Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Hans Thybos institutleder om fyringssagen

DEBATINDLÆG - Institutleder Claus Beier: Mediernes fremstilling af fyringsforløbet er ensidig, forenklet og fjernt fra virkeligheden.

En professor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, IGN, på Københavns Universitet er blevet afskediget. Sagen vedrørende Hans Thybo, som har været udførlig beskrevet her i Uniavisen, er en fortrolig personalesag, hvor KU, fakultetet og IGN har tavshedspligt.

Vi har derfor heller ikke kunnet bidrage med information til at belyse sagen. Ikke desto mindre har debatten været vel forsynet med information, og den har været belyst i flere medier og har ført til støtteerklæringer fra danske og udenlandske forskere såvel som fra studerende.

Debatten bygger godt nok på righoldige informationer, men også informationer som i sagens natur er ensidige og udvalgte, fordi KU ikke har mulighed for at bidrage. Debatten afspejler derfor heller ikke sandheden eller det fulde billede.

Tværtimod fremstår sagen i medierne i en meget forsimplet og forenklet form, fjernt fra virkeligheden og de lange og grundige overvejelser, samtaler og diskussioner med forskellige ledelseslag og HR, der ligger forud i et langt, grundigt og svært forløb.

»Debatten bygger godt nok på righoldige informationer, men også informationer som i sagens natur er ensidige og udvalgte«

Debatten i Uniavisen kunne give det indtryk at KU og IGN har fået en ny personalepolitik, hvor medarbejderne nu er blevet jaget vildt, der kan afskediges for bagateller og tilfældigheder og uden fair og seriøs behandling. Dette er naturligvis ikke tilfældet.

Medarbejderne på IGN har den samme sikkerhed i ansættelsen, som de altid har haft, også i situationer, hvor de måtte være uenige med ledelsen. IGN er et institut med tæt på 500 medarbejdere, der repræsenterer alle mulige fagligheder, roller, uddannelser, kulturer, aldre, etniciteter osv.

Vi er stolte af den diversitet, og der udspiller sig uenigheder i alle kroge af organisationen hver eneste dag. Det er helt uproblematisk, det beriger os, og vi har lange og mange erfaringer med at håndtere disse uenigheder og konflikter gennem dialog og samarbejde.

Selvfølgelig opstår der indimellem konflikter, der kræver mere alvorlige tiltag i form af f.eks. konfliktmægling eller deciderede disciplinære tiltag. I så fald sker dette med seriøse processer med flere parter involveret og en second opinion, og for den involverede medarbejder en proces som giver mulighed for at skabe nødvendige forandringer.

Forskningsfriheden og professorers råderum skulle efter debatten at dømme også være under pres. NEJ, det er de ikke. Begge dele er ligeledes uændrede af den verserende sag. MEN, IGN er også en arbejdsplads. En arbejdsplads med kollegiale hensyn, hensyn til og ansvar for de unge forskere og deres karriereplanlægning og ansvar for professionel og ansvarlig projektledelse, blot for at nævne nogle af de forskellige hensyn og ansvar.

Jeg er institutleder for hele IGN. Det betyder selvfølgelig understøttelse af professorernes udfoldelsesmuligheder, men der er heldigvis mange andre dygtige medarbejdere, der også skal understøttes. Her er professorerne naturligvis som alle andre medarbejdere på en arbejdsplads underlagt en række almindelige kollegiale og professionelle begrænsninger og ansvar.

Disse begrænsninger er ikke alene knyttet til at holde sig fra sexchikane og tyveri, og de er ikke et udfald mod forskningsfrihed, ytringsfrihed eller professoralt råderum.

Debatten bærer som sagt præg af at den alene bygger på ensidige informationer og at ledelsen ikke kan bidrage med information. Desuden er der mange følelser involveret, fordi flere er blevet direkte eller indirekte ramt af beslutningen om at afskedige Hans Thybo.

»Vi har nu haft en dialog med de involverede studerende og løst op for misforståelserne«

Dette gælder f.eks. studerende, der skal have ny underviser, selv om de er uden skyld i situationen. I en artikel i Uniavisen fremstår det, som om vi på IGN ikke har bidraget til at finde løsninger i en sag med to specialestuderende. Afskedigelsen skulle aktuelt nu forhindre at de studerende kan færdiggøre deres studier fordi Hans Thybo var deres vejleder, og fordi de mistede adgang til data, som han havde IPR (rettigheder, red.) over.

Jeg forstår godt at man som specialestuderende kommer under et stort pres og usikkerhed ved tabet af sin vejleder, men den konkrete sag er desværre ikke fremstillet korrekt. Hans Thybo var IKKE hovedvejleder for de 2 studerende, og hovedvejlederen VAR konkret blevet spurgt om mulige konsekvenser af afskedigelsen kort efter at den var effektueret, og hovedvejleder havde svaret tilbage at alt var ok.

Desuden er data-adgangen med lidt besvær blevet løst. Vi har derfor ikke haft grund til at mistænke, at der var et uløst problem. Vi har nu haft en dialog med de involverede studerende og løst op for misforståelserne. Jeg anerkender og beklager selvfølgelig helt det ekstra besvær og frustration de studerende og andre involverede nu uforskyldt må slås med på grund af afskedigelsen, og vi arbejder løbende med at afhjælpe disse ulemper i samarbejde med de involverede.

Opdateret den 29. november 2016 på anmodning fra Claus Beier

Det er blevet klart for mig, at mit indlæg af 24. november 2016 beklageligvis kan misforstås på en uheldig måde.

Jeg vil derfor klart understrege og præcisere, at min brug af eksempler i indlægget udelukkende var tænkt som en generel illustration af mit udsagn om, at professorer, præcis som alle andre medarbejdere, i deres ansættelse er underlagt en række begrænsninger og ansvar, som ikke alle er af strafferetlig karakter.

Når jeg specifikt nævnte sexchikane og tyveri som to eksempler, har dette ingen reference til Hans Thybo, men var ment som svar på og med direkte reference til et indlæg i Weekendavisen (11. november 2016), hvor nogle af universitetets videnskabelige medarbejdere, som samtidig er medlemmer af KUs bestyrelse gav udtryk for, i direkte relation til denne sag, at ”…Selvfølgelig skal også professorer kunne fyres, men kun hvis der er tungtvejende grunde som for eksempel ulovlig omgang med økonomiske midler eller seksuelle overgreb…”

Det er således vigtigt for mig at understrege, at jeg bestemt ikke har haft til hensigt hverken direkte eller indirekte at beskylde Hans Thybo for at have begået nogle af disse nævnte alvorlige forseelser.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste