Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Åbent svarbrev til gruppe af sociologistuderende

SYNSPUNKT - I Uniavisen.dk kritiserede en gruppe af sociologistuderende torsdag i et åbent brev institutledelsen for at ville gennemføre forringelser af deres uddannelse. Det er dog på ingen måde tilfældet - tværtimod, skriver institutledelsen i dette svarbrev.

Åbent svarbrev til en gruppe sociologistuderende fra institutleder og studieleder på Sociologi

Kære gruppe af sociologistuderende

Tak for jeres brev, hvor I udtrykker bekymring og utilfredshed med den planlagte omstrukturering af øvelsestimerne og utilfredshed med dialogen med de studerende herom. Først og fremmest er studieleder Charlotte Baarts og jeg kede af, at I ikke har følt jer opdaterede omkring ændringerne. Det forsøger vi hurtigst muligt at rette op på og har allerede inviteret jer til møde på tirsdag, hvor vi ser frem til en konstruktiv dialog om sociologiuddannelsen.

LÆS: Åbent brev fra de sociologistuderende

Når det gælder jeres kritik af planerne for omstrukturering af øvelsestimerne, kan vi straks forsikre jer om, at det ikke betyder forringelser for jeres uddannelse, hverken på bachelorniveau eller på kandidatdelen. Omstruktureringen imødekommer derimod et mangeårigt ønske fra sociologistuderende om at styrke relationen til instituttets forskere.

Omstruktureringen af øvelsestimerne var på dagsordenen på studienævnsmødet den 11. juni. I den forbindelse blev der redegjort for, at denne forandring ikke udgør en forringelse af kvaliteten af sociologiuddannelsen. Tværtimod udgør de planlagte forandringer en opkvalificering af det eksisterende undervisningstilbud på bacheloruddannelsen. Hensigten med planen er at allokere flere erfarne undervisningsressourcer til bachelorfagene, således at ph.d’ere, postdoc’ere samt andre forskere på instituttet skal undervise mere på bacheloruddannelsen. Det betyder, at undervisningen bliver mere forskningsbaseret. Det ser vi som en klar styrkelse af uddannelsen.

Forskningsbaserede øvelsestimer

Gennem årene har mange sociologistuderende udtrykt, at undervisningsdækningen fra instituttets forskere på bacheloruddannelsen ikke var tilstrækkelig. Det nye tiltag imødekommer denne kritik. Konkret betyder det, at der tilknyttes fagkoordinatorer til bachelorfag, hvis rolle bliver at indgå i et tæt samarbejde med det team af øvelseslærere, der bliver ansat samt at forestå øvelsestimer for et øvelseshold. Vores plan er at indsætte én fagkoordinator på hvert fag i stedet for én øvelseslærer. Det medfører hverken færre øvelseshold eller øvelsestimer til de studerende.

Koordinatoren bliver en mentor, som øvelseslærer-teamet kan trække på og lære af i udviklingen af egne undervisningskompetencer. Desuden vil koordinatoren styrke den forskningsbaserede undervisning til gavn for såvel øvelseslærere som studerende. Dertil kommer, at fagkoordinatoren skal have et tæt samarbejde med den forelæser, som har det overordnede faglige ansvar, hvilket sikrer en større grad af integration mellem fagenes forelæsninger og øvelsestimer.

På studienævnsmødet blev det klart meldt ud, at de planlagte omstruktureringer forudsatte, at der var undervisningsressourcer til rådighed, og at den konkrete plan herfor ville blive forelagt studienævnet hurtigst muligt og inden sommerferien. Det er beklageligt, at I først hører om planerne nu, men tiltaget tager udgangspunkt i en allerede anerkendt og velfungerende samarbejdsform mellem underviser og øvelseslærere, som nogle bachelorkurser allerede med stor succes anvender. På nuværende tidspunkt er der indgået aftaler med fagkoordinatorer for alle fag på nær ét, så der er ingen grund til at betvivle, at planen kan implementeres i efteråret 2013.

En forbedring for de studerende

På studienævnsmødet fremhævede studieleder, at skønt der frigøres midler på budgettet ved dette tiltag, er der i samme ombæring tale om en re-allokering af bedre kvalificerede undervisningsressourcer til bacheloruddannelsen. Når det er muligt at opkvalificere uddannelsen og øvelsestimerne, skal det naturligvis gøres.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at understrege, at instituttets øvelseslærere udfører et glimrende og vigtigt arbejde, og at såvel øvelsestimer som forelæsninger på Sociologi scorer højt i de studerendes evalueringer af vores kurser. Antallet af øvelsestimer og -hold bliver med det nye tiltag opretholdt, og der tilføres forskningsbaserede undervisningsressourcer fra instituttets forskere.

Med venlig hilsen

Carsten Strøby-Jensen, institutleder, Sociologisk Institut og Charlotte Baarts, studieleder, Sociologisk Institut.

Seneste