Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Frem mod et demokratisk universitet

Univalg 2019 — Jeg stiller op til valg til bestyrelsen for Københavns Universitet med en stærk tro på, at demokratisk deltagelse er en af universitetets væsentligste – men underudnyttede – ressourcer.

Demokratiske institutioner virker, hvis vi lader dem virke. Faktisk virker de kun gennem aktiv deltagelse. Hvis vi ikke benytter vores demokratiske institutioner, bliver de til irrelevante kulisser i en hensygnende organisation.

Jeg stiller op til valg til bestyrelsen for Københavns Universitet med en stærk tro på, at demokratisk deltagelse er en af universitetets væsentligste – men underudnyttede – ressourcer.

VIP’ernes aktive deltagelse er afgørende for et velfungerende universitet. VIP’erne udfører universitetets kerneopgaver – forskning og uddannelse – og sammen med de studerende og det administrative personale er vi universitetet. Vi er helt centrale i produktion af højt kvalificeret viden, kritisk perspektiv og uddannelse, hvilket er afgørende vigtigt i et moderne demokratisk samfund.

Københavns Universitet er præget af enstrenget topstyring.

Københavns Universitet er imidlertid præget af enstrenget topstyring. Der er meget få fora, hvor VIP’erne kan fremføre deres synspunkter. Således blev Institutrådene nedlagt i 2017 med et løfte om etableringen af passende fora på institutniveau. Det er ikke sket.

Dette demokratiske underskud strider faktisk imod et ofte overset princip i universitetsloven om demokratisk deltagelse. Således står der, at »Bestyrelsen sikrer, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.« Desværre er dette klare princip alt for ofte forsømt i praksis. Københavns Universitets bestyrelse er ikke alene ideelt placeret til at arbejde for dette princip, den er forpligtet til det.

Det vil jeg arbejde for i bestyrelsen

For at nå frem til et demokratisk universitet med den højeste kvalitet i forskning og uddannelse vil jeg tage fat på de følgende konkrete punkter:

Akademisk frihed
VIP’er må have fuld frihed til at tilrettelægge og udføre deres undervisning og forskning. Unødvendig topstyring er ikke alene spild af ressourcer, den er direkte skadelig.

Hvem er jeg?

Jeg er centerleder og lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Det Humanistiske Fakultet. Jeg arbejder på tværs af historie, antropologi, og international politik og har specialiseret mig i globale transformationer med fokus på vækstmarkeder i det 21 århundredes globale politiske økonomi. Jeg er født og uddannet i Delhi, men København har været mit hjem i mange år.

Et fair budget
Nedskæringer er ikke længere usædvanlige begivenheder, men er blevet til faste rutiner. Desto vigtigere er det derfor at være årvågent deltagende i beslutningsprocesserne. Med de seneste erfaringer in mente (fra dimensioneringerne i 2014 og frem), og med udsigterne til besparelser i den næste finanslov er det vitalt at VIP’er deltager i processen, så vi undgår ugennemtænkte og uretfærdige beslutninger. Her er det endvidere vigtigt, at de ’tørre’ fakulteter ikke igen skal holde for og helt tørre ud på grund af særpuljer og finurlige satsninger, der ikke har rod i forskeres forskningsideer.

Kønnenes ligestilling
Københavns Universitet har et ligestillingsparadoks. På trods af progressive ambitioner om ligestilling fortæller de tørre tal en sørgelig kraftløs historie. Alle hævder at ville fremme kønsligestilling og inklusivitet, men alt for få kvinder udnævnes til de højeste stillinger. Denne praksis fortjener en gennemgribende reform.

Klare karriereveje
VIP’ers karrierevilkår bør gennemanalyseres. Endeløse korttidsansættelser og håbløse udsigter til fastansættelse stiller for mange ansatte for svagt. Det truer både den akademiske frihed og den demokratiske deltagelse i universitetets liv.

Som offentlig institution er Københavns Universitet en vital ressource for hele samfundet. Det er vi bedst, hvis vi samtidig er et demokratisk universitet. Ideen om et demokratisk universitet kræver, at vi arbejder for et åbent rum, hvor kerneopgaver som forskning og uddannelse er i fokus, hvor topstyring er begrænset, og hvor deltagelse og dialog er i højsædet. Forskere og undervisere udfører universitetets kerneopgaver, og hvis deres værdiskabelse skal fortsætte på langt sigt, må folks arbejdsvilkår have høj prioritet.

Et demokratisk universitet kan kun opnås, hvis det videnskabelige personale ses som en ressource og ikke en besværlighed i institutionens styring og planlægning.

Stem for et Demokratisk Universitet!

Seneste