Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Seminar

Revolutionært Klimaseminar

Seminar — Kom med til Revolutionært Klimaseminar med Revolutionære Socialister & Marxistiske Studerende!

Info

Date & Time:

Place:
Café Helga - 3. sal på KUA i bygning 12 (Karen Blixens Vej 4 , 2300, København S)

Hosted by:
Marxistiske Studerende & Revolutionære Socialister

Cost:
Free

Link til facebookbegivenheden

*ENGLISH BELOW*
PROGRAM:
11:01 – Velkomst
11:15-12:00 – Oplæg: “Klimakamp & Klassekamp” v. Louise Jørgensen fra RS og Marx.Stud.
12:10-12:45 – Indlæg fra DSB-arbejder: Arbejdskamp og nedskæringer på offentlig infrastruktur
12:45-13:30 – Frokost
13:30-14:15 – Oplæg: FØLGER
14:30-15:15 – Oplæg: “Planøkonomi – vejen ud af klimakrisen” v. Victor Vedsø fra RS og Marx.Stud.
15:30-17:00 – Paneldebat: “Klimarevolution: Hvordan?”
17:00+ – Aftensmad

Klimakrisen er potentielt det mest katastrofale aspekt af kapitalismens generelle krise.Politikerne bruger store ord om deres planer for at begrænse omfanget af konsekvenserne, men sandheden er, at truslen ikke kan afværges inden for kapitalismens rammer. Der hersker en tro på, at vi som individer gennem ændring af vores forbrugsvaner kan afværge katastrofen, men dette er blot endnu en måde for virksomhederne at tjene penge på en desperat situation – så længe produktionen er underlagt virksomhedernes profithensyn, kan vi ikke omstille den globale økonomi på en måde, der tager hensyn til miljøet. De tekniske løsninger er til stede, men de er utilgængelige under det kapitalistiske system.

Med en demokratisk planøkonomi kan vi prioritere flertallets interesser over profitten til de få. Denne omvæltning kan vi ikke skabe alene; det kræver en massebevægelse og en stærk revolutionær organisation.

Kom til klimaseminar med Revolutionære Socialister og Marxistiske Studerende, og lær mere om krisen og dens ophav. Hvad er det, der gør, at kapitalismen i sin essens nødvendigvis belaster klimaet i en sådan grad, at den aldrig kan blive grøn? Og hvordan kan vi med en socialistisk verdensrevolution afværge krisen? Hvad kan vi gøre nu? Kom til heldagsseminar med oplæg og paneldebat, deltag i diskussion og mød Revolutionære Socialister, der kæmper for en socialistisk verdensrevolution som den eneste reelle løsning på klimakrisen.

—–
PROGRAMME:
11:01 – Welcome
11:15-12:00 – Presentation: “Climate struggle and class struggle” by Louise Jørgensen from RS and Marx.Stud.
12:10-12:45 – Contribution by a DSB worker: Labour struggle and austerity on public infrastructure
12:45-13:30 – Lunch
13:30-14:15 – Presentation to be announced
14:30-15:15 – Presentation: “Planned Economy – the way out of climate crisis” by Victor Vedsø from RS and Marx.Stud.
15:30-17:00 – Panel discussion: “Climate Revolution: How?”
17:00+ – Dinner

The Climate Crisis is potentially the most catastrophic aspect of the crisis of capitalism. The politicians use big words about their plans to limit the extent of the consequences, but the truth is that the threat cannot be prevented within the limits of capitalism. A prevalent belief is that we as individuals can avoid the catastrophe through a change in our consumer habits, but this is simply another way for businesses to earn money from a desperate situation – as long as the production is managed by the businesses who are only taking profit into consideration, we cannot change the global economy in a way that has respects the environment. The technological solutions exist, but they are unreachable under the capitalist system.

With a democratic planned economy we can prioritize the majority’s interests over the profit of the few. We cannot create this radical change alone; it demands a mass movement and a strong revolutionary organization.

Come to the climate seminar with Revolutionary Socialists og Marxist Students and learn more about the crisis and it’s beginning. What makes capitalism put a strain on the climate to a degree that it can never be green? And how can we avoid the crisis with a socialist world revolution? What can we do now? Come to an all-day seminar with presentations and debates, take part in the discussion and meet Revolutionary Socialists that are fighting for a socialist world revolution, which is the only real solution to the climate crisis.

Seneste