Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Åbent brev til Bestyrelsen for Københavns Universitet fra 193 ansatte ved Biologisk Institut

Mener medlemmerne af bestyrelsen for Københavns Universitet, at lovens krav om medarbejderinddragelse er overholdt i forbindelse med den omdiskuterede fusion af Statens Naturhistoriske Museum med Biologisk Institut? Sådan spørger 193 medarbejdere ved Biologisk Institut.

Sendt 11. juni 2019.

På vegne af 193 underskrivere som alle er ansat ved Biologisk Institut, retter vi hermed henvendelse til bestyrelsen for at afklare centrale spørgsmål angående medarbejderinddragelse i beslutningsprocessen på KU.

Baggrunden for vores henvendelse er fusionen mellem Biologisk Institut (BIO) og Statens Naturhistoriske Museum (SNM). Allerede d. 5.12.2018 rettede ansatte ved BIO henvendelse til bestyrelsen for at udtrykke bekymring over fusionen. I brevet gjordes bl.a. opmærksom på det åbenlyse fravær af faglig begrundelse eller vision for den planlagte fusion, en række mulige negative økonomiske konsekvenser af fusionen, samt – ikke mindst – den fuldstændige mangel på medarbejderinddragelse i processen, der ledte op til fusionen.

Herudover blev fusionen heller ikke behandlet i Akademisk Råd, som ellers skal inddrages i strategiske og bevillingsmæssige beslutninger på fakultetet. Sammenfattende er ingen (herunder sektionsledere) af de omkring 200 fastansatte medarbejdere på det daværende BIO, eller de studerende, blevet inddraget af institutleder, dekan eller rektor i den proces, der ledte op til fusionen.

Efter offentliggørelsen af planerne om fusionen d. 1.11.2018 udbad vi os, og fik, et møde med rektoratet og dekan John Renner, men vores bekymring fandt ingen lydhørhed, og svarene på vores mange spørgsmål tydeliggjorde desværre manglen på faglig vision med fusionen.

Det er nu offentliggjort at fem prominente forskningsgrupper fra det tidligere SNM flytter til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) efter et længerevarende forløb, som i 6 måneder har blokeret for enhver fremadrettet planlægning på BIO og som fortsat efterlader mange åbne spørgsmål om BIO’s økonomi og organisation. Flytningen sker som en direkte konsekvens af fusionsprocessen mellem SNM og BIO, fordi de pågældende grupper, under de givne betingelser, ikke ønskede at forblive på SCIENCE.

Denne overflytning (som involverer biologer, kemikere og geologer) af naturvidenskabelig grundforskning til SUND medfører helt åbenlyst et stort prestigetab ikke bare for vores fakultet, SCIENCE, men for hele KU. Desuden vil der sandsynligvis være et betragteligt økonomisk tab for SCIENCE i manglende indtægt fra fondsmidler og færre uddannede studerende.

I betragtning af at økonomien synes at have været hovedargumentet for fusionen, er det paradoksalt, at de investeringer KU samlet set skal yde for at beholde de fem forskergrupper bliver langt større, end hvis man havde bevaret status quo fra før 1.11.2018.

Desuden har hele processen medført undren, såvel i fondsbestyrelser som internationalt, hvor man spørger sig selv, hvad de overflyttede forskningsgrupper gør på et sundhedsvidenskabeligt fakultet. Det virker kort sagt, som om man har forsøgt at reparere en dårlig beslutning (BIO-SNM fusionen) med en løsning der helt savner faglig logik (overflytning til SUND).

Det er vores klare opfattelse, at hele denne ulykkelige situation kunne have været undgået, hvis ledelsen havde inddraget medarbejderne i processen omkring fusionen inden man havde truffet beslutningen. I stedet har man gennem en række uigennemtænkte og uklare ledelsesbeslutninger gang på gang forsømt muligheden for medarbejderinddragelse.

I KU’s strategi, som bestyrelsen har udformet (og har ansvaret for at føre ud i livet), står på s. 7 følgende:

»For at vores vision skal blive til virkelighed, skal vi have en fremragende arbejdsplads for medarbejderne og et inspirerende studie- og læringsmiljø for de studerende. Det kræver blandt andet medinddragelse i væsentlige beslutninger og processer.«

Desuden står der i universitetslovens §10, stk. 6:

»Bestyrelsen sikrer, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.«

På denne baggrund ønsker vi nu at få bestyrelsens svar på følgende spørgsmål om medarbejderinddragelse på KU, som vi betragter som værende af principiel og central betydning for alle ansatte på KU:

1) Mener bestyrelsen at KU’s egen strategi samt universitetslovens §10, stk. 6, er blevet overholdt i sagen om fusionen af SNM og BIO?

2) Mener bestyrelsen at BIO-SNM fusionsprocessen har inddraget medarbejderne tilstrækkeligt?

3) Hvem var, efter bestyrelsens mening, ansvarlig for den manglende medarbejderinddragelse i BIO-SNM fusionsprocessen?

4) Hvordan vil bestyrelsen sikre at en sådan uheldig proces ikke gentager sig i fremtiden?

Vi modtog aldrig svar på vores første henvendelse til bestyrelsen. I lyset af de seneste begivenheder er det vores håb, at bestyrelsen nu vil komme med en klar udmelding omkring disse, for os medarbejdere, vigtige forhold. Som det fremgår af den netop afholdte APV, har medarbejderne på BIO siden sidste APV i stor stil mistet tillid til ledelsen på alle niveauer opad i systemet – en mistillid der formentlig er præget af ledelsens håndtering af fusionsprocessen. Vi mener at bestyrelsen bør tage dette signal særdeles alvorligt.

Med venlig hilsen

På vegne af i alt 193 medarbejdere ved Biologisk Institut

Albin Sandelin, Professor
Anders Priemé, Professor MSO
Caspar Elo Christensen, Fundraiser
Dorthe Theodoraki, Project Finance Officer
Jakob Winther, Professor
Kaj Sand Jensen, Professor
Kristian Murphy Gregersen, Collection Manager
Lars Ellgaard, Professor
Lasse Riemann, Professor
Mathias Middelboe, Professor
Matthew Collins, Professor
Mette Burmølle, Lektor
Niels-Ulrik Frigaard, Lektor
Nils Rosenberg, Betjent BioC.
Riikka Rinnan, Professor
Sophie Heiden Laugesen, Videnskabelig assistent
Søren Sørensen, Professor
Søren Tvorup Christensen, Professor
(Uniavisen har set den samlede liste over underskrivere).

Seneste