Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Danmarks mest åbne bestyrelse

I modsætning til de andre universitetsbestyrelser vil Københavns Universitets nye bestyrelse så vidt muligt føre sine diskussioner for åbne døre

Har du lyst til at følge med i diskussionerne om hvordan landets største uddannelses- og forskningsinstitution skal ledes, er du mere end velkommen til at overvære møderne i Københavns Universitets nye bestyrelse.

Det besluttede de 11 medlemmer af universitetets nye bestyrelse da de 12. januar mødtes første gang og enstemmigt valgte nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen som formand og administrerende direktør i Lundbeck Claus Bræstrup som stedfortræder.

Mens andre universitetsbestyrelser nærmest har gjort en dyd ud af at behandle så mange punkter som muligt for lukkede døre, vil KU’s bestyrelse gøre det stik modsatte. På dens første møde blev åbenhed i alt fald fastlagt som princip for bestyrelsens fremtidige arbejde.

Mere konkret betyder det at møderne er åbne for offentligheden, at dagsordener offentliggøres sammen med bestyrelsens mødemateriale, og at sager der undtagelsesvist må behandles for lukkede døre, placeres som sidste punkt på dagsorden af hensyn til tilhørerne.

[b]Overddragelsesforretning[/b]
Generelt havde det første møde karakter af en overdragelsesforretning mellem det afgående konsistorium og den tiltrædende bestyrelse.

Den historisk mest vigtige begivenhed var da rektor Linda Nielsen ved mødets start måtte vige bordenden til fordel for den nye bestyrelsesformand, Bodil Nyboe Andersen. Hermed var rektor med et slag reduceret fra mødeleder til embedsmand uden stemmeret der skulle stå til ansvar overfor bestyrelsen for universitetets regnskab m.v, mens universitetsdirektør Else Sommer havde til opgave at orientere om budgettet for 2005.

Begge dele blev taget til efterretning, men først efter at formanden havde givet den nye bestyrelse mulighed for at komme med eventuelle markeringer til budget og udviklingskontrakt.

Claus Bræstup benyttede straks lejligheden til at lufte sin utilfredshed med den nye ansættelsesbekendtgørelse og andre snærende bånd fra ministeriet som udgjorde »en alvorlig komparativ ulempe for universitetet«. I det hele taget var han af den opfattelse at KU bør »frigøre sig mest muligt fra ministeriet«.

Den anden erhvervsmand i bestyrelsen, Henrik Topsøe, var skeptisk overfor om det ‘økonomiske råderum’ i budgettet gav plads nok til at ‘vifte med ørerne’ og imødekomme nødvendige satsninger i løbet af året.

Sprogprofessor Jørn Lund advarede mod ukritisk at overtage de succeskriterier som administrative generalister opererer med i udviklingskontrakterne såsom citationsindex til måling af forskerproduktivet.

»Bjørn Lomborg er fx den mest citerede danske forsker – men det der siges om ham er ikke altid lige flatterende«.
Efter disse og lignende meldinger mente formanden at kunne sammenfatte bestyrelsens foreløbige holdning til udviklingskontrakt således at den formmæssigt skal leve op til ministeriets krav, men at der derudover vil blive behov for andre plandokumenter.

[b]Nyt udkast til vedtægt[/b]
Til gengæld kunne bestyrelsen ikke uden videre godkende konsistoriums udkast til nye vedtægter for universiteter. Det udenlandske bestyrelsesmedlem Boel Flodgren fra Lund Universitet fandt forslaget alt for omfattende og var forbløffet over detaljeringsgraden i den danske universitetslov.

Hun blev bakket op af Claus Bræstrup der mente at en så omfattende vedtægt ville bringe unødvendige problemer med sig hver gang en ændring skulle laves.
Det indebærer nemlig at ministeriet skal inddrages. »Og det er jo helt uforudsigeligt,« understregede han.
TAP’ernes fællestillidsmand, Ingrid Kryhlmand, understregede omvendt vigtigheden af en pædagogisk og forståeligt formuleret vedtægt hvilket konsistorium havde forsøgt ved at indføje relevante passager fra universitetsloven i vedtægterne.

Efter forslag fra formanden blev det besluttet at nedsætte et redaktionsudvalg der skal se med friske øjne på det foreliggende udkast til vedtægter. Udvalget ledes af Claus Bræstrup og har professor Jørn Lund, student Katrine Møller, lektor Henrik Prebensen som medlemmer og universitetsdirektør Else Sommer som sekretær.

[b]Honorar[/b]
Af særlig interesse for medlemmerne var dagsordenens punkt 6 om eventuelt honorar til bestyrelsesmedlemmerne. Som principbeslutning vedtog bestyrelsen at alle medlemmer så vidt muligt skal behandles lige. Da reglerne imidlertid ikke tillader egentligt bestyrelseshonorar til internt valgte, anmodede bestyrelsen KU’s administration om at finde måder at yde tilsvarende betaling til de interne medlemmer gennem personlige tillæg eller tilskud til studenterorganisationerne.

For de eksterne medlemmers vedkommende har bestyrelsen med udgangspunkt i ministeriets skøn over forventet tidsforbrug fundet det rimeligt at honorere formanden med 200.000 kroner om året og de øvrige udefrakommende medlemmer med 70.000 kroner.

Til sammenligning får bestyrelsesmedlemmerne ved Syddansk Universitet 50.000 kroner om året og ved Aarhus Universitet 63.000 kroner. Formændene får godt det dobbelte.

Bestyrelsen mødes igen 23. februar. Se dagsorden og officielt referat på www.ku.dk/ledelse/bestyrelse.

Seneste