Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Hvor går migrationsforskningen hen, når Migrationsinitiativet går ud?

LUKNING – Det tværfaglige Migrationsinitiativ lukker. KU's ledelse vil ikke fortsætte støtten, og hvilket fakultet skal man gå til, hvis man hører til på syv forskellige?

Ved nedlæggelsen forsvinder et vigtigt rum for tværdisciplinær forskning og samarbejde ved universitetet og en central platform for formidling af migrationsforskningen på KU til andre forskere og til offentligheden.

Migrationsinitiativet (MI) har bestået af et lille sekretariat, der har stået for initiativets hjemmeside, nyhedsbreve og anden formidling, og ydet praktisk hjælp i organisering af faglige aktiviteter.

MI har organiseret over 45 gæsteforelæsninger, forskningsseminarer og -workshops, konferencer og debatmøder med prominente forskere fra ind- og udland, langt hovedparten med offentlig adgang. Som led i Migrationsinitiativets arbejde er 8 bøger om så forskellige emner som klimarelateret migration, asylbørn i Danmark, og islamiske ægteskabstraditioner i europæiske retssystemer, nu under udgivelse.

MI har også udviklet et tværfagligt engelsksproget migrationskursus for BA og MA studerende med undervisere fra 5 fakulteter på KU. Det har været populært blandt både udenlandske og danske studerende og har været afholdt hvert semester siden efteråret 2008. Der har desuden været tværfaglige seminarer for specialestuderende på KU. Endelig har MI ydet support ved udarbejdelse af forskningsansøgninger.

MI har været finansieret af KU’s temapakke program. Det er nu udløbet og KU’s ledelse har besluttet ikke at forlænge projektet. Det er meget ærgerligt af flere grunde.

Den tværfaglige forskning

Da migrationsforskning er tværfaglig, foregår den ved mange institutter, hvor den ofte stadig er perifer i forhold til fagenes kerneforskning.

Når man vælger at nedlægge det tværfaglige forum for forskningen, kommer migrationsforskningen igen til at foregå fragmenteret på de individuelle institutter, og synergieffekten ved at kombinere de forskellige tilgange til problemstillingerne forsvinder.

I en tid, hvor der lægges stor vægt på tværfaglighed, er det derfor uforståeligt, at et stort, ambitiøst universitet som KU vælger at nedlægge et velfungerende tværfakultært forskningsforum.

Migrationsinitiativet er netop nået til et punkt hvor det er blevet kendt blandt forskerne, både på KU og nationalt, samt blandt NGO’er, embedsmænd, journalister og øvrige interessenter i Danmark. Der kommer ofte henvendelser til sekretariatet udefra med spørgsmål om migrationsrelaterede problemstillinger, og der er pt. 500 personer på listen over modtagere af Migrationsinitiativets månedlige nyhedsbrev.

Når projektet lukkes nu, får man ikke det fulde udbytte af det store arbejde, der er lagt i opbygningen af forskningsnetværket og de kontakter, der er skabt.

Et forskningsfelt i vækst

Migrationsforskning har internationalt fået stigende betydning som et forskningsfelt, der skaber viden om de komplicerede sociale, kulturelle, økonomiske og politiske processer der sker i forbindelse med befolkningsbevægelser. Der er således oprettet centre for migrationsforskning ved førende internationale universiteter som Oxford og Harvard.

En af begrundelserne for ikke at forlænge initiativet er at det ikke har formået at rejse penge til dets fortsatte eksistens. Men det er stort set umuligt at rejse penge til et KU internt forskningsnetværk.

Til gengæld har forskere tilknyttet migrationsinitiativet været med til at hjemtage store bevillinger; senest projekterne ”Social cohesion and ethnic diversity” og ”Migration, etnicitet og sundhed”, som har modtaget bevillinger på henholdsvis ca. 17 millioner og 10 millioner kroner.

Der er altså penge i migrationsforskning, men – hvad der er vigtigere – der er brug for migrationsforskning!

Globalisering og den øgede mobilitet er blandt vores vigtigste samfundsudfordringer nationalt og globalt, og der er brug for at tænke nyt, tværfagligt og på tværs af traditionelle barrierer. Det er da også det, der i stigende grad efterspørges fra eksterne bevillingsgivere, det være sig EU eller de nationale forskningsråd.

Hvor går de hjemløse forskningsfelter hen?

Udover ærgrelsen over at skulle stoppe et godt initiativ, rejser nedlæggelsen af Migrationsinitiativet også et mere principielt spørgsmål om, hvordan Københavns Universitet sikrer forankringen af tværdisciplinære forskningsfelter som migrationsforskningen.

I en tid, hvor midlerne primært allokeres til fakulteter og institutter, som først og fremmest har fokus på at få forskning og undervisning inden for deres egne fagområder til at fungere, er der få ressourcer til at støtte initiativer, der inddrager forskere fra fag, som ligger langt fra det, man til daglig beskæftiger sig med.

Lukningen af Migrationsinitiativet rejser derfor spørgsmål om, hvor de innovative tværfaglige forskningssamarbejder går hen, når de ikke kan indpasses i de enkelte institutters og fakulteters mere snævre interesseområder?

Migrationsinitiativets styregruppe:

Karen Fog Olwig, professor, Institut for Antropologi, SAMF. Leder af Migrationsinitiativets styregruppe.
Jytte Agergaard, lektor, Institut for Geografi og Geologi, NAT
Nils Holtug, lektor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, HUM
Allan Krasnik, professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, SUND
Margit Warburg, professor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, HUM

Seneste