Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Fagfolk på nobelprisniveau: Dårlig plan at fusionere datalogi og matematik

FUSION - Er det en god idé at fusionere institutterne for matematik og datalogi, sådan som SCIENCE-direktionen ønsker? Datalogi-lektor spurgte verdens mest fejrede matematikere og dataloger. De sagde nej.

Dekan John Renner Hansen (JRH) har skabt stor uro hos medarbejderne og studerende på Datalogisk Institut (DIKU) og Institut for Matematiske Fag (IMF) ved sit overraskende forslag om, at vi på ny skal drøfte en fusion af de to institutter. Dekanens fusionsforslag er fremlagt uden forudgående drøftelse med ledelserne og samarbejdsudvalgene ved de to institutter, kun knap tre år efter at vi i slutningen af 2011 behandlede et lignende forslag, der indgik som led i de meget omfattende fusioner, der dengang skete på KU. Forslaget om fusion af DIKU og IMF blev i december 2011 opgivet ved et møde i universitetets bestyrelse efter anbefaling fra rektoratet. Vi havde derfor på de to institutter en velbegrundet tillid til, at den sag nu var klaret af i hvert for en årrække. Men nej, på den igen.

JRHs forslag blev fremlagt få dage før jeg sammen med Peter Naur skulle deltage i 2nd Heidelberg Laureate Forum (HLF), September 21 – 26, 2014. Her ville der være lejlighed til at træffe en ganske enestående forsamling af cirka 20 top-anerkendte dataloger og matematikere, nemlig modtagere af Turing Award (Computer Science), Abel Prize (matematik) eller Fields Medal (matematik). Disse tre priser betegnes ofte som ‘nobelpriserne’ i henholdsvis Computer Science (CS) og Mathematics (Maths). Lad mig lige nævne, at Peter Naur, professor i datalogi ved DIKU 1969-1998, i 2005 modtog Turing Award. Og Peter Naur havde foreslået mig at tage med ham til HLF.

HLF kunne være en mulighed for at skaffe synspunkter vedrørende spørgsmålet om organiseringen af fagene datalogi og matematik ved universiteter, synspunkter fra personer som kan anses for at repræsentere den fremmeste videnskabelige indsigt i de to fag.

Peter Naur og jeg forelagde derfor de deltagende Laureates følgende skriftlige forespørgsel på engelsk:

To the Laureates at the 2nd Heidelberg Laureate Forum 2014

Dear (name), Abel Prize, (year) // Fields Medal, (year)// Turing Award (year)

How to organize the fields of computer science and mathematics at universities?
The organization of the fields of computer science and mathematics at universities has been a pressing question for many years giving rise to conflicts. A returning question has been whether to combine the fields in one department or keep them in separate departments.
The twenty-four laureates from computer science and mathematics present at the Heidelberg Forum 2014 offer a unique opportunity of obtaining highly competent opinions on this question.
Your written comment on this question, in any form you like, would therefore be gratefully received.
Please indicate whether we may communicate your comment to the question publicly under your name.
The collection of comments will be sent to you at the address given in your reply to this letter.
Yours sincerely
Peter Naur (Turing Award, 2005 ) and Erik Frøkjær

Vi har modtaget 6 svar på henvendelsen. Det bemærkes, at vi har valgt ikke at rykke for svar i et forsøg på eventuelt at modtage flere svar. Vi har alene ønsket at få svar fra personer, som direkte har lyst til at udtrykke deres syn på det rejste spørgsmål. Her følger svarene:

Svar fra Stephen A. Cook, Turing Award, 1982
»To answer the question, I definitely believe that computer science and mathematics departments should be kept separate. Computer science has many different areas. Some of these are mathematical in flavor, but many have aspects that are not mathematical. Examples of the latter include fields such as human computer interaction and artificial intelligence.«

Svar fra John E. Hopcroft, Turing Award, 1986
»Mathematic departments are well established and I see no reason to modify them. Computer science on the other hand is a rapidly expanding field and it is starting to interact with a wide range of other disciplines. It is becoming information science and needs to be developed into a college similar to colleges of physical sciences and colleges of biological sciences.«

Svar fra Joseph Sifakis, Turing Award, 2007
»I understand that the question is posed because the existence of two independent departments one for Mathematics and the other for Computer Science, is questioned.
Frankly speaking, I do not think that merging the two departments or finding another decomposition is a good idea. I have two types of arguments for this.
One is standard practice. In almost all universities I know one can find separate departments for the two disciplines. I know the situation used to be different 50 years ago as many CS depts emerged from Maths depts. One can advocate the need for strong interaction between Maths and CS, but this is even more true for other disciplines e.g. electrical engineering and biology. In fact big American Universities have successfully set up EECS (Electrical Engineering and Computer Science) Departments.
The other is that CS is a domain of knowledge distinct from Mathematics, Physics and Biology. None of these domains are fundamentally concerned with the nature of information processes and their transformations. Computing is both a science and associated with engineering disciplines. I would like to put emphasis on engineering aspects. Computing deals with the design of computing systems as a process that leads from requirements to correct artifacts. As such, it studies all aspects from specification to implementation, including tradeoffs between costs (time, memory, energy) and performance.
So I think you should keep the two departments separate. This should not prevent the interaction between researchers, setting up common courses, or any other type of collaboration. Of course collaboration of computer scientists with biologists, physicians or physicists should be strongly encouraged too.«

Svar fra Peter Naur, Turing Award, 2005
»In my opinion the fields of computer science and mathematics should be held in two separate departments. This accords with my scientific experience throughout my career. Until I was 34 years old in 1962 my only professional contact with mathematics was as a tool for describing astronomical phenomena. Such applications rested on mathematics established several centuries before. My work in computing, after 1960, was a matter of the use in applied science of the new electronic tools, again with no dependence on modern mathematics.«

Svar fra Michael Francis Atiyah, Abel Prize, 2004 // Fields Medal, 1966
»A very complex question that I am not really competent to answer but here are a few comments.
1. The answer must depend on the local situation and the size of the institution.
2. Both solutions are viable.
3. Neither maths nor CS should dominate the other.
4. Things will evolve and the response has to be dynamic.
Hope this helps.«

Svar fra Martin Hairer, Fields Medal, 2014
»Dear Erik and Peter, here are a few quick thoughts:
1. This is a very university-dependent question. I can see that it *might* make sense to combine Maths and CS in some cases where both departments are very small and run a joint undergraduate programme.
2. If the aim is to foster collaborations between both departments, geographical proximity and joint seminars are *much* more important than a common administrative structure.
3. Regarding grants: usually grants are given by scientific themes and not by administrative structures. So again, if the aim is to achieve some “critical mass”, fostering individual collaborations (see pt. 2) is more important.

PS: You are welcome to quote me as long as this remains within your university.«

Altså kan INGEN af disse dataloger og matematikere på ‘nobelpris-niveau’ direkte anbefale en sammenlægning af datalogi og matematik ved universiteter. De fire dataloger fraråder kraftigt en sammenlægning; mens de to matematikere er mere forsigtige og gør deres svar kontekstafhængige. De 6 svar er samlet set i god overensstemmelse med hvad der er kommet til udtryk fra de videnskabelige medarbejdere ved DIKU og IMF.

Kort om DIKUs historie ved KU

Den aktuelle diskussion bør give anledning til, at vi kritisk inddrager historien om datalogi ved KU. Her følger et kort rids af visse kritiske forløb i den 45 år lange periode:

• DIKU blev etableret i 1970 som et af de første Computer Science universitets-institutter i verden. DIKU fik oprindelig en administrativ placering som et institut med reference til rektoratet uafhængigt af de eksisterende fakulteter ved KU. Samlet set en modig og visionær handling løftet af fysikeren Aage Winther med sæde i KUs konsistorium og en lille kreds af matematikere (dataloger in spe) i samarbejde med astronomen Peter Naur fra Regnecentralen.

• I 1976 blev instituttet påtvunget en placering under Det Naturvidenskabelige Fakultet imod ønskerne fra DIKUs ansatte og studerende. Ansatte og studerende ønskede at bevare en uafhængig placering for at sikre de bedst mulige rammer for at udvikle igangværende samarbejder med en lang række fag ved KU, hvoraf flere lå uden for den naturvidenskabelige fagkreds.

• I starten af 1980’erne var DIKU truet på sin eksistens. Groteske misforhold mellem undervisningsbehov og undervisningskapacitet havde fået lov at udvikle sig. Universitets- og fakultetsledelsen kunne ikke sikre resurser til en tvingende nødvendig udvidelse af medarbejderstaben. Det skete først efter direkte indgriben og støtte fra daværende undervisningsminister Bertel Haarder, som i 1983 ved en tillægs-bevilling i Finansudvalget på ca. 50 mio. kr. gav DIKU mulighed for at fordoble den videnskabelige stab og nyindrette bygningerne på adressen Universitets¬parken 1. Også i denne proces var der rumlerier, som truede med at sætte DIKU under administrativ kontrol af matematikere; men det blev afværget af institutlederen.

• IT-Universitetet (ITU) i København blev oprettet i 1999 efter vedvarende pres fra it-branchen og på baggrund af en rapport fra Undervisningsministeriet og Forskningsministeriet, som anbefalede en styrkelse af it-uddannelser og it-forskning med en kraftig forøgelse af kapaciteten af de forskningsbaserede it-uddannelser i Danmark. Etableringen af ITU var udtryk for en kritik af KU, Danmarks Tekniske Universitet og andre danske universiteter, som langt fra havde været i stand til at sikre den nødvendige udbygning af it-fagene. Et nyt og dedikeret universitet måtte opbygges.

• I 2007 blev DIKU splittet op på to fysiske lokaliteter, dels Universitetsparken 1 nær KU’s naturvidenskabelige fag og dels i de nye bygninger på Søndre Campus nær KU’s humanistiske fag og IT-Universitetet. Senere måtte DIKU helt forlade Universitetsparken 1, og i dag er DIKU opdelt på tre adresser. DIKUs ledelse og de studerende har igen og igen påtalt det uheldige i den fysiske opsplitning af instituttet – planløst og hæmmende for faget.

• I slutningen af 2011 var der stærke ønsker i Dekanatet om at fusionere DIKU og IMF, som ét af leddene i den store fusion af fag ved KU omfattende flere fakulteter. Efter mange drøftelser og grundig udredning af fordele og ulemper blev en fusion mellem DIKU og IMF opgivet efter anbefaling fra de to institutter ved en beslutning i Universitetets bestyrelse og med støtte fra Rektoratet. Med en klar samstemmende argumentation blev det af alle forskergruppelederne på både IMF og DIKU fremhævet, at den foreslåede sammenlægning af matematik og datalogi ”er fagligt uambitiøs og udtryk for et stærkt forældet syn på datalogi. Såfremt sammenlægningen gennemføres vil det kunne blive ødelæggende for den fremragende udvikling begge fagmiljøerne har gennemført i de senere år – en udvikling der har placeret disse miljøer internationalt helt i front på en række centrale felter i deres respektive fag.”

Altså ser vi, hvordan datalogi-faget igen og igen er blevet hæmmet i sin udvikling og påtvunget rammebetingelser i strid med den forståelse af fagets muligheder ved KU, som har været fremherskende blandt DIKUs medarbejdere og studerende. Igen og igen har vi skullet forsvare faget overfor skiftende dekanaters spekulative vildfarelser om fordele ved en mulig fusion mellem matematik og datalogi. Men den ide bør nu smides på ‘universitetshistoriens mødding’ som perspektivløs og hæmmende for en løfterig udvikling. Det kunne skabe grobund for, at KUs ledelse i stedet seriøst lader undersøge perspektiverne i at frisætte datalogi-faget i forhold til Det Natur-og Biovidenskabelige Fakultet og skabe rammerne for en åben, langt bredere og kraftfuld datalogi- og informationsvidenskabelig fagkreds ved universitetet – til nytte for landet og de internationale samarbejder.

Som John E. Hopcroft oven for koncist udtrykker det: »Computer science is a rapidly expanding field and it is starting to interact with a wide range of other disciplines. It is becoming information science and needs to be developed into a college similar to colleges of physical sciences and colleges of biological sciences.«

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste