Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Udsætning af elg i Lille Vildmose, Danmark

Foredrag — Foredrag ved Skov- og Landskabsingeniør Jens Vinge: "Udsætning af elg i Lille Vildmose, Danmark", arrangeret af Dansk Naturhistorisk Forening. Generalforsamling umiddelbart efter foredraget.

Info

Date & Time:

Place:
Universitetsparken 15, Bygning 1, Auditorium A, 2100 København Ø

Hosted by:
Dansk Naturhistorisk Forening

Cost:
Gratis, alle er velkomne. Parkeringstilladelser udleveres i auditoriet.

Baggrund

Projektarealet er beliggende i Lille Vildmose cirka 25 km sydøst for Aalborg i det nordøstlige Himmerland, Danmark. Området består udelukkende af privatejede arealer. Lille Vildmose er omfattet af en stor landskabsfredning på 76 km2 inkl.. Tofte Mose, som er den største og bedst bevarede højmose i Nordvesteuropa. Fredningen har skabt mulighed for en række naturplejetiltag i området herunder etablering af et nyt vildthegn i den del af terrænet, der kaldes Mellemområdet. Området er desuden en del af et stort Natura 2000-område: Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov, som er både habitat- og fuglebeskyttelsesområde. I Lille Vildmose foregik der i perioden 2011-2016 et EU LIFE-støttet naturgenopretningsprojekt. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Aage V. Jensen Naturfond, Aalborg Kommune og Naturstyrelsen. Aalborg Kommune har i samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond fået udarbejdet en videnskabelig udredning fra Københavns Universitet, der analyserer forskellige græsningsdyrs potentiale i forhold til områdets naturplejeudfordringer og økologiske rammebetingelser.

 

Indhegning af Mellemområdet

Elge og krondyr er et bærende element i Mellemområdets fremtidige naturplejeindsats. Forud for dyrenes udsætning i området etableres et stormasket trådhegn (stålgærde) med en højde på 2,5 m monteret på træpæle af robinie. Hegnet indpasses i landskabet, så det i videst muligt omfang skjules af enten vegetation eller terrænforskelle. Den samlede hegnslinje bliver godt 29 km lang og indhegner et område på knap 2.100 ha.

 

Udsætning af elge

Ifølge den nuværende tidsplan etableres hegnet i løbet af 2015/16. Elgene planlægges importeret til Mellemområdet ultimo 2015, hvor de efter ophold i et mindre vinterhegn kan udsluses til det store hegn omkring medio 2016. Krondyrene indbringes fra de tilstødende indhegninger i Høstemark Skov og Mose og/eller Tofte Skov og Mose primo 2016.

Seneste