Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Husk fokus på uddannelsen Ralf

ÅBENT BREV - 'Den gode uddannelse' på KU er en væsentlig faktor, der er blevet glemt i kemidebatten, men som i høj grad vil blive påvirket af beslutningen om den fremtidige organisering af kemi på universitetet.

Under parolen ‘Den gode uddannelse’ valgte Københavns Universitet (KU) i 2010 at sætte fokus på, hvordan kvaliteten af uddannelserne på KU kunne forbedres. Der blev fokuseret på syv kerneområder, der i særlig grad skulle optimeres. I den forbindelse blev der lagt op til vidensdeling af ‘gode historier’ fra de enkelte fakulteter og engagement fra de studerende.

Som studerende vil vi derfor gerne dele den ‘gode historie’ fra Farma og komme med eksempler på, hvorfor farmaceutuddannelsen på Farma er historien om den rigtig gode uddannelse.

Hermed ikke sagt at farmaceutuddannelsen på Farma ikke kan forbedres, for det både kan og skal den i takt med ændringer og behov i det omgivne samfund, som uddannelsen har til formål at servicere.

Men løsningen er ikke at samle kemien på Science og dermed reelt indlede afviklingen af 120 års stolt tradition for tidssvarende uddannelse af farmaceuter på Det Farmaceutiske Fakultet.

Vi mener, at den gode uddannelse på KU er en væsentlig faktor, der er blevet glemt i kemidebatten, men som i høj grad vil blive påvirket af beslutningen om den fremtidige organisering af kemi på KU. En beslutning KU’s bestyrelse skal tage i september på baggrund af rektoratets indstilling.

Med udgangspunkt i kerneområderne i den gode uddannelse vil vi derfor argumentere for, hvorfor sammenlægningen af kemi på KU er et alvorligt indgreb i den gode uddannelse på Farma.

Uddannelsesbaseret forskning

Hvordan bliver vi bedre til at sammenkoble forskning og uddannelse?

På Farma er der tæt kommunikation mellem studerende og undervisere. Dette skyldes blandt andet, at alle forskere arbejder i lokaler tæt på de studerende. De studerende på Farma har derfor et stort kendskab til forskningsmiljøerne, som er med til at give dem indsigt i de muligheder, man har som færdiguddannet farmaceut.

Ved en overflytning af dele af uddannelsen til et storkemisk institut på Science vil denne kontakt blive svækket til skade for de farmaceutstuderendes karakteristiske og essentielle anvendelsesorienterede fokus.

Har man med i overvejelserne, at en større afstand – svagere relation – mellem studerende og undervisere betyder mindre dedikation til uddannelsen og dermed et større frafald?

Netop farmaceutuddannelsen er kendetegnet ved et lavt frafald – i modsætning til uddannelserne på Science. I FLN-rapporten var konklusionen, at der – af hensyn til uddannelsernes identitetsskabende start og frafald – IKKE skulle foretages general samundervisning på bachelorniveau.

På Farma forskes i områder, der er relevante for uddannelsen, og alle kurser har en lægemiddelfaglig drejning, hvor forskerne kan inspirere de studerende med indhold fra ‘den virkelige’ verden.

Vil man kunne bevare de studerendes engagement, når man vælger at brede undervisningen ud og fjerne det direkte fokus på lægemidler?

Vi tror ikke på, at et storkemisk institut er den bedste måde at sammenkoble forskning og uddannelse.

Ordet sammenkobling i sig selv antyder jo en tæt relation, der er grundlaget for et konstruktivt læringsmiljø – både for studerende og videnskabeligt ansatte. Er dette ikke et nødvendigt grundlag for den gode uddannelse? Og er den gode uddannelse ikke forudsætningen for fremtidens gode forskere?

Brugbare uddannelser

Hvordan skaber vi uddannelser, som kan bruges til noget – også uden for universitetet?

Lægemiddelindustrien efterspørger i høj grad kvalificeret arbejdskraft inden for det lægemiddelfaglige område. Farmaceutuddannelsen er en akademisk uddannelse, hvor undervisningen udfolder sig i krydsfeltet mellem biologi, kemi og sundhedsvidenskab, og hvor du bliver lægemiddelekspert. Det giver farmaceuter unikke kvalifikationer til at udføre anvendt lægemiddelforskning og facilitere samarbejde mellem både kemikere, biologer, læger og andre faggrupper.

Hvis kemiundervisningen skal varetages af et storkemisk institut på Science vil denne profil svækkes, idet undervisningen vil blive mindre målrettet, hvilket i sidste ende vil føre til forringede fremtidsmuligheder.

Skal de studerende ikke mødes af det bedste KU kan præstere inden for deres uddannelsesområde?

Farmaceutuddannelsen har altid været kendetegnet ved en utrolig omstillingsparathed – vel at mærke når omstilling sker med udgangspunkt i aftagernes stadigt skiftende behov. Det er det, der har gjort, at farmaceuterne udgør langt den største akademiske faggruppe i lægemiddelindustrien (fem gange større end gruppen af kemikere). Det er det, der har været med til at gøre lægemidler til Danmarks største eksportartikel. Det er det, der har betydet, at arbejdsløshed for farmaceuter er et så godt som ukendt fænomen. Men omstilling blot for at tilfredsstille andre fakulteters behov er IKKE en farbar vej.

Vil fødekæden fra Kemisk Institut kunne levere, hvad der kræves i et internationalt forsknings- og udviklingsmiljø på lægemiddelområdet, når man i undervisningen ikke har det, der burde være uddannelsens egentlige fokus, for øje?

Eller er der ikke snarere stor risiko for, at farmaceutuddannelsen mister sin status, og at fremtidige studerende vil se langt forbi KU, fordi de kommer til at lede forgæves efter koblingen mellem kemiundervisningen og lægemiddeludviklingen?

Netop dette er et afgørende markedsføringsparameter, og det, der adskiller farmaceutuddannelsen fra andre lægemiddelorienterede uddannelser.

Et levende campus

Hvordan får vi et fagligt og socialt studieliv, som giver liv på campus uden for forelæsningerne?

Farma fik i 2008 undervisningsministeriets pris for bedste studiemiljø. Det har dog ikke fået fakultetet til at hvile på laurbærrene. Både de studerende og fakultetsledelsen har stor fokus på studiemiljøet, hvilket i høj grad bidrager til det lave frafald på Farma.

I den nordlige ende af Nørre Campus findes et hav af gamle traditioner. Det er i høj grad disse gamle traditioner, der binder de studerende sammen i et stærkt fællesskab på tværs af årgange og etnicitet – også uden for forelæsningerne.

Fællesskabet danner et studieliv, der er rammen om et unikt netværksmiljø for de studerende, både fagligt og socialt – hvilket ikke mindst kommer til udtryk i KU’s undervisningsmiljøundersøgelse.

Der er med udgangspunkt i uddannelsen tale om et fællesskab, som ikke uden videre kan eksporteres til et andet fakultet.

Indflydelse på uddannelse

Hvordan sikrer vi, at både medarbejdere og studerende får indflydelse på uddannelserne?

Strukturen på Farma gør, at de studerende har god mulighed for at medvirke til at udvikle studiet og de læringsmæssige rammer. Kursusevaluering prioriteres højt blandt underviserne, og de studerende føler, at deres ønsker bliver taget alvorligt. Det bidrager til, at mange studerende har lyst til at engagere sig. Det er i særlig grad muligt, fordi afstanden fra studerende til underviser og fakultetsledelse er lille.

Den nuværende proces for sammenlægning af kemi på KU lever ikke op til de flotte ord og visioner om indflydelse på uddannelse. Kemirapporten bruger de fleste ord på at beskrive fordele på forskningsområdet, og der fokuseres ikke på uddannelserne.

Hvor er der plads til de studerendes stemme? Vi synes der er langt fra tankerne om et sammenlagt kemiinstitut til påstanden om, at man som studerende har indflydelse på sin uddannelse.

Hvis en beslutning om samling af kemi på KU træffes på baggrund af kemirapportens argumenter, sker det uden at have medinddraget de studerendes interesser. Det er i sidste ende de studerende, der er fremtidens forskere, og vejen går gennem inddragelse.

Hvad er den gode uddannelse?

Vi var begejstrede da rektor Ralf Hemmingsen i 2010 satte uddannelse øverst på dagsordenen og i sin blog om den gode uddannelse i oktober skrev: »Den bogaktuelle Tony Blair blev engang spurgt om, hvad der var hans tre vigtigste mærkesager som premierminister. Han svarede: ”Uddannelse, uddannelse, uddannelse.«

Vi håber, du ligesom den tidligere engelske premierminister også mener dette, når du skal lave din indstilling til bestyrelsen.

Rapporten om sammenlægning af kemi på KU nævner kun uddannelse i meget korte vendinger. Vi håber, du i modsætning til ekspertpanelet ved, at uddannelse og forskning hænger uløseligt sammen. Det er ikke muligt at lave så stor en omstrukturering, uden at det har store konsekvenser for uddannelserne på Farma, Life og Science, og med det foreliggende grundlag er der god grund til at tro, at konsekvenserne vil blive negative for de studerende på Det Farmaceutiske Fakultet.

Lad os derfor bringe uddannelse ind som en afgørende faktor i debatten om sammenlægningen. Vi opfordrer rektor og KU’s bestyrelse til at huske ‘den gode uddannelse’, når beslutningen skal træffes. For det er i bund og grund uddannelse, der skaber grobunden for et fremtidigt forskningsmiljø af international klasse.

Det er barnelærdom, at ethvert tilvalg medfører et fravalg. Det centrale spørgsmål er derfor, hvor høj prisen må være for at gennemføre denne sammenlægning? For det er i høj grad et valg mellem at samle kemien på KU til et stort forskningskompleks eller at bevare den gode uddannelse.

Bliv opdateret med nyheder om Københavns Universitet i Universitetsavisens nyhedsbrev.

Seneste