Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Mødereferat

Referat af møde i Bladudvalget 7. marts 2023

Referatet er godkendt af Bladudvalget den 21. juni 2023

Forum: Bladudvalget (BLU)
Møde afholdt: 7/3 2023 kl. 14-16
Sted: Redaktionen, Købmagergade 52
Referent: Gry Gaihede

Til stede: Søren Eilers (FAK-VIP), Mette Hartlev (FAK-VIP), Nete Nørgaard Kristensen (FAK-VIP), Holger Grohganz (HSU-VIP), Alexander Safet Memedi (HSU-TAP), Kevin H. Olesen (STUD) og Christian Lukas Hestbjerg Rasmussen (STUD)

Fra redaktionen: Vicki Therkildsen og Gry Gaihede

Afbud: Carsten Eckhart Thomsen (HSU-VIP) og Carla Jo Brückner (STUD)

Dagsorden

 1. Konstituering – valg af formand og næstformand
 2. Godkendelse af referat og dagsorden
 3. Genudpegning og møde med rektor. Orientering ved Søren
 4. Forretningsordenens §6, Stk. 2. Endelig beslutning af formulering ved BLU
 5. Efterkritik af seneste magasin
 6. Universitetsmedier. Orientering ved Søren og Vicki
 7. Udvikling. Der er nu fundet en fælles dag til udvikling sammen med BLU. Hvad vil vi gerne have ud af dagen? Oplæg ved Vicki og efterfølgende diskussion ved BLU
 8. Jubilæumsfejring. Orientering om status ved Søren og Vicki
 9. Nyt fra redaktionen. Orientering ved Vicki
 10. Eventuelt 

Ad 1) Konstituering – valg af formand og næstformand

Nye studentervalgte medlemmer er Christian Lukas Hestbjerg Rasmussen og Carla Jo Brückner, som udvalget byder velkommen.

Udvalget takker for Sørens store indsats som formand og genudpeger ham for 2023. Alexander fortsætter ligeledes som næstformand i samme periode.

Redaktionen takker for det gode samarbejde med både formandskab og hele bladudvalget.

Ad 2) Godkendelse af referat og dagsorden

Udvalget godkender dagsorden og referat uden bemærkninger.

Ad 3) Genudpegning og møde med rektor

Søren meddeler, at alle fakultetsrepræsentanter i Bladudvalget er blevet valgt til genudpegning af LT og godkendt af rektor. Jf. Bladudvalgets kommissorium er Søren, Mette og Nete altså genudpeget til en periode på fire år.

Eftersom alle ledelsesudpegede medlemmer i 2023 tager hul på deres 2. (og sidste) 4-årige periode i udvalget, aftales det at sætte følgende punkt på dagsorden ved det ordinære BLU-møde den 6. september: Hvordan sikres kontinuitet såvel som løbende udskiftning i Bladudvalget både blandt ledelses- og HSU-udpegede medlemmer.

Søren har et forestående møde med rektor Henrik C. Wegener, hvor han ifølge kommissoriet årligt orienterer rektoratet om status for Uniavisen og Bladudvalgets arbejde.

Ad 4) Forretningsordenens §6, Stk. 2

Søren foreslår en ændring af følgende formulering:

Stk. 2. Udvalgets møder ledes af formanden. Ved formandens fravær ledes mødet af næstformanden. Ved begges fravær udpeges en mødeleder blandt de stemmeberettigede deltagere. 

foreslås ændret til:

Stk. 2.  Formanden foreslår en mødeleder blandt de stemmeberettigede deltagere. De øvrige medlemmer kan foreslå andre stemmeberettigede deltagere som mødeledere, og beslutningen træffes ved simpelt flertal. 

(med resten af stykket uændret).

Udvalget tiltræder forslaget, og Mette udpeges som mødeleder.

Ad 5) Efterkritik af seneste magasin

Udvalget drøfter magasin #1 2023. Det aftales, at sætte det internationale publikum på som selvstændigt dagsordenpunkt ved et kommende møde.

Ad 6) Universitetsmedier

Vicki orienterer: Hun har holdt møde med søstermediet Omnibus (Aarhus Universitet) og det norske medie Khrono, der er samlende medie for alle norske universiteter. Alle redaktører og forpersoner for danske universitetsmediers bladudvalg mødes ultimo april for at udveksle erfaringer.

Bladudvalget ser frem til at høre, hvad der kommer ud af mødet.

Ad 7) Udvikling

Meget af Uniavisens strategiske planlægning afhænger af, om det lykkes at foretage en brugerundersøgelse enten med ledelsens billigelse eller på alternative måder, fx via oprettelsen af brugerpaneler. Vicki vil også gerne kortlægge det omgivende medielandskab, fordi mange medier bejler til Uniavisens kernelæsere.

Input fra udvalget til emner for heldagsworkshop mellem Bladudvalg og redaktion den 21. juni:

 • Inviter en ledelsesrepræsentant (fx prorektor eller dekan) til at beskrive, hvordan ledelsen betragter Uniavisens rolle i KU’s kommunikationslandskab.
 • Diskussion af tværmedialitet, fx podcast og videoformat.
 • En drøftelse af det internationale publikum. Skal der foretages en selvstændig undersøgelse af KU’s engelsksprogede segment?

Mette undersøger om det er muligt, at Jura lægger hus til workshoppen, fx i fakultetets ’svævende mødeboks’.

Ad 8) Jubilæumsfejring

Søren og Nete har skrevet en kronik i anledning af Uniavisens 50 årsjubilæum, der er antaget til publicering i Politiken.

Et planlagt jubilæumsskrift i anledning af jubilæet er afløst af et antal planlagte artikler med fortløbende kapitler om Uniavisens historie og udvikling, der udgives drypvis på uniavisen.dk og i magasinet i løbet af 2023. Første kapitel findes i det første trykte magasin i 2023.

Vicki tager tillige kontakt til fagbladet Journalisten for at pitche Københavns Universitets uafhængige medies historie for dem.

Ad 9) Nyt fra redaktionen

Vicki orienterer: Camilla Skovgaard Thomsen er tiltrådt som ny journalist den 1. marts. Hun får især ansvar for nyheder og kortere formater på redaktionen og kommer med en baggrund på Politiken, hvor hun har skrevet om uddannelsesstof.

Den nyopslåede stilling som redaktør for debat og sociale medier tiltrak 132 ansøgere. Ud over Vicki og Gry deltog journalist Sebastian Dall Mayoni og Søren som repræsentant for Bladudvalget i samtalerne med de kandidater, vi indkaldte til 2. runde.

Efter mødets afholdelse er der underskrevet kontrakt, så vi kan dele nyheden om, at Mathilde Meile begynder på Uniavisen den 1. april. Hun er uddannet i statskundskab fra KU og har bl.a. været debatredigerende på Information. En af hendes første opgaver bliver at arrangere Uniavisens åbne debatkursus, der finder sted 3. maj.

Ad 10) Eventuelt

Intet at bemærke. Mødet hæves.

Seneste