Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Fremtidens vækstspor udspringer fra universiteterne

KRONIK - Iværksætteri og innovation skal være en del af de videregående uddannelser.

Debatten om dansk økonomis fremtidige vækst handler alt for ofte om økonomiske rammevilkår. Hvis der skal sikres varig vækst og nye arbejdspladser, er det ikke nok at se på spørgsmål om iværksætterskat og kapitalindsprøjtninger. Vi bør også se på, hvordan der bliver udviklet en bred, tværfaglig iværksætterkultur i Danmark. Første skridt på vejen er at integrere iværksætteri og innovation i de videregående uddannelser.

Den globale iværksætteruge, Global Entrepreneurship Week, der fandt sted i uge 46 og de nyligt afholdte møder med regeringens Vækstforum har sammen med efterdønningerne af Finanskrisen ført til en ivrig diskussion om, hvordan vi bedst fremtidssikrer dansk økonomi.

Mens det årlige Iværksætterindeks, der blev offentliggjort i forbindelse med Iværksætterugen, gav grund til optimisme, da den viste at faldet i iværksætteraktivitet endelig er stoppet, viser de nye tal også, at Danmark stadig halter efter, når det handler om at få skabt virksomheder, der vokser sig store og skaber arbejdspladser.

Konklusionen er, at hvis vi fortsætter som hidtil, vil det betyde, at vi ikke når regeringens målsætning om, at Danmark i 2020 skal være blandt de bedste lande til at skabe vækst gennem iværksætteri og om, at det fremover er gennem innovative vækstvirksomheder, at Danmark skal skabe nye arbejdspladser.

Den debat, det har medført, handler i de fleste tilfælde om, hvordan regeringen gennem ændringer af de økonomiske rammevilkår vil hjælpe dansk erhvervsliv i gang igen. Et punkt, der også bør få fokus, er spørgsmålet om, hvordan den rette kultur opbygges, så vi sikrer, at de virksomheder, der bliver sat i søen, også rummer den bredde af kompetencer, der skal til for at skabe vækst. Skal en virksomhed have succes, er det nemlig ikke nok, at den er baseret på en genial opfindelse eller koncept. Der skal også udvikles produkter, ressourcerne skal organiseres, der skal etableres en produktion og man skal opdyrke sit marked.

Fra vores respektive poster rundt omkring i erhvervslivet har vi alle erfaret, at tværfaglighed udgør en vital motor i virksomheders vækst. Vores erfaringer med at rådgive, investere i og drive virksomheder har vist os, at evnen til at sammensætte det rigtige hold af entreprenante personer og i øvrigt få holdet til at arbejde sammen på tværs af fagskellene, er afgørende for, om en virksomhed realiserer sit potentiale for vækst.

Helt konkret ser man dette gengivet hos flere investeringsselskaber, der åbent bekendtgør, at de hellere investerer penge i en virksomhed med et bredt tværfagligt team og en lovende forretningsidé end i én enkelt fagekspert med en god idé. Rationalet er enkelt: Investorerne ved, at der er større chance for at få et godt afkast af sit indskud, hvis virksomhedens team repræsenterer en bred sammensætning af kompetencer, hvor tekniske færdigheder er supplerede med forretningsmæssig indsigt, fordi de bedre vil kunne håndtere de udfordringer, en nystartet virksomhed uundgåeligt møder.

Pointen er således, at vi skal væk fra forestillingen om, at økonomisk vækst skabes af enkeltstående iværksætterhelte, der egenhændigt kæmper sig frem til succes. I stedet skal vi samle kræfterne om at opbygge en kultur, hvor det at beskæftige sig med innovation, at iværksætte og tage chancer, er en integreret del af vores måde at arbejde på – både i nye og etablerede virksomheder.

Det gør vi blandt andet ved at indlejre det i vores uddannelsessystem. Innovation og iværksætteri skal tænkes med, når der undervises og forskes på universiteter og videregående uddannelser, og når man i øvrigt kvalificerer sig til et videre arbejdsliv. Såvel studerende som undervisere og forskere skal opmuntres til at arbejde på tværs af faggrænser. Der skal gøres op med forestillingen om, at man kan klare sig alene på sin faglighed. Lykkes det, vil det ikke blot give et stærkt fundament til at løbe nye virksomheder i gang. Det er også herigennem, de
studerende bliver rustet til mødet med erhvervslivet generelt.

Next Generation er et af en række initiativer igangsat på de videregående uddannelser for at hjælpe udviklingen på vej. Projektet er et samarbejde mellem universiteter og vækstfremmende organisationer i hovedstadsregionen, og er netop sat i verden for at hjælpe til, at der skabes en stærkere iværksætterkultur på og omkring de videregående uddannelser.

Gennem videreuddannelse og workshops, sommerskoler og seminarer arbejder man her for at skabe bedre plads til entreprenørskab i den eksisterende undervisning, forbedre undervisernes kundskaber inden for faget og give de studerende konkret viden og erfaring i at omdanne gode idéer til stærke virksomheder.

Konkret byder Next Generation-initiativet blandt andet på projekter, hvor man sammen med de eksisterende studentervæksthuse Katapult og Katalyst på Københavns Universitet og CSE Lab på CBS hjælper studerende med at udvikle, modne og kommercialisere deres virksomhedsidéer, så de kan skabe vækst både i eksisterende virksomheder og i start-ups.

Desuden etableres et korps af atten undervisere, der skal lære om at inddrage entreprenørskab i den daglige undervisning. Partnerskaber med erhvervsfremmeinitiativer i regionen, der bygger bro mellem universiteterne og erhvervslivet, sikrer endvidere, at den iværksætterkultur, der kultiveres gennem Next Generation, også spreder sig som ringe i vandet i det omkringliggende samfund.

Som ambassadører for projektet vil vi hjælpe med til, at ringene spreder sig så vidt som muligt og eventuelt inspirerer til lignende tiltag på andre videregående uddannelser og i erhvervslivet generelt. Derfor mener vi også det er på tide, at man andre steder i erhvervslivet og i den offentlige debat flytter fokus fra diskussionen om strukturændringer og rammevilkår og i stedet går med til at arbejde for at få bredt den nye kultur ud i resten af samfundet.

Lykkedes det, kan vi være godt på vej til at opfylde det udtalte behov for en iværksætterkultur. Det vil være et væsentligt skridt på vejen mod at skabe et stærkere fundament for vækst og flere nye arbejdspladser i dansk økonomi.

Seneste