Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Seminar

Reclaiming Rosa Luxemburg - 100 år efter Den Tyske Revolution

Seminar — Lørdag d. 3. november fra kl. 11 inviterer Marxistiske Studerende til heldagsseminar i Café Helga (KUA, lokale 12.0.68)  med titlen: ”RECLAIMING ROSA LUXEMBURG – 100 ÅR EFTER DEN TYSKE REVOLUTION”  Så sæt et kryds i kalenderen og invitér alle jeres kammerater med til et brag af en dag!

Info

Date & Time:

Place:
Café Helga (Lokale 12.3.68, KUA 2, Karen Blixens Vej 4)

Hosted by:
Marxistiske studerende

Cost:
Free

signup

https://da-dk.facebook.com/events/1157169981115088/

— ENGLISH BELOW —

For 100 år siden startede Den Tyske Revolution. Var revolutionen lykkedes havde historien måske set helt anderledes ud. Der havde været en reel mulighed for, at vi havde levet i et socialistisk samfund i dag. Hvorfor gik det galt og hvad kan vi lære af revolutionen?

Den Tyske Revolution (1917-1923) er et ofte glemt og udvisket kapitel i det tyvende århundredes historie. Efter første verdenskrig og Den Russiske Oktoberrevolution i 1917 forsøgte de tyske arbejdere og soldater at tage magten – det første skridt i at sprede den socialistiske revolution til resten af Europa og til hele verden.

Arbejderne der i Den Tyske Revolution var i en årelang kamp imod det tyske borgerskab, stod flere gange med muligheden for, at tage magten og begynde opbyggelsen af et socialistisk samfund. Men ved hver eneste korsvej forrådte det tyske Socialdemokrati (SPD) revolutionen, og samtidig var Kommunistpartiet, som blev dannet under revolutionen, for ungt og uerfarent til at kunne lede arbejderne til at tage magten.

I Den Tyske Revolution skiller især en skikkelse sig ud: Rosa Luxemburg. Luxemburg kæmpede hele sit liv for de revolutionære ideer og troede fuldt og fast på arbejdernes evne og vilje til at tage magten. Men Rosa Luxemburg er blevet gjort til et ikon, der bruges i flæng af hele venstrefløjen, lige fra Enhedslisten til diverse småborgerlige medier, for at forsvare ideer, der intet har at gøre med hendes revolutionære arv. De fordrejer Rosa Luxemburg sande arv, den revolutionære arv, i deres forsøg på at virke radikale og intellektuelle.

Her 100 år efter den tyske revolution og mordet på Rosa Luxemburg er de revolutionære ideer ikke mindre relevante. Kapitalismen befinder sig i en blindgyde. Det er nødvendigt at kæmpe for en socialistisk revolution, men for at gøre det må vi lære af erfaringerne og dem, der kom før os. Hvorfor gik det galt i den tyske revolution, og hvad kan vi lære af Rosa Luxemburg?

Derfor inviterer Marxistiske Studerende til en af årets absolut fedeste begivenheder:“Reclaiming Rosa Luxemburg – 100 år efter Den Tyske Revolution, et seminar der vil indføre dig i en af historiens vigtigste perioder og en af venstrefløjens mest betydningsfulde tænkere.

Seminaret vil rumme 2 dybdegående oplæg, det første værende “En introduktion til den glemte Tyske Revolution” efterfulgt af et oplæg under titlen “Reclaiming Rosa Luxemburg”, der vil være en indgående introduktion til den revolutionære tænker. Begge oplæg vil være efterfulgt af diskussion og spørgsmål og dagen afsluttes med fælles aftensmad. Arrangementet vil ovenikøbet være gratis at deltage i, udover aftensmad der sælges til 40 kroner.

Program:
11:00 – 11:30: ”Velkomst og introduktion”
11:30 – 14:00: ”En introduktion til den glemte Tyske Revolution”
14:00 – 15:00: Frokostpause
15:00 – 17:00: ”Reclaiming Rosa Luxemburg”
17:00 – 17:15: Afslutning
17:30 – 20:00: Aftensmad

 

English:

100 years ago, The German Revolution began. Had the revolution succeeded, history might have looked completely different. There would have been a real possibility of humanity living in a socialist society today. Why did the revolution fail and what can we learn from it?

The German Revolution (1917-1923) is an often forgotten and erased chapter in the history of the 20th century. After the First World War and the Russian October Revolution in 1917 the German workers and soldiers tried to take power – the first step in spreading the socialist revolution to the rest of Europe and the entire world.

The workers of The German Revolution were in a struggle lasting many years against the German bourgeoisie, and stood with the possibility og taking power to start building a socialist society multiple times. But at every crossroad the German Social Democrats (SPD) betrayed the revolution, while the Communist Party that was formed during the revolution, was too young and inexperienced to lead the workers to power.

In The German Revolution one character in particular stands out: Rosa Luxemburg. Luxemburg fought her entire life for the revolutionary ideas and was sincerely convinced that the workers had the ability and will to take power. But Rosa Luxemburg has since become an icon used indiscriminately by the entire left-wing, from The Red–Green Alliance in Denmark to various petty bourgeois publications, that use her to defend ideas that have nothing to do with her revolutionary legacy. They distort Rosa Luxemburg’s true legacy, the revolutionary legacy, in their attempt to seem radical and intellectual.

Now, a hundred years after The German Revolution and the murder of Rosa Luxembourg, her ideas have become no less relevant. Capitalism finds itself in a blind alley. It is necessary to fight for a socialist revolution, but to do just that we have to learn from the experiences of those who came before us. What went wrong in The German Revolution and what can we learn from Rosa Luxemburg?

Therefore Marxistiske Studerende (The Marxist Students) invites you to one of the most exiting events of the year: “Reclaiming Rosa Luxemburg – 100 years after The German Revolution”, a seminar that will introduce you to one of history’s most important periods and one of the left-wing’s most significant thinkers.

The seminar will include two in-depth lead-offs, the first being “An introduction to the forgotten German Revolution” followed by a lead-off titled “Reclaiming Rosa Luxemburg”, which will be a thorough introduction to the revolutionary thinker. Both lead-offs will be followed by a discussion and questions from the floor and the day is finished of with dinner. The event will be free to participate in, excluding the dinner which will be sold for 40 kroner.

Program:

11:00 – 11:30: ”Welcome and introduction”
11:30 – 14:00: “An introduction to the forgotten German Revolution”
14:00 – 15:00: Lunch break
15:00 – 17:00: “Reclaiming Rosa Luxemburg”
17:00 – 17:15: Closing remarks
17:30 – 20:00: Dinner

– The lead-off will be in Danish, but English translation will be provided throughout the whole event –

 

Seneste