Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Mødereferat

Referat af møde i Bladudvalget 2. december 2021

Forum: Bladudvalget (BLU)
Møde afholdt: 2/12 2021 kl. 15-17
Sted: Udvalgsværelse 1, Nørregade 10
Referent: Gry Gaihede

Til stede: Søren Eilers (FAK-VIP), Mette Hartlev (FAK-VIP), Nete Nørgaard Kristensen (FAK-VIP), Alexander Safet Memedi (HSU-TAP), Carsten Eckhart Thomsen (HSU-VIP), Kevin H. Olesen (STUD) og Sandi Rizvic (STUD), Mathilde Elsig (STUD).

Fra redaktionen: Vicki Therkildsen og Gry Gaihede

Afbud: Holger Grohganz (HSU-VIP)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat

3. Orientering fra chefredaktøren:

a) Præsentation – og status på redaktionen
b) Brud på ophavsret – orientering
c) Flytning
d) Økonomi

4. Orientering fra formanden:

a) Status på jubilæum – projektbeskrivelse
b) Opfølgning på henvendelse fra Konservative Studerende

5. Strategi:

a) Forslag til forlængelse af nuværende strategi
b) Køreplan for ny strategi

6. Udgivelsesplan 2022

7. Efterkritik af Uniavisen #5 samt Uniavisen.dk

8. Eventuelt – og møder i 2022

Ad 1 og 2) Dagsorden og referat

Begge godkendes uden bemærkninger.

Ad 3) Orientering fra chefredaktøren

Præsentation – og status på redaktionen: Vicki Therkildsen tiltrådte 1. november som ny chefredaktør på Uniavisen. Hun præsenterer sig: Hun er uddannet journalist, har læst statskundskab på KU og litteraturvidenskab på SDU. Hun har arbejdet med nyheder på DR og TV 2, og hun har senest været pressechef for Alternativet.
Redaktionen har ansat Meike Sørensen som ny studentermedhjælper som afløser for Rasmus Buhl.

Brud på ophavsret: Information har gransket Marianne Stidsens seneste debatbøger for plagiat af bl.a. Uniavisen. Stidsen har afvist Uniavisens krav for brud på ophavsretten på 6.000 kroner. Vi har ladet sagen ligge, da Uniavisen ikke ønsker at føre retssag mod en ansat.
Uniavisen har fulgt op på historien med et interview med tre studerende på Stidsens institut, en artikel om citatregler, en leder og med et stort afskedsinterview med Stidsen, der endte med at sige sin lektorstilling op.

Udvalget anbefaler at Uniavisen gør sit krav gældende hos udgiveren.

Redaktionens flytning til Studenterhuset er udskudt til marts/april eftersom skæve gulve skal rettes og brandsikre døre er i restordre.

Økonomi: Uniavisen går ud af 2021 med et forventet overskud på ca. 400.000 kroner, som vi beholder i 2022 efter aftale med direktøren.

Ad 4) Orientering fra formanden

Status på Uniavisens 50-årsjubilæum i 2023: Udvalget arbejder videre med fundraising og har aftalt et uddybende møde med Gads Forlag.
Udvalget godkender Vickis projektbeskrivelse og plan for jubilæumsfejringen.

Henvendelse fra Konservative Studerende: KS har rejst yderligere spørgsmål til BLU’s svar på tidligere henvendelse om politiske studenterforeningers adgang til Uniavisen. Søren har, med udvalgets godkendelse, præciseret, at BLU finder redaktionens praksis fuldt forenelig med almene journalistiske principper. Redaktionen har studenterpolitiske foreningers adgang til Uniavisen direkte for øje og har over for BLU fremhævet flere eksempler på at Konservative Studerende og Frit Forum er kommet til orde i sager, hvor de kan forventes at have synspunkter der afviger fra Studenterrådets. BLU finder ikke anledning til at foretage sig yderligere.

Ad 5) Strategi

Forslag til forlængelse af nuværende strategi: Vicki argumenterer for at forlænge den nuværende strategi, fordi en god strategi kræver tid og viden. Vi har bl.a. brug for en ny brugerundersøgelse.
b.    Bladudvalget godkender den af Vicki foreslåede køreplan for strategiarbejdet for januar-maj 2022. Redaktionen formulerer et udkast til strategien, som Bladudvalget kan tage udgangspunkt i på et ekstraordinært møde i foråret. V

Ad 6) Udgivelsesplan 2022

Redaktionen er i gang med at udarbejde et årshjul, udgivelsesplanen 2022 afspejler dette. Udvalget godkender planen.

Ad 7) Efterkritik

Kevin undrer sig over, at Uniavisen i sin dækning af univalget 2021 interviewede spidskandidaten for Konservative Jurister, der er støtteliste for Konservative Studerende. Vicki svarer, at kandidaten selv henvendte sig og argumenterede for, at de er en selvstændig liste, der stiller op til bestyrelsen med eget navn og eget logo.

Søren sagde, at han gerne ville have været inddraget på Bladudvalgets vegne inden redaktionen traf denne beslutning, idet udvalget og redaktionen på mødet 3/12 2020 blev enige om, at det var en fejl at give Konservative Studerende og Konservative Jurister hver sit interview.

Mathilde efterlyser mere lokale dagsordener i valgdækningen og siger, at portrætterne gerne må være endnu mere kritiske.

Søren siger, at han savnede information om kommunalvalget som en service til 2-3.000 internationale vælgere, der er knyttet til Københavns Universitet.

Redaktionen tager begge dele til efterretning.

Ad 6) Eventuelt

Årets fire ordinære møder i Bladudvalget 2022 planlægges til:

10. marts kl. 14-16 (på dette møde aftaler vi et ekstraordinært strategimøde i foråret)

9. juni kl. 14-16

15. september kl. 14-16

15. december kl. 14-16. NB: Måske skyder vi dette møde en time, så vi i stedet begynder kl. 15.

Mødet hæves. Vicki og Gry takker medlemmerne for deres store indsats for mediet i 2021.

 

Annonce

Seneste