura eller sundhedsvidenskab?

På andre af KU’s fakulteter holder man stædigt og klogelig fast i semesterstrukturen, og man kan undres om forståelse af bio-naturvidenskabelige problemstillinger er mindre komplekse end humanistiske, juridiske eller sundhedsvidenskabelige.

En struktur, der lægger op til hurtig overfladelæring og afvikling af eksamen inden denne når at blive glemt, kan være en fordel for høje gennemførselsprocenter (om end der ikke er meget som tyder på at Science-studerende gennemfører deres studier hurtigere end studerende på fakulteter med semesterstruktur), men læring og plads til fordybelse tager nu en gang tid, og såvel organisering som udbytte af mange kurser ville blive klart forbedret af ikke at skulle splittes op og indpasses i blokke.

KU burde have samme struktur overalt

Kurser med eksperimentelt indhold, der er et kvalitets- og kendetegn for mange Science-uddannelser, kan ofte ikke afvikles, uden man på grund af tidspres er nødt til at sende studerende i laboratoriet, før de er klædt på til det, da man ellers ikke kan afvikle alle øvelseshold og give feedback på skriftligt arbejde inden for blokkens snævre rammer.

Alternativt tvinges man til at forsimple øvelsesindhold og gå på kompromis med den dybde, der ellers kunne give plads til enquiry-baseret læring. Blokstrukturen bliver en unødvendig barriere for læring.

At vi ikke har ensartet struktur på Københavns Universitet er også en unødig barriere, som giver mindre mulighed for mobilitet mellem KU’s fakulteter, og de intentioner, man havde, om at blokstrukturen skulle understøtte de studerendes muligheder for at tage kurser på tværs af institutter er en sandhed med modifikationer.

Vi mangler en seriøs vurdering af den nuværende blokstruktur

Vi anerkender, at der er gode elementer ved at de studerende tidligt på et kursus bliver motiveret til at komme i gang med at læse og sætte sig ind i stoffet, men dette kan sagtens bevares, uden at man partout skal opsplitte i små enheder og gøre uddannelser mere fragmenterede, end godt er.

Københavns Universitet og i særdeleshed de undervisere og studerende, der den seneste dekade er blevet blokeret af blokstrukturen, fortjener i hvert fald, at vi får en seriøs vurdering af og debat om blok vs. semester-struktur.

Hermed ikke lagt op til en romantisk ”tilbage til de gode gamle dage”, hvor kurser ikke havde minimumstørrelse og kunne have så varierende format, at dette blev barriere for mobilitet og læring, men en opfordring til en seriøs evaluering, optimering og ensartning af strukturen på KU, som vil skabe bedre betingelser for undervisere og studerende.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste