Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Esben Lunde: Nej til KU-selveje er principsag

BYGNINGER – Regeringens konsulenter mente, at KU kunne blive klar til at overtage sine bygninger fra staten i løbet af minimum to år, men uddannelsesministeren siger, at regeringen holder fast i sin principielle afvisning af KU’s selvejeønske.

Efter flere ugers tavshed begrunder uddannelsesminister Esben Lunde Larsen nu, hvorfor regeringen har afvist at lade Københavns Universitet købe bygninger for et tocifret milliardbeløb og opnå selveje ligesom CBS og DTU. Det sker i en e-mail til Uniavisen.

Esben Lunde Larsen har tidligere været tilhænger af selveje på landets største universitet, hvilket han gav udtryk for i Uniavisen i juni 2015, men nu er ministerens linje forandret.

Ifølge Esben Lunde Larsen er afslaget til KU »en principiel beslutning,« hvilket også betyder, at regeringen ikke vil stille KU en genforhandling om sagen i udsigt. (Læs Esben Lunde Larsens svar i sin helhed nederst i artiklen).

Til gengæld har Transport- og Bygningsministeriet taget fat på en reform af det af KU’s ledelse stærkt kritiserede nuværende system, hvor KU lejer sig ind hos staten, oplyser Esben Lunde Larsen – altså en mulig trøstekiks til universitetet.

Finansministeriet har været med til at afveje fordele og ulemper

Afgørelsen om selveje sker på anbefaling fra tre ministerier – Uddannelses-, Finans- og Transport- og Bygningsministeriet – som i en fælles arbejdsgruppe har gransket fordele og ulemper for staten.

Af en aktindsigt i dele af gruppens arbejde fremgik det, at den nuværende huslejeordning, som selvejet ville have afskaffet for KU, indbringer statskassen et trecifret millionbeløb i indtægter, som tages ud af det, der ellers skulle have været bevillingen til forskning og udvikling, men dette forholder Esben Lunde Larsen sig ikke til i sit svar til Uniavisen.

Uniavisen har kunnet vise, at staten trækker så mange penge ud af universiteterne ved hjælp af huslejeordningen, at Danmark i 2016 i praksis ikke vil overholde det såkaldte Barcelonamål om at bruge én procent af bnp på forskning og udvikling, sådan som regeringen ellers har fremlagt det.

Konsulenter mente, at KU kunne overtage efter et par års forberedelse

Konsulentfirmaerne Rambøll Management Consulting og Implement Consulting Group har tillige produceret en omfattende rapport om, hvorvidt KU er i stand til at være bygningsejer i milliardklassen, og den analyse har været en del af Esben Lunde og den øvrige regerings beslutningsgrundlag.

Konklusionen er, at KU ikke for nuværende er gearet til selveje, eller i rapportens terminologi: »at det vil tage minimum to år fra der træffes beslutning om at lade bygningsmassen overgå til selveje til at KU vil være fuldt kapable til at varetage ansvaret for bygningsmassen hensigtsmæssigt og uden væsentlige risici.«

Men regeringen har ikke besluttet at give KU en frist til at opbygge en organisation, der kan overtage bygninger efter nogle år – i stedet er det blevet en blank afvisning.

KU afventer bedre tider

På Københavns Universitet tager bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen afslaget til efterretning. Han savner dog en grundigere begrundelse for udfaldet, end blot det principielle ‘nej’, som regeringen har formuleret.

»Vores argumenter for selveje er gode, og det må argumenterne for det modsatte også være; men dem kender vi ikke,« siger han.

Nu vil universitetets ledelse koncentrere sig om andre sager og håbe på, at der sker et politisk stemningsskifte hen ad vejen.

»Der er ikke meget andet at sige, end at Københavns Universitets bestyrelse fortsat har et ønske om selveje. Opstår muligheden under en anden politisk konstellation, så er vi der som en mis,« siger Nils Strandberg Pedersen.

Esben Lunde Larsens udtalelser om selveje

Uniavisen havde en aftale om et mundtligt interview med Esben Lunde Larsen tirsdag den 24. november, men ministeren aflyste og har i stedet den 9. december sendt skriftlige svar på de skitsespørgsmål, som Uniavisen havde sendt som forberedelse til det oprindelige interview. Svarene er i deres helhed:

Hvorfor nej til selveje?
Det har været en længere proces, som startede under den tidligere regering. Regeringen har grundigt afvejet fordele og ulemper for både staten og Københavns Universitet ved bygningsselveje. Det er vurderingen, at der for staten som helhed opnås den mest hensigtsmæssige styring og forvaltning af de statslige ejendomsaktiver ved at fastholde en central forvaltning af ejendomsporteføljen.

Hvorfor skiftede du mening (positive tilkendegivelser om selveje så sent som i juni i år)?
Der har været nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, med deltagelse af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Finansministeriet og Transport- og Bygningsministeriet (tidligere Klima-, Energi- og Bygningsministeriet), der har skullet undersøge fordele og ulemper ved et eventuelt bygningsselveje for Københavns Universitet. Den tværministerielle arbejdsgruppes analyser viser, at ulemperne ved bygningsselveje for Københavns Universitet vil være større end fordelene, når man ser på staten som helhed. Regeringen har på den baggrund truffet en principiel beslutning om Københavns Universitets ønske om selveje. Det ændrer ikke på, at der også er fordele ved et bygningsselveje, som jeg også tidligere selv har udtalt mig omkring.

Hvad viser dit ministeriums økonomiske analyse angående selveje på KU? Hvilket input til beslutningsprocessen har Finansministeriet leveret?
Der henvises til ovenstående svar. Det er derudover den tværministerielle arbejdsgruppe, der har lavet beslutningsoplægget, det er ikke de enkelte ministerier, der har lavet hver deres analyser.

Hvilket input har Rambøll/andre konsulenter udefra leveret?
Rambøll blev hyret til at lave en analyse af Københavns Universitets administrative og styringsmæssige kapacitet på bygningsområdet, herunder på hvilke områder Københavns Universitet skulle styrkes i tilfælde af, at regeringen ville give et tilbud om bygningsselveje. Analysen er blevet sendt til Københavns Universitet.

Er der i beslutningen taget hensyn til Bygningsstyrelsens størrelse/evne til at fungere som bygherre og bygningsadministrator ved et KU-selveje?
Regeringens beslutning er ikke truffet af hensyn til Bygningsstyrelsen. I regeringens vurdering indgår der dog, at det er en fordel, at have en samlet ejendomsadministration.

Er der udsigt til, at KU under nærmere betingelser, kan genfremsætte ønsket om selveje og få en forhandling med regeringen herom på et senere tidspunkt (og hvad skal i givet fald være forandret)?
Regeringen har truffet en principiel beslutning vedr. Københavns Universitets ønske om bygningsselveje, og den holder regeringen fast i.

Vil du lægge op til ændringer af SEA?
Regeringen har allerede besluttet en reform af SEA-ordningen, som er blevet meldt ud til universiteterne den 30. november. SEA-ordningen hører under Transport- og Bygningsministeriet v. Bygningsstyrelsen, og det er derfor dem, der står for implementeringen i samarbejde med universiteterne. Reformen indebærer blandt andet opprioritering af vedligehold og afskrivninger på blandt andet laboratorier, så der løbende frigøres midler til reinvesteringer.

chz@adm.ku.dk

Seneste