Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Ph.d.-forsvar

Niels Borch Rasmussen forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Institut for Statskundskab

Ph.d.-forsvar — Niels Borch Rasmussen forsvarer sin ph.d.-afhandling "Lærerprofession i forandring. Et organisationsstudie af læreres praksis efter folkeskolereformen".

Info

Date & Time:

Place:
Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Institut for Statskundskab, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K., lokale 4.2.26.

Hosted by:
Institut for Statskundskab

Cost:
Free

Kandidat
Niels Borch Rasmussen

Titel
“Lærerprofession i forandring. Et organisationsstudie af læreres praksis efter folkeskolereformen”. Afhandlingen kan købes som e-bog via Academic books.

 Tid og sted
Onsdag den 27. juni 2018 kl. 10.00 på Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Institut for Statskundskab, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K., lokale 4.2.26. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis kl. 10.00. Forsvaret vil blive afholdt på dansk.

Bedømmelsesudvalg

  • Lektor Gunnar Gjelstrup, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (formand)
  • Professor Kjell Arne Røvik, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT, Norges Arktiske Universitet, Tromsø, Norge
  • Lektor Justine Grønbæk Pors, Department of Management, Politics and Philosophy, CBS

Resumé
Folkeskolereformen 2014 bygger på en grundlæggende idé om, at læreres undervisningspraksis skal være baseret på viden om det, der virker. I forlængelse af reformen 2014 har Undervisningsministeriet udviklet en didaktisk ramme til at forberede, gennemføre og evaluere undervisning i forhold til reformens bindende læringsmål. Den didaktiske ramme har fået navnet læringsmålstyret undervisning og er baseret på evidensbaseret viden om det, der virker, i forhold til elevers læring. Med evidens som en bærende idé bygger reformen 2014 på professionelle normer om god undervisning og den professionelle lærer, der bryder med de eksisterende professionelle normer i den danske skoletradition.

Denne afhandling undersøger forandringer i læreres praksis, når læringsmålstyret undervisning indføres som didaktisk ramme for undervisningen, herunder hvordan undervisningsopgaven er integreret med spørgsmål om koordinering og organisering af arbejdet i folkeskolens organisation. Forandringen af læreres praksis undersøges ved at følge, hvordan læringsmålstyret undervisning oversættes til praksis i en folkeskoles organisation. Fokus i analysen er på, hvordan aktører i organisation tolker og handler, når de oversætter læringsmålstyret undervisning til praksis i organisation. Indfaldsvinklen i analysen er, at aktører baserer deres tolkninger og handlinger på professionelle normer om god undervisning og den professionelle lærer.

Afhandlingens analyse består af en feltanalyse af professionelle normer i folkeskolesektoren og en organisationsanalyse af et kommunalt skolesystem, hvor Glostrup Skole er valgt som case. Det primære formål med feltanalysen er at identificere professionelle normer i folkeskolesektoren og udvikle en tolkningsramme, som kan benyttes i organisationsanalysen til at undersøge, hvordan aktører i Glostrup Skole tolker og handler, når de oversætter folkeskolereformen komponenter til praksis i organisationen. Feltanalysen finder, at professionelle normer i folkeskolesektoren er orienteret mod to modsatrettede rationaler for god undervisning, og hvad en professionel lærer indebærer.

Organisationsanalysen af Glostrup Skole er et forløbsstudie, der består af fire faser i oversættelsesprocessen for, hvordan læringsmålstyret undervisning oversættes til praksis i organisationen. Den generelle udvikling af lærernes praksis i den undersøgte periode er, at lærerne i Glostrup Skole har fået et tættere kollegialt samarbejde omkring udvikling af det faglige indhold i undervisningen, mens lærernes undervisningspraksis i vid udstrækning bygger på den samme forståelse af god undervisning, som eksisterede før reformen.

Seneste