Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Kommisorium

KOMMISSORIUM FOR UNIVERSITETSAVISEN OG BLADUDVALGET

A. UNIVERSITETSAVISEN – GRUNDLAG OG RAMMER

1. Formål og funktion

Universitetsavisen skal først og fremmest bringe nyhedsstof, debatskabende stof og praktiske oplysninger af særlig relevans for medarbejdere og studerende ved KU, herunder stof som er egnet til at binde KU’s universitetsbefolkning sammen. Den samlede udgivelse skal tilrettelægges efter følgende retningslinjer:

a) Universitetsavisens formål er at informere om arbejdet med varetagelsen af universitetets kerneydelser, forskning, uddannelse og formidling samt den administrative understøttelse heraf, herunder oplysninger om begivenheder og beslutninger på KU. I den forbindelse skal avisen orientere om vigtige tendenser og stimulere til øget kontakt og forståelse mellem medarbejdere ved fakulteter, institutter og øvrige enheder med henblik på at skabe en fælles KU-identitet.

b) Universitetsavisen skal være et forum for diskussion blandt medarbejdere og studerende ved KU. Avisen skal afspejle synspunkter, ideer, meningsforskelle, arbejdsforhold og vilkår samt bidrage til en saglig og åben debat mellem de forskellige grupper på KU. Under respekt for generelle presseetiske principper skal der være ’højt til loftet’ på debatsiderne. I forbindelse med de årlige valg til organer ved KU skal der stilles spalteplads til rådighed for de opstillede lister.

c) Avisen skal være saglig, upartisk og uafhængig af særinteresser. For at profilere avisens uafhængighed anføres det på forsiden af den trykte udgave og et synligt og fremtrædende sted på webudgaven, at Universitetsavisen er “uafhængig af ledelsen på KU”. For at blive læst må avisen herudover have høje journalistiske ambitioner, et let sprog, spændende billeder og et professionelt layout. Kun en avis der både er repræsentativ og loyal over for sin institution og kritisk og kontroversiel på samme tid, kan bevare sin troværdighed over for sine læsere.

2. Organisatoriske og redaktionelle rammer

a) Universitetsavisen udgives af det uafhængige bladudvalg ved Københavns Universitet og indeholder redaktionelt stof i form af artikler og debatindlæg samt meddelelsesstof i form af stillingsopslag, valghandlinger, legater, gæsteforelæsninger mv.

b) Universitetsavisens redaktionelle del redigeres af en uafhængig redaktion under ledelse af en ansvarshavende redaktør. Dette sker efter journalistiske nyhedskriterier i respekt for medieansvarsloven og de almindelige regler for god presseskik. Redaktøren skal altid have pressens ideelle mål for øje og leve op til de opgaver og pligter, som gælder for redaktører under Danske Specialmedier.

c) Den ansvarshavende redaktør ansættes og afskediges af Rektor efter de almindeligt gældende regler. Ved ansættelse af redaktøren inddrages nedennævnte bladudvalg som ansættelsesudvalg for Rektor. Ved spørgsmål om afskedigelse af redaktøren inddrages udvalget som rådgivende for Rektor. I tilfælde af tjenstlige forsømmelser kan Rektor dog umiddelbart udøve almindelige ansættelsesretlige beføjelser. Ansættelse og afskedigelse af avisens øvrige personale forløber efter den normale procedure, idet nedennævnte bladudvalg ved ansættelse af redaktionelle medarbejdere
nedsætter ansættelsesudvalget.

d) Universitetsavisen er organisatorisk placeret i Koncern-Økonomi. I daglige driftsspørgsmål refererer den ansvarshavende redaktør til vicedirektøren for Koncern-Økonomi.

e) Universitetsavisens budget fastlægges i sammenhæng med Universitetets årlige budgetfastlæggelse.

B. BLADUDVALGET FOR UNIVERSITETSAVISEN

1. Bladudvalgets formål

Bladudvalget for Universitetsavisen skal bidrage til at fremme virkeliggørelsen af avisens formål og funktion, se pkt. 1 ovenfor.

2. Bladudvalgets arbejdsopgaver

a) Universitetsavisens Bladudvalg varetager den øverste ledelse for avisens drift.

Det påhviler desuden Bladudvalget

• at fastlægge de overordnede redaktionelle principper under iagttagelse af hensynet til informations- og ytringsfriheden,

• at fastlægge avisens udgivelsesstrategi, herunder anvendelsen af relevante medieplatforme,

• at fastlægge retningslinjer for avisens struktur og layout,

• at udmønte avisens budget inden for den til rådighed stående ramme,

• at påse aflæggelse af avisens regnskab til KU,

• at virke som ansættelsesudvalg ved ansættelse af den ansvarshavende redaktør,

• at nedsætte et ansættelsesudvalg ved ansættelse af redaktionelle medarbejdere,

• at påse avisens forpligtelser ved dækningen af styrelsesvalg,

• at yde redaktionen efterkritik på udgivelser,

• at behandle eventuelle klager over avisen, samt

• at sikre avisens redaktionelle uafhængighed af organisatoriske, politiske og personlige interesser.

b) Bladudvalget skal sikre, at Universitetsavisen udgives i overensstemmelse med redaktionelle principper om

• saglig, kritisk og fair journalistik,

• relevante, oplysende og korrekte artikler,

• god presseskik i overensstemmelse med Pressenævnets regler

c) Som ansættelsesudvalg for den ansvarshavende redaktør indstiller udvalget til Rektor, hvilken ansøger der anbefales til ansættelse. Afskedigelse af en ansvarshavende redaktør kan kun foretages af Rektor efter høring af Bladudvalget eller efter indstilling fra dette. I tilfælde af tjenstlige forsømmelser kan Rektor dog umiddelbart udøve almindelige ansættelsesretlige beføjelser.

d) Bladudvalget kan såvel på eget initiativ som efter anmodning fra Rektor eller den ansvarlige redaktør behandle spørgsmål vedrørende Universitetsavisens forhold.

e) Bladudvalget inddrager den ansvarshavende redaktør i alle overvejelser af væsentlig betydning for avisens drift. Redaktøren deltager i Bladudvalgets møder, idet udvalget dog altid kan beslutte at drøfte et konkret anliggende uden redaktørens tilstedeværelse.

f) Den ansvarshavende redaktør rådfører sig med Bladudvalget i alle sager af principiel karakter og varetager funktionen som sekretær for udvalget.

g) Eventuelle klager over Universitetsavisen behandles af Bladudvalget. Formanden for udvalget besvarer alle klager skriftligt med kopi til rektor.

h) Efterkritik af de siden Bladudvalgets seneste møde udkomne numre af Universitetsavisen er fast punkt på dagsordenen på udvalgets ordinære møder.

3. Bladudvalgets sammensætning og arbejdsmåde

a) Bladudvalget nedsættes af Rektor.

b) Et medlem udpeges fra tre af de seks fakulteter blandt det videnskabelige personale eller det teknisk-administrative personale efter indstilling fra dekanerne. Herudover udpeges tre medlemmer efter indstilling fra Hovedsamarbejdsudvalget (både TAP- og VIP-repræsentant skal udpeges). Tre studerende udpeges efter indstilling fra den eller de studenterpolitiske organisationer, som har medlemmer af Bestyrelsen. Det skal tilstræbes, at alle fakulteterne er repræsenteret ved udpegningen af fakultets- og studenterrepræsentanterne.

c) Medlemmerne fra fakulteterne samt HSU-repræsentanterne indsættes i udvalget for fire år, studenterrepræsentanterne for højst to år. Genindsættelse kan foretages, idet funktionsperioden for de enkelte medlemmer dog ikke kan overstige to udpegningsperioder.

d) Bladudvalget vælger af sin midte en formand og en næstformand. Udvalget fastlægger selv sin arbejdsform.

e) Bladudvalget afholder som minimum to ordinære møder per semester.

4. Forholdet mellem Universitetsavisen og KU

a) Universitetsavisen har redaktionel selvstændighed i forhold til universitetets ledelse. Redaktionen har adgang til information fra KU på lige fod med andre eksterne medier.

b) Bladudvalgets formand orienterer årligt rektoratet om status for Universitetsavisen og udvalgets arbejde ved møde eller skriftligt efter aftale.

c) Universitetets ansvar for udgifter i forbindelse med avisen, løn- og personaleforhold samt kompetenceudvikling varetages af den afdeling, som Universitetsavisen er knyttet til i Fællesadministrationen. Universitetsavisen er undergivet administrative pålæg herfra til udarbejdelse af f.eks. budgetter og regnskaber, personaleadministration mv. Ovenstående retningslinjer og kommissorium træder umiddelbart i kraft og gælder indtil videre.

Givet af Rektor
Ralf Hemmingsen
16. januar 2013

Seneste