Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Mødereferat

Referat af møde i Bladudvalget 4. december 2018

Forum: Universitetsavisens Bladudvalg
Mødereferat: 4/12 kl. 16.30-18.00
Sted: Redaktionen, Store Kannikestræde 18
Referent: Gry Gaihede

Til stede: Bjørn Quistorff (FAK-VIP, formand), Dorte Brix (HSU-TAP), Carsten Eckhart Thomsen (HSU-VIP), Sandi Rizvic (STUD), Kristian Dam Hove (STUD) og Carl G. H. Hansen (STUD)
Afbud: Stig Hjarvard (FAK-VIP, næstformand), Carsten Henriksen (FAK-VIP) og Alexander Safet Memedi (HSU-TAP)
Fra redaktionen: Dennis Christiansen og Gry Gaihede

Dagsorden

1.      Godkendelse af dagsorden

2.      Godkendelse af referat af møde 11.09.2018

3.      Orientering og drøftelse: Ny redaktør og ny journalist på   Uniavisen

4.      Efterkritik af magasin nr. 5 og 6

5.      Orientering fra redaktøren:

a) Status for økonomien 2018

b) Status for rekrutteringskampagne til de studerendes nyhedsbrev

6.      Planlægningen af datoer for BLU-møder i 2019

7.      Evt.

 

Formanden byder velkommen, idet han hilser fra næstformanden, der desværre fortsat har følger af sin hjernerystelse og derfor er forhindret.

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden kan godkendes

Ad 2) Godkendelse af referat af møde 11.09.2018

Referatet kan godkendes

Ad 3) Orientering og drøftelse: Ny redaktør og ny journalist på Uniavisen

Dennis meddeler, at han stopper som ansvarshavende redaktør for Uniavisen den 1. januar 2019 og starter som chefredaktør for Djøfbladet. Claus Baggersgaard stopper samme dag for at starte som redaktør for Forskerforum. Han takker for det gode samarbejde i udvalget og beklager timingen – det sætter redaktionen og Bladudvalget på arbejde, at to medlemmer af den fastansatte stab skifter job på én gang.

Bjørn takker i sin egenskab af formand for udvalget både Dennis og Claus for deres store og vigtige indsatser for Uniavisen og ønsker tillykke med de nye stillinger. Claus ønskes al mulig held og lykke hos ForskerForum.

BLU har sat kæmpe pris på samarbejdet med Dennis, og Bjørn fremhæver især hans evne til at sætte ’fut i fejemøget’. Mediet har i de 4,5 år under Dennis’ ledelse bevæget sig i en støt stigende linje op både journalistisk og visuelt. Økonomien har været håndteret med sikker hånd, og også de svære besparelser i 2016 blev håndteret professionelt.

Bladudvalget diskuterer den videre proces hvad angår rekruttering til begge stillinger – herunder vendes udkast til stillingsopslag, som formanden medbringer til mødet.

Bjørn siger, at udvalget hurtigt skal have vedtaget en tidslinje for rekrutteringsprocessen. Interesserede ansøgere kan henvende sig til formanden for Bladudvalget. Koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard, som redaktøren refererer til, har allerede været i kontakt med Bjørn mhp. det videre forløb.

Journalist Christoffer Zieler, der ellers havde forlænget sin forældreorlov indtil 1. april 2019, har vist interesse for at annullere orloven for at komme tilbage og fungere som konstitueret redaktør i månederne indtil stillingen besættes permanent. Det er efter mødets afholdelse formelt faldet på plads og aftalt med direktøren og HR&O, at Christoffer Zieler kommer tilbage på fuld tid per 1/1 2019 som konstitueret ansvarshavende redaktør for mediet. Dennis har bakket op om denne mandskabsmodel, og som repræsentant for de (tilbageværende) ansatte istemmer Gry, at det er en god og tryg model for overgangsperioden.

Journalist Signe Bjerre er hyret ind som journalistvikar de tre første måneder af 2019. Der er ikke penge i budgettet til endnu en vikar på fuld tid i tre måneder, men der er et økonomisk råderum for at købe freelance artikler, ikke mindst i fm. magasinets udgivelser.  BLU/Christoffer skal drøfte budgettet til at indkøb af freelanceartikler med Malene, når der er fuldt overblik over udgifterne (fx til feriepenge) i fm. fratrædelser og konstituering, mv.

Bjørn foreslår følgende tidslinje

Stillingsopslaget til redaktørstillingen skal gerne ud i uge 50.

Ansøgningsfrist: 7/1 2019

Ansættelsesudvalget mødes og drøfter ansøgerfeltet 11/1 2019

Samtaler afholdes 16-17/1 2019

Anden runde samtaler: 22-24/1 2019

Stillingen opslås til besættelse snarest og senest 1/3 2019. Anden runde samtaler bør derfor falde ultimo januar, idet flere ansøgere må påregnes at have en måneds opsigelse.

Ansættelsesudvalg: Bladudvalgets grupper skal være repræsenteret, således at både A- og B-siden samt de studerende sidder med om bordet. Det aftales indbyrdes i grupperne, hvem der har mulighed for at deltage i hvilke samtaler. Malene Kjærsgaard deltager på vegne af KU-ledelsen, og Christoffer/Gry er repræsentant for redaktionens medarbejdere.

Det drøftes, om journaliststillingen skal slås op samtidig med redaktørstillingen, men det besluttes, at vente indtil redaktørstillingen er besat, således at den nye kaptajn kan være med til at sætte sit eget hold. Det skal undersøges, om Signe Bjerre i så fald kan forlænges med en måneds ansættelse.

Stillingsopslagets ordlyd:

Det besluttes at tilføje denne sætning i stillingsopslaget: En af dine første opgaver bliver at ansætte en ny journalist.

Sandi foreslår at der tilføjes en passus om, at ansøgere må være gearet til at tænke kommercielt, idet redaktøren har kontakt med annoncebureau, og forventes at kunne øge antallet af abonnenter til Uniavisens nyhedsbreve. Udvalget bakker op om tilføjelsen.

Ad 4) Efterkritik af magasin nr. 5 og 6

Avis 5

Bjørn siger, at der er dejligt meget forskningsomtale fra både det ene og andet fakultet, at bladet er visuelt lækkert – inklusiv annoncerne, der matcher godt i stilen med det redaktionelle indhold.

Dennis siger, at DG Media fortsat klarer det rigtig godt at sælge annoncer på tryk, og at det kun er salget til nyhedsbrevene, der fortsat går trægt.

Avis 6

Der er stor ros til forsidehistorien med studielektor og – vejleder Benedicte Fonnesbech-Wulff. Det er meget forfriskende, at der fortsat findes ansatte, der tør tage bladet fra munden og sætte fingeren på systemets svagheder, mener flere af udvalgets medlemmer.

Det konkluderes omkring bordet, at avis 5 og 6 er ’sindssygt flotte’ eksemplarer af Uniavisen.

Ad 5a) Status for økonomien

Dennis orienterer: Indtægter på annoncesalget lander ifølge DG Media på cirka 370.000 mod det oprindelige budget på 550.000 kroner. Det svigtende salg skyldes – som omtalt på tidligere møder – KU’s beslutning om at lukke for udsendelsen af nyhedsbrevet til alle studerende. DG Media forventer, at salget i 2019 vil kunne indbringe Uniavisen 415.000 kroner.

Redaktøren og bladudvalgsformanden har fået godkendt, at underskuddet i 2018 kan inddækkes delvist af ikke udmøntede udviklingsmidler – hvilket ifølge vedhæftede prognose for året (bilag 1) vil munde ud i et samlet underskud for året på cirka 106.000 kroner.

Endvidere har universitetsdirektøren godkendt, at udviklingsmidlerne inkluderes i Uniavisens driftsbudget, således at midlerne kan inddække tilsvarende underskud de følgende år, mens avisen og DG Media arbejder på at løfte salget til 2016/2017-niveau. Alternativet hertil ville have været besparelser på mandskabet.

Udvalget takker for orienteringen og har intet at bemærke.

Ad 5b) Status for rekrutteringskampagne til de studerendes nyhedsbrev

Dennis orienterer: Det er lykkedes at skaffe 2.600 nye abonnenter til Uniavisens nyhedsbrev til studerende, så mailinglisten med frivilligt tilmeldte nu tæller 4.600. Indsatsen har inkluderet hvervekampagne til immatrikulationen, en stort anlagt konkurrence, en ny type målrettet Facebookkampagne, tilretning af sitet, mv. Der eksisterer dermed et succesfuldt blueprint for en kampagne, der kan gentages ved kommende semesterstarter. Samtidig er der åbnet mulighed for, at DG Media sælger konkurrencer i løbet af året, som kan booste antallet af abonnenter.

Indsamling af permissions (studerende til mailinglisten) vurderes fortsat at være et særdeles vigtigt indsatsområde. Jo flere på mailinglisten, desto nemmere er det for DG Media at rette op på onlinedelen af annoncesalget. Et ambitiøst, men ikke urealistisk mål, vil være at nå 8.000-10.000 abonnenter på nyhedsbrevet i efteråret 2019. Dennis vurderer, at vi skal op og ramme 10-15.000 abonnenter, før annoncørerne for alvor bider på. Han foreslår endnu en Facebook-konkurrence i foråret evt. i samarbejde med Saxo el. andre boghandlere.

Udvalget takker for orienteringen og har – ud over beslutningen om tilføjelsen af en kommerciel interesse hos den kommende redaktør i stillingsopslaget – intet at bemærke.

Ad 6) Planlægningen af datoer for BLU-møder i 2019

Det aftales af Gry sender en doodle med mulige mødedatoer i 2019, som alle medlemmer husker at reagere på i løbet af uge 50.

Ad 7) Eventuelt

Sandi roser redaktionens dækning af det netop overståede univalg, hvor alle redaktionelle artikler linkede direkte til stemmeurnen – det var mere og bedre end det officielle KU evnede.

Mødet hæves. Redaktionen takker udvalget for den gode indsats år.

Seneste