Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Drag omsorg for kemien

ÅBENT BREV – Studerende frygter, at planerne om at sammenlægge eller omstrukturere kemiinstitutterne på Life, Farma og Naturvidenskab vil forringe undervisningen. De kræver at blive taget med på råd i diskussionerne om en eventuel fælles kemiundervisning.

Kære rektor og prorektor

I forbindelse med samarbejdet mellem Farma, Life og Naturvidenskab om en eventuel sammenlægning eller omstrukturering af kemiinstitutterne på Københavns Universitet vil vi som repræsentanter for de studerende på Det Naturvidenskabelige Fakultet (Science) og Det Biovidenskabelige Fakultet (Life) opfordre til, at undervisningsforholdene tages med i overvejelserne.

Vi er bekymrede for de fremtidige udsigter for vores kemiundervisning og kræver derfor mere åbenhed i processen. Vi forventer også en højere grad af studenterinddragelse i form af afholdelse af stormøder på de berørte institutter samt løbende statusopdatering på arbejdet.

Vores bekymringer grundes i en række forhold i forbindelse med samarbejdet mellem Farma, Life og Naturvidenskab.

Undervisere distanceres fra den konkrete uddannelse

Dårlig kemiundervisning vil på længere sigt forringe kemiforskningen, selvom en forbedring ellers er målet med sammenlægningsprojektet.

Da det netop er engagerede og spændende undervisere, der for mange studerende lægger grundstenen til øget interesse for faget, skal undervisningen med fra start, når der skal opbygges et kemiforskningsmiljø i verdensklasse.

Som det ser ud i dag har fakulteterne Farma, Nat og Life hver især institutter, hvor kemi er tilknyttet. Det må antages, at underviserne har større indblik i fagområdet på deres eget fakultet end på tværs af fakulteterne.

Således vil en kemiunderviser på fx Life altid kende de Life-studerende og deres fag bedre end eksempelvis en kemiunderviser fra Farma.

Umiddelbart burde kemiunderviserne tage højde for dette i den konkrete undervisningsplanlægning. Vi frygter dog, at det vil føre til et mere distanceret forhold mellem underviser, undervisningen, de studerende og deres uddannelse.

På KU hylder vi som bekendt forskningsbaseret undervisning. Men den bygger jo netop på, at uddannelsen er knyttet til et forskningsmiljø.

Vi tillægger det derfor stor betydning, både for de studerendes uddannelse og for fakulteternes forskning på længere sigt, at det er engagerede kemikere med kendskab til de konkrete fakulteters fagområder, der står for den fremtidige kemiundervisning på de forskellige fakulteter.

Kemikurserne skal ses i relation til den overordnede uddannelse

Når studerende starter på en uddannelse, er det vigtigt, at de får en forståelse for sammenhængen mellem kurserne og den uddannelse, de har valgt. Hvis den sammenhæng ikke etableres, risikerer de studerende at miste overblikket over målet med uddannelsen for derefter at springe fra uddannelsen meget hurtigt.

På størstedelen af uddannelserne på Nat, Life og Farma indgår kemikurser på første år. Det er derfor essentielt, at kemikurserne såvel som de øvrige førsteårs-kurser afspejler indholdet i uddannelserne så vidt muligt, så der skabes en relation til det overordnede fag.

Dette opnås bedst ved, at underviserne er kemikere med kendskab til det enkelte fakultets fagmiljø, som forstår at inddrage eksempler fra området.

Senere i uddannelsen vil de studerende også opleve styrken af at have kemiske eksperter i nærheden, som de uformelt kan besøge på fakultetet. Når bachelor- og kandidatstuderende skal søge hjælp og vejledning, er det oplagt, at de går til undervisere, som de kender i forvejen og ved hvor hører til.

Sidder underviserne derimod på et andet fakultet på et fremmed institut i en ukendt bygning på den anden side af København, virker hjælpen meget fjern. Dette vil sandsynligvis betyde, at kontakten mellem den studerende og kemikeren ikke kan reetableres og udbygges undervejs i uddannelsen.

En yderligere bekymring er de kommunikationsvaskeligheder, der kan opstå mellem kemiunderviserne og underviserne på opfølgende kurser på de andre fakulteter. Det er tvivlsomt i hvor høj grad, de kursusansvarlige for kemi vil fokusere på, om studerende fra de andre fakulteter får tilstrækkelig ud af deres undervisning til at kunne følge de efterfølgende kurser på deres eget fakultet.

Fakultetstilhørsforhold svækkes

Hvis en omstrukturering af kemiundervisningen betyder, at studerende fra fx Life skal modtage undervisning på Naturvidenskab allerede fra første år, vil det udover almindelig forvirring bidrage til en forringelse af de studerendes tilknytning til et bestemt fakultet. En tilknytning vi som studerende tillægger stor betydning i forhold til den social- og netværksrelaterede del af vores uddannelser.

Det er en velkendt problematik som fx jurastuderende i høj grad døjer med på grund af den spredte undervisning i Indre By. Geografisk spredning af undervisningen kan i værste fald betyde, at studerende opgiver timer fordi de skal pendle.

Øvelseslaboratorier skal bevares på fakulteterne

En sammenlægning af al kemiundervisning på ét fakultet kan desuden betyde, at nye undervisningslaboratorier ikke prioriteres på de øvrige fakulteter. På Life planlægges byggeriet af Plant Science Center på det område, der blandt andet indeholder de nuværende øvelseslaboratorier.

De studerende fra Life frygter, at der ikke tages højde for at indtænke nye undervisningslaboratorier, hvilket også kan have store konsekvenser for andre fag, der udbydes på fakultetet, hvis kemiundervisning ikke længere skal prioriteres på campus. Vi tillægger det derfor stor betydning, at man indtænker nye undervisningsfaciliteter og – laboratorier i den nye bygning.

Vores konkrete krav

Med dette brev håber vi, at I vil inddrage den fremtidige kemiundervisning på Farma, Life og Naturvidenskab i jeres overvejelser om sammenlægning eller omstrukturering af kemiinstitutterne på KU.

Uden disse overvejelser frygter vi, at omlægningen vil forringe kemiundervisningen på de forskellige fakulteter og betyde, at de studerendes tværfaglige muligheder svækkes, hvis kemikerne flyttes væk fra nærmiljøet.

I den forbindelse fremsætter vi følgende krav til det videre arbejde:

Som et konkret tiltag ønsker vi en udvidelse af kommissoriet for kemigruppen i fakultetssamarbejdet mellem Farma, Life og Nat, således at de studerende i højere grad sikres deltagelse i og indflydelse på gruppens arbejde.

Det kan konkret ske ved oprettelsen af en gruppe under samarbejdet mellem de tre fakulteter specifikt rettet mod undervisning. Denne gruppe vil kunne løse konkrete problemer med undervisningen de tre fakulteter imellem.

Eksempelvis ville det have kunnet afhjælpe problemer med optagelseskrav for kemistuderende på Det Naturvidenskabelige Fakultet, hvor de studerende fra Naturvidenskab har haft problemer med optagelseskrav til blandt andet vores kandidat i medicinal-kemi, der i øjeblikket befinder sig på Farma.

På vegne af de studerende på Life og Nat:

  • De Studerendes Råd ved Det Biovidenskabelige Fakultet
  • NAT-rådet – Studenterrådet ved Det Naturvidenskabelige Fakultet,
    herunder Kemisk Fagråd
  • Studenterrepræsentanterne i undervisningsudvalg ved Institut for Grundvidenskab- og Miljø
  • Foreningen af Naturressourcestuderende
  • Foreningen af Biologi-Bioteknologistuderende
  • Foreningen af Ernærings – og Fødevarevidenskabsstuderende
  • Veterinær Medicinsk Forening
  • Seneste