Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Mødereferat

Referat af møde i Bladudvalget 11. september 2018

Forum: Universitetsavisens Bladudvalg
Mødereferat: 11/9 kl. 14-16
Sted: Redaktionen, Store Kannikestræde 18
Referent: Gry Gaihede

Til stede: Bjørn Quistorff (FAK-VIP, formand), Sandi Rizvic (STUD) og Carl G. H. Hansen (STUD).
Fra redaktionen: Dennis Christiansen og Gry Gaihede.

Dagsorden

 1.     Godkendelse af dagsorden
 2.     Godkendelse af referat af møde 26.06.2018
 3.     Efterkritik af magasin nr. 4, semesterstartsudgaven
 4.     Orientering fra redaktøren: Status for økonomi 2018 med særligt fokus på annoncesalg
 5.     Beslutning: Udviklingsmidler 2018 – se forslag til allokering af udviklingsmidler i den uddybede dagsorden
 6.     Drøftelse: Uniavisens valgdækning – Studenterrådets repræsentanter har ønsket en diskussion af Uniavisens dækning af KU-valget i november 2018.
 7.     Evt.

Ad 1) Dagsorden godkendt

Ad 2) Godkendelse af referat

Referatet godkendt med enkelte bemærkninger fra Bjørn, der er føjet til i det endelige referat.

Ad 3) Efterkritik af avis #4 semerstartudgaven

Sandi gør opmærksom på at der er fejl på oversigtskortet i campusguiden. Dennis svarer, at vi ved det. Kortene inkl. fakultetsbetegnelser var kopieret fra KU’s egne sider. Vi bringer en berigtigelse i magasin 5 på bladets første sider. I øvrigt ros til campusguiden, der giver nye – og gamle – studerende et godt overblik.

Dennis fortæller, at vi havde ønsket os en forside, der signalerede studiestart, men at vi ikke havde det rigtige billede. I den situation, vinder det bedste billede, derfor blev det et portrætfoto.

Bjørn siger, at regnestykket i den lidt taltunge artikel om budgetrevolutionen er himlevigtigt. Når regeringen påstår, at de har øget bevillingerne til forskning, kradser den det hele ind igen ved kasse fem i form af husleje, etc.

Dennis siger, at vi har endnu et økonomisk tema på tegnebrættet, hvor vi undersøger de institutter, der har stor succes med at lande eksterne bevillinger – hvilken betydning har det for den frie forskning.

Der er ros til semesterstartudgaven, der kommer vidt omkring. Og stor ros til bladets billedside.

 

Ad 4) Økonomi – annoncesalget

Ved sidste BLU-møde varsledes det, at KU’s beslutning om at lukke for udsendelsen af nyhedsbreve til alle studerende har medført en nedgang i annoncesalget på onlineplatformene (website og nyhedsbrev) på anslået 150.000-200.000 kr. årligt.

Dennis orienterer: Der er ultimo juli bogført indtægter fra annoncesalg på alle platforme (print og online) for 290.965 Status fra annoncesælgerne hos DG Media er, at der pt. for hele året er solgt for 427.794 kr., hvilket efter provision cirka svarer til en indtægt på 325.000 for Uniavisen – dette svarer igen til 59 % af den budgetterede indtægt.

Det ser således ud til, at DG Media har indhentet noget af det terræn, avisen har tabt pga. KU’s beslutning om at lukke for udsendelsen af nyhedsbreve til alle studerende. Med kun to udgaver af magasinet resterende må det dog stadig forventes at annonceindtægterne ikke vil nå budgettet – og at der vil mangle cirka 100.000-150.000 kroner.

De forhåbentlig positive økonomiske konsekvenser af Uniavisens efterårskampagne for at øge antallet af abonnenter blandt de studerende vil ifølge DG Media først kunne aflæses på annoncesalget i 2019.

Vi gør status ved årets slutning. Dennis appellerer til alle Uniavisens venner, inkl. BLU om at være ambassadører for nyhedsbrevet. Det er en meget vigtig kanal.

Bjørn siger at der ligger en opgave i at forklare ledelsen, at vi ikke kommer i nærheden af fordums høje annonceindtægter efter restriktionen på nyhedsbrevene.

Der er i øvrigt ingen bemærkninger til delregnskabet

 

Ad 5) Forslag til brug af resterende udviklingsmidler i 2018

 

Hvervekampagne

Det er centralt, at Uniavisen i løbet af efteråret får hvervet mange studerende til mailinglisten, således at onlinesalget kan komme i gang igen.

Dette skal sikres af en række initiativer, som er listet nedenfor. Til finansiering af disse initiativer foreslås det, at der fra udviklingspuljen afsættes:

 •  30.000 kroner til en Facebookkampagne, der skal køre i august-oktober
 • 40.000 kroner til aktiviteter på KU’s campusser, herunder ’Redaktionen på tur’, uddeling af kaffe og magasiner til studerende, materialer til foreningsbazarer, studiestartsarrangementer og immatrikulation, design, tryk og opsætning af plakater – samt løn til studentermedhjælpere, der assisterer med ovenstående.
 •  110.000 kroner til digital udvikling: Pengene skal gå til, at Uniavisens digitale udvikler Peytz A/S, der har stor ekspertise i nyhedsbreve, kan optimere Uniavisens website og nyhedsbreve med henblik på at skaffe signups samt udvikle af andre løsninger, der kan forbedre muligheden for signups.
 • Udvikling af app – Uniavisen har fået mulighed for, i samarbejde med en datalogistuderende fra KU, som et pilotprojekt at udvikle en app. Det foreslås, at der afsættes 10.000 kr. til dette til dækning af lønomkostninger til den studerende samt til registring af app i Google Play og iTunes.
 • Fejlrettelser og SEO-optimering af engelsk indhold: Migreringen af indhold fra det gamle til nye site i 2017 har vist sig at skabe fejl i en del af Uniavisens interne links til egne, gamle artikler. Det er især gået ud over kerneartikler på Uniavisens engelske side, som ofte googles af internationale studerende og ansatte, der flytter til København. Fejlene skal rettes manuelt i hver artikel. Det foreslås at der afsættes 25.000 kr. til fejlretning og SEO-optimering af disse nøgleartikler – herunder under til indkøb af SEO-værktøjer, der kan forbedre Google-trafikken på resten af sitet.

Initiativer: Hvervning til af abonnenter til nyhedsbrevet til studerende

1.      Nyhedsbrev til alle med konkurrence: Skriv dig op til nyhedsbrevet og vind præmie

2.      Bod til immatrikulationen – skaf signups med konkurrence

3.      Kaffeuddeling ved distribution af semesterstartsmagasin – skaf signups med konkurrence

4.      Kaffeuddeling ved distribution af novembermagasin – skaf signups med julekonkurrence

5.      Redaktionen på tour: Nørre Campus (slut-september), City Campus op til KU-valget

6.      Facebookpromovering af nyhedsbrevet og udvalgte historier

7.      Plakater til opsætning på alle campusser i midt-august med budskabet: Meld dig til vores nyhedsbrev og vind

8.      Mød op til Studenterrådets rusarrangement

9.      Mød op til semesterstartsarrangementer/foreningsbazarer

10.  Quizaftener på Studenterhuset

11.  Skribentnetværk skaffer abonnenter

12.  Optimering af website og nyhedsbreve med henblik på at skaffe signups – herunder udvikling af nænsomme popups, der ikke irriterer

13.  Signup-link på KUnet

14.  Øget tilstedeværelse på Instagram/Twitter/Facebook

Bjørn spørger om man kunne lave en integration, hvor man automatisk signer op, når man henter Uniavisens app.

Udvalget bevilger den resterende pulje til de foreslåede projekter.

 

Pkt 6) Dækning af universitetsvalget i november

Studenterrådet har ønsket at dækning af efterårets universitetsvalg kom på dagsorden. Hvilke planer har redaktionen i år? Sandi siger, at den valgtest, redaktionen fik udviklet var misvisende, idet den skabte kunstige skel mellem kandidaterne.

Dennis svarer, at vi fik udviklet valgtesten for at skabe opmærksomhed om valget – og forhåbentlig bidrage til at øge de småslunkne stemmeprocenter, især blandt de studerende. Men at vi har droppet valgtesten. Han tilføjer, at redaktionen hellere end gerne tager imod input. Det er svært – hvert eneste år – at gøre valgdækningen levende. Hvor sker der noget? Hvor er der gang i debatterne? Hvem har noget på spil? Hvor gør læsernes stemme en forskel?

Bjørn foreslår, at man under ideelle omstændigheder kunne lave en liste over hvilke lokale problemer der er og så lave en liste over hvad de enkelte kandidater vil.

Carl foreslår, at redaktionen kan prøve at lave en grafisk fremstilling over magtens råd og nævn, så man kan visualisere hvad det er, der stemmes til og om. Så læseren kan se hvilke nævn, de kan få indflydelse på. Giv også gerne et historisk blik, så det fx bliver synligt, at både studerende og ansatte har mistet indflydelse på universitetet. Søren Pind var lige ved at nedlægge studienævnene.

Dennis kvitterer for ideerne, som siden inspirerede til tre siders valgdækning i Uniavisen nr. 6

Bjørn tilføjer, at det er en god ide at forberede dækningen af det kommende folketingsvalg. Hvad er politikernes holdning til universiteterne, SU, selveje, forskningsfrihed, osv.

Ad 7) Eventuelt

Intet at berette. Mødet hæves

Seneste