Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Åreladning på vej i bestyrelsen

STYRELSESFORHOLD – Tre ud af seks eksterne medlemmer skal skiftes ud ved årsskiftet, og afløserne findes efter en helt ny procedure, som Folketinget netop har indført med revisionen af universitetsloven. To ud af de tre medarbejdervalgte medlemmer skal også snart skiftes ud.

Bestyrelsen for Københavns Universitet (KU) står over for den største åreladning, siden den blev nedsat i 2005.

Tre eksterne medlemmer, der har været med siden starten, falder for reglen om, at de kun må sidde to perioder af fire år.

Det betyder et farvel ved årsskiftet 2011-2012 til formandens stedfortræder, Claus Bræstrup, tidligere administrerende direktør for H. Lundbeck, Boel Flodgren, professor i handelsret ved Lunds universitet og Jørn Lund, direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Peter Gæmelke, forhenværende præsident i Landbrugsrådet, afslutter samtidig sin første periode, men kan genudpeges for nye fire år.

Medarbejdervalgte på vej ud

Også to af de medarbejdervalgte medlemmer nærmer sig slutningen af deres tid i bestyrelsen.

Det drejer sig om Ingrid Kryhlmand, fællestillidsrepræsentant for HK’s administrative personale. Hendes valgperiode udløber den 31. december i år, men hun kan genopstille, og hvis hun bliver genvalgt, må hun udtræde igen og overlade pladsen til sin suppleant ved udgangen af 2012, da hun falder for otte års-grænsen.

Niels Kærgård, professor i jordbrugspolitik ved Fødevareøkonomisk Institut, kan ligeledes genvælges, når hans mandat udløber i december 2011, men også han må i så fald udtræde med udgangen af 2012 på grund af 70 års-reglen.

Professor i offentlig forvaltning og organisation ved Institut for Statskundskab Hanne Foss Hansen, der indtrådte som suppleant for Henrik Prebensen i 2009, kan derimod genopstille og fortsætte en ny fire års periode.

Ny procedure

Afløserne skal findes efter en helt ny procedure, som et bredt flertal i Folketinget netop har vedtaget med revisionen af universitetsloven af 2003.

Lovkravet lyder, at der ved udpegningen af de eksterne bestyrelsesmedlemmer skal nedsættes henholdsvis et indstillings- og udpegningsorgan, hvis medlemmer ikke må sidde i begge organer. Ændringen blev indført, da et af kritikpunkterne i forbindelse med revisionen af loven var, at universitetsbestyrelserne risikerede at ende som indspiste hyggeklubber, fordi de før lovændringen supplerende sig selv.

På KU skal indstillingsudvalget bestå af bestyrelsesformanden, formandens stedfortræder, en repræsentant udpeget fra de akademiske råd, som skal være videnskabelig medarbejder (vip), et medlem udpeget af de studerende, en repræsentant udpeget af Hovedsamarbejdsudvalget, som skal være teknisk-administrativ ansat (tap), to medlemmer udpeget af KU´s centrale aftagerpanel og et medlem udpeget af ledelsesteamet.

Udpegningsudvalget udgøres af bestyrelsen.

Lang proces

Det fremgår af sagsnotatet fremlagt for bestyrelsen på mødet den 15. juni, at udvalgene skal nedsættes inden august, og bestyrelsen samtidig skal have vedtaget profilbeskrivelser for de nye medlemmer.

Blandt kompetencerne, der efterspørges er blandt andet viden om eller erfaring med: ledelse og budgetlægning, de humanistiske og samfundsvidenskabelige videnskaber, internationale forhold inden for forskning og uddannelse og samarbejde mellem universitetsverdenen og erhvervslivet.

Næste skridt bliver at informere åbent om processen i august og september, hvor fakulteterne også høres om mulige kandidater.

Medlemmerne af indstillingsudvalget skal blive enige om, hvilke kandidater de vil indstille midt i oktober, hvorefter udpegningsudvalget træffer den endelige beslutning om, hvilke tre nye eksterne medlemmer skal indtræde i bestyrelsen enten den 26. oktober eller senest den 6. december i år.

clba@adm.ku.dk

Seneste