Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ingen postombringning

Regeringen har fjernet portostøtten til uge- og månedsblade. Hermed er det sandsynligvis også slut med at få Universitetsavisen leveret gratis med posten.

Fra første marts er det sandsynligvis slut med at få Universitetsavisen smidt ind ad brevsprækken af det flinke postbud hver anden weekend. I stedet vil avisen blive omdelt til de ansatte via universi-tetets interne post, mens studerende vil kunne afhente den i avisstativer der opstilles rundt omkring på institutterne og fakulteterne.

Det bliver formentlig konsekvensen af at regeringen per 1. marts fjerner porto-støtten til udbringning af uge- og månedsblade. For Universitetsavisen indebærer det en ekstraudgift på godt 2,2 millioner kroner, og da universitetet ikke lige har en konto stående til det formål, har universitetsdirektør Else Sommer bedt redaktionen om selv at finde beløbet inden for avisens nu-værende budgetramme på godt fire millioner kroner.

Stillet over for valget mellem enten at skære ned på antallet af sider, numre og medarbejdere eller at erstatte ekstern postombringning med intern blad-uddeling, foretrækker redaktionen det sidstnævnte efter samråd med Jakob Lange der som leder af Studieadmini-strationen er ‘vicevært’ for avisen.

I stedet for at få en ekstraudgift på over to millioner kroner – eller en stigning i stykprisen fra kr. 1,65 til kr. 4,25 per eksemplar – sparer avisen hele den nuværende portoudgift på 1,4 millioner kroner. Besparelsen opvejes dog til dels af nye udgifter til intern distribution og tabte annonceindtægter som følge af at avisen ikke længere vil være så attraktiv som annonceorgan.

Universitetsdirektøren og rektor bakker umiddelbart op om løsningen, men vil ikke tage endelig stilling før sagen har været drøftet i Rektors Formidlings- og Informationsudvalg, og der ligger en indstilling derfra. De vil heller ikke som foreslået af redaktionen uden videre sige ja til at anvende portobesparelsen til at supplere den trykte avis med en net-udgave redigeret og skrevet efter samme principper som Universitets-avisen.
»Det må indgå i de samlede overvej-elser om hvordan universitetet skal formidle sine nyheder via sin hjemme-side,« siger Else Sommer og opfordrer til at finde en fælles løsning med den nye kommunikationsafdeling i ledelsessekre-tariatet.

Regeringens hykleri
At størsteparten af læserne vil beklage ophøret af postombringningen, er der næppe tvivl om. Som det fremgår af læserundersøgelsen er langt de fleste læsere glade for at modtage avisen og vil nødig undvære den. Undersøgelsen viser imidertid også at de studerende finder den mindre nødvendig end VIP’erne og TAP’erne, og at over halvdelen vil være tilfredse med at modtage den en gang om måneden, ligesom nogle ville være tilfredse med blot at modtage den på nettet.

På den baggrund virker den foreslåede løsning med intern postudbringning til de ansatte og selvafhentning for de stu-derendes vedkommende at være den mindst dårlige i valget mellem pest og kolera.
Men at det er en forringelse i forhold til tidligere, og at Universitetsavisen vil blive ‘proletariseret’ heraf, står hævet over enhver tvivl. En avis der bliver afleveret på paller med gaffeltruck, lugter nu engang mere af discount og containeraffald end en postomdelt – og det uanset indholdet i øvrigt.

Tilbage står blot at konstatere at de fleste andre fagblade og magasiner rammes endnu hårdere end Universitets-avisen. Deres læserkreds er ikke kon-centreret på en arbejdsplads, men er spredt over hele landet og derfor afhængig af postudbringning. Eneste sparemulighed for dem er derfor udgivelse af færre numre, nedsat sidetal, fyring af medarbejdere og i værste fald lukning.

Trods protester fra over 170 bladredak-tører og masser af modstand har rege-ringen sammen med Dansk Folkeparti imidlertid insisteret på at fjerne portostøtten. Bedre er det ikke blevet af at PostDanmark har benyttet lejligheden til at gennemføre prisforhøjelser hvorved besparelsen på 180 millioner kroner kommer til at koste fag- og organisa-tionsbladene en kvart milliard kroner. Prognosen landet over lyder derfor på bladdød, bladdød og atter bladdød – stik imod regeringens erklærede målsætning om at ville fremme pluralisme og mangfoldighed i medierne.

Seneste