Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Emma Gad for universitetsbestyrelser

41 anbefalinger i et lille blå hæfte skal hjælpe de nye universitetsbestyrelser til at begå sig fra starten af

»Jeg haaber, at den erfaring der ligger til Grund for denne lille Bogs Fremkomst, maa kunne være til Nytte for dem, der er mindre erfarne, selvom det staar mig klart, at den vil faa lige saa mange strenge Kritikere, som den vil faa Læsere.«
Ordene er fra indledningen til Emma Gads Takt og Tone fra 1918, men de kunne også have indledt den rapport som videnskabsminister Helge Sander 17. december offentliggjorde under titlen »Anbefalinger for god universitetsledelse i Danmark.«

Inspiration fra erhvervslivet
Inspirationen til rapporten stammer fra det såkaldte Nørby-udvalg som for et par år tilbage udarbejdede 31 råd til god virksomhedsledelse. Sidste sommer udpegede videnskabsministeren så et udvalg der skulle komme med en række overordnede overvejelser til de kommende medlemmer af universi-teternes bestyrelser.

Resultatet er blevet i alt 41 anbefalinger til de nye bestyrelser hvor man blandt andet kan læse om hvor tit de bør holde møder, hvordan deres forhold bør være til rektor og til omverdenen, og hvordan de undgår at bruge for meget tid på praktiske detaljer.

Uafhængighed, åbenhed, effektivitet og kvalitet
Anbefalingerne er delt op i tre kategorier. Den første handler om bestyrelsens opgaver, ansvar og sammensætning. Den anden handler om bestyrelsens forhold til omverden som fx erhvervslivet og staten. Den tredje og sidste kategori handler om bestyrelsens forhold til rektor og universitetets øvrige ledelse.

Anbefalingerne bygger på fire hoved-værdier. Det er uafhængighed, åbenhed, effektivitet og kvalitet. Uafhængigheden skal være gældende over for omverden, men også over for særinteresser på universitetet. Åbenheden går ud på at ansatte og studerende skal have adgang til dagsordener, beslutningsgrundlag og -begrundelser på papir.

Alligevel anbefaler rapporten at dørene er lukkede af hensyn til effektiviteten når bestyrelsen mødes. Effektivitet skal ellers sikres ved at bestyrelsen koncen-trerer sig om overordnede strategiske mål og overlader praktiske og detal-jerede beslutninger til andre niveauer. Det er også vigtigt for kvaliteten i arbejdet.

Kun anbefalinger
Ligesom Emma Gad understreger udvalget i rapporten at der er tale om anbefalinger og ikke påbud. Det afgørende er ikke at overvejelserne bliver fulgt i detaljer. Men derimod at anbefalingerne kan inspirere den proces der består i bestyrelsens arbejde med funktion, rolle og arbejdsform.

Nøgleordene i anvendelsen af anbefalingerne er således frivillighed, fleksibilitet og debat. Frivillighed, fordi den bedste regulering er den der hviler på fælles accepterede værdier; fleksibilitet, fordi ikke to universiteter er ens; og sidst, men ikke mindst, debat, fordi man anbefaler at bestyrelserne i det mindste forholder sig til anbefaling-erne og begrunder eventuelle afvigelser over for omverden og sig selv.

Seneste