Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Esben Lunde anklages for at lyve om sin KU-uddannelse

TEOLOGISK - Esben Lunde Larsen beskyldes for at have overført merit fra ikke-godkendt dansk religiøs uddannelse til KU. Ministeriet afviser. Dekanen for Teologi siger, at KU gennemfører et grundigt tjek af hver enkelt studerendes meritter.

Uddannelsesminister Esben Lunde Larsen har teologiske eksamenspapirer fra den norske Misjonshøgskolen, som ligger i Stavanger, og dem har han efterfølgende brugt til at søge optagelse på Københavns Universitet, som gav ham kandidatgraden i teologi i 2008.

Men ifølge Ekstra Bladet og ForskerForum har Esben Lunde Larsen i virkeligheden taget en del af sin uddannelse ved Dansk Bibel-Institut, som er en privat, religiøs og ikke-akkrediteret uddannelse, ifølge hvis vedtægter »Bibelen er Guds ord, givet ved Helligåndens inspiration, fuldt troværdig og urokkelig«.

Ifølge de to medier har Esben Lunde Larsen fået Misjonshøgskolen til at godkende sine studier ved Dansk Bibel-Institut, så de efterfølgende har kunnet bruges til at søge ind på Københavns Universitet. På KU har man igennem en årrække godkendt Misjonshøgskolens pensumlister og eksamensbeviser, fordi Misjonshøgskolen er godkendt i Norge.

Men ifølge ForskerForum er Misjonshøgskolen en ‘piratuddannelse’ og ‘diplom-agent’, der ved hjælp af sin akkreditering fra de norske myndigheder blåstempler studerendes ikke-anerkendte uddannelser fra fx Dansk Bibel-Institut, en slags hvidvask af ukurante uddannelsesmeritter.

Uddannelsesministeriet afviser i en e-mail til Uniavisen denne udlægning.

Gennemførte norsk uddannelse fra Danmark

I stedet har Esben Lunde Larsen ifølge ministeriet taget fag på Misjonshøgskolen i Norge og som udvekslingsstuderende på KU. Senere har Lunde Larsen fået meritgodkendt sin norske uddannelse.

»Derfor har Esben Lunde Larsen kun været kort tid indskrevet på sin bachelor og sin kandidatuddannelse på Københavns Universitet,« skriver ministeriet. Han har ikke, som man kan få indtryk af på Folketingets hjemmeside, studeret ved KU i syv år fra 2001-2008.

Ministeriet skriver videre, at Esben Lunde Larsens uddannelse ved Dansk Bibel-Institut kun er “frivillige kurser i teologi”, der ikke udgør en del af hans akademiske uddannelse. Ministeriet har også sendt en tidslinje, der viser, at Esben Lunde Larsen har gennemført fem udvekslingsophold på KU mellem 2002 og 2008.

En pressemedarbejder i ministeriet oplyser, at Esben Lunde Larsen i størstedelen af sin studietid opholdt sig i København, selv om han var indskrevet ved en institution i Norge. Undervisningen på Misjonshøgskolen er ifølge ForskerForum foregået i København i de samme lokaler, som Dansk Bibel-Institut anvender. Ifølge Ekstra Bladet har rektor for Misjonshøgskolen sagt, at undervisere fra Dansk Bibel-Institut stod for Misjonshøgskolens undervisning i København.

KU: vi vurderer hver enkelt studerendes papirer

På Københavns Universitet siger dekan på Det Teologiske Fakultet Kirsten Busch Nielsen, at man grundigt undersøger alle studerendes meritter, før de kan blive optaget på en teologisk bachelor- eller kandidatuddannelse, og at der derfor ikke er studerende, som bliver optaget på baggrund af papirer fra ikke-godkendte uddannelser.

»For at blive optaget på kandidatuddannelsen i teologi skal man have en bacheloruddannelse, der i krav og niveau svarer til den, man kan tage i henhold til den gældende bekendtgørelse og studieordning. Det foretager vi en konkret vurdering af i hvert enkelt tilfælde, og det viser sig, at det er vanskeligt for de fleste, der kommer med udenlandske kvalifikationer, at komme ind på kandidatuddannelsen,« siger Kirsten Busch Nielsen, der ikke vil udtale sig om specifikke studerendes forhold, herunder Esben Lunde Larsens.

»Studienævnet på Teologi foretager en konkret vurdering. De rekvirerer pensumlister og studieplaner og eksamensbeviser fra den enkelte studerende, som bliver grundigt gået igennem fag for fag,« siger Kirsten Busch Nielsen. »I de senere år er studerende så blevet indskrevet på bacheloruddannelsen med merit for de fag, de har gennemført.«

Vil det fremgå tydeligt, hvis en studerende har gennemført sin uddannelse ved en religiøs institution? Hvad får I, når I beder om studieplaner m.v.? Vil der stå, at den studerende har taget kurser på fx Dansk Bibel-Institut?

»Nej, vi forholder os til dem, der udsteder eksamensdokumenter, pensumlister osv. Vi sikrer os imod problemer ved at lave den konkrete meritvurdering af den studerende. Hvad kan du faktisk? Hvad har du læst? Matcher det det, der kræves for at komme ind på en dansk teologiuddannelse?«

Er det muligt at få merit fra Dansk Bibel-Institut på KU?

»Nej, vi har ikke samarbejde med institutionen.«

Så vidt du ved, har der ikke været studerende, der kommer med papirer fra Dansk Bibel-Institut, der blot er blevet godskrevet i Norge?

»Vi forholder os til den godkendte institution, der har udstedt eksamenspapirerne og studieordningen.«

Hvad gør I, hvis I bliver bekendt med, at nogen har fået godskrevet papirer fra en ikke-godkendt institution, som er godkendt et andet sted?

»Jeg er ikke opmærksom på, at vi har sådan nogle papirer. Under alle omstændigheder er vi forpligtet til at vurdere den enkelte ansøgers kvalifikationer, og det foregår ved en konkret vurdering af pensumlister mv.«

Har I nogen sinde revurderet nogens meritter, hvis det viser sig, at man ikke har taget sin uddannelse, der hvor stemplet siger, at man har taget den?

»Den situation er jeg ikke bekendt med, at vi har været i. Studerende, der søger optagelse her, har krav på en saglig behandling, og det får de via Studienævnets behandling og vurdering af deres ansøgning. Det tager noget tid, men sikrer niveauet,« siger Kirsten Busch Nielsen.

Dansk Bibel-Institut har ønsket anerkendelse

Det er ikke kun en uddannelse fra Dansk Bibel-Institut, der ikke bliver accepteret, når studerende ansøger om at få merit. Det samme gælder den lignende konfessionelle teologiske uddannelse Menighedsfakultetet i Aarhus. Og sagen om Esben Lunde Larsens meritter er ikke den første, der omhandler overførsel af meritter fra en religiøst baseret uddannelse til universitetet.

I 2009 var der en del debat i Uniavisen om studerende fra Menighedsfakultetet, fordi det dengang viste sig, at studerende fra Menighedsfakultetet ved hjælp af en akkreditering fra et universitet i Wales havde fået godskrevet merit på teologiuddannelsen i Aarhus. Studerende fra Teologi i København var urolige for, at Menighedsfakultetets studerende skulle få overført deres merit til KU også.

Kirsten Busch Nielsen, som på det tidspunkt var studieleder på Teologi ved KU, sagde dengang til Uniavisen, at KU ikke havde optaget studerende, som havde brugt Wales-modellen.

Menighedsfakultetet og Dansk Bibel-Institut blev grundlagt i 1970’erne som et religiøst (indre missionsk eller Luthersk missionsk) alternativ til den danske statsgodkendte teologiuddannelse.

Igennem årene har de to uddannelsessteder forsøgt at opnå samme legitimitet som universiteternes teologiuddannelse, men uden held. En del studerende har igennem årene suppleret deres uddannelse ved universitetet med undervisning på en religiøs uddannelse, en slags søndagsskole, med andre ord. Dette er også, hvad Esben Lunde Larsen oplyser via sit ministerium.

KU kan godt samarbejde med religiøse universiteter

Den danske teologiuddannelse ved universitetet er internationalt atypisk – i mange andre lande foregår teologiuddannelsen – også på højeste faglige niveau – ved institutioner med formelle kirkelige og konfessionelle forpligtelser.

»For eksempel gælder det teologi ved de klassiske og anerkendte universiteter i Tyskland, at professorerne kan have forpligtelser over for en kirke, og det kan give nogle systemsammenstød mellem dansk og tysk uddannelsesforvaltning, men det ville være helt absurd og provinsielt på det grundlag at afskrive fx fakultetet ved Humboldt-Universität. De danske krav om ikke-konfesionelle uddannelser også i teologi, som snart fylder 100 år, giver god mening og har vist sig at være en meget god ordning, men vi kan godt navigere i en større verden, netop ved – i forbindelse med meritsager – at insistere på at se kvalifikationerne dokumenteret i detaljen,« siger Kirsten Busch Nielsen.

Uniavisen har per e-mail spurgt Esben Lunde Larsen, om han personligt mener, at Dansk Bibel-Institut giver deres studerende en akademisk uddannelse, og om han mener, at studerende fra Dansk Bibel-Institut bør kunne overføre kurser til universitetets teologiske uddannelser. Men ministeren har ikke ønsket at stille op til interview.

(Tilføjet denne artikel 6/11) Rektor ved Dansk Bibel-Institut Børge Haahr Andersen afviser ForskerForums karakteristik af DBI og MHS og henviser til en udredning af sagen på instituttets hjemmeside.

chz@adm.ku.dk

Seneste