Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

KU: McKinsey-rapport er mangelfuld

Københavns Universitets kritik af analysen af universiteternes økonomi og organisering er afdæmpet, men klar. Den er i bedste fald et arbejdspapir

Københavns Universitet (KU) protesterer i fællesskab med de andre danske universiteter nu over den såkaldte McKinsey-rapport. Den skulle ellers give politikerne »et solidt fagligt grundlag« til brug for forhandlingerne om fordelingen af de resterende 9,4 milliarder kroner i globaliseringspuljen, men den er ifølge universiteterne i bedste fald mangelfuld.

Politikerne havde blandt andet bestilt en analyse af vilkårene for de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, herunder konsekvenserne af at de modtager den laveste uddannelsestakst.
Men ifølge John Martinsen, sekretariatschef på KU, besvarer rapporten ikke spørgsmålene; den er behæftet med faktuelle fejl, og den giver ikke et retvisende billede af de økonomiske vilkår og forhold på universiteterne, mener han.

Hvad er kvalitet?

En af KU´s væsentligste anker er, at der mangler en analyse af, hvad det betyder for kvaliteten af de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, at de får den laveste uddannelsestakst (taxametertilskud).

Rapporten nøjes med at slå fast, at tilskuddet fra staten ikke dækker udgifterne, og at de studerende på uddannelser med lavt taxametertilskud får væsentligt færre undervisningstimer.

»Det kan umuligt være en overraskelse for politikerne, at vores uddannelser er underfinansierede, og at vi derfor må tage penge fra forskningen. Det interessante ville være at få belyst konsekvenserne, men det gør rapporten ikke i tilstrækkelig grad,« siger John Martinsen.

Han konstaterer, at konsulenterne fra McKinsey i realiteten sætter lighedstegn mellem antallet af undervisningstimer og kvaliteten af en uddannelse, og kritiserer dette.

Rapporten sammenligner således portugisisk og jura på KU i samme oversigt. De studerende på bachelordelen på Jura får 409 undervisningstimer per studieår, mens de på Portugisisk må nøjes med 203 timer årligt, men det betyder ikke nødvendigvis, at kvaliteten på Jura er højere end på Portugisisk, da en undervisningstime i rapporten dækker over meget forskellige holdstørrelser lige fra vejledning i en lille gruppe til undervisning i et auditorium med 500 studerende.

»Portugisisk er et såkaldt ’småfag’ med et meget lavt optag og et nært studenter- og lærermiljø, og Jura har stort optag med en omfattende undervisning på store hold, så det kan ikke konkluderes om flere undervisningstimer er bedre end færre uden en belysning af de kvalitative aspekter,« skriver KU i sit høringssvar.

John Martinsen mener, at didaktikken, altså undervisningsprocessen og dens mål og indhold, også skulle være inddraget, og at de studerende burde være blevet spurgt om, hvordan de oplever undervisningen og kontakten til deres faglige miljøer, hvis de oprindelige spørgsmål skulle belyses ordentligt.

Aftagerne er ligeledes ikke blevet hørt. Mener de, at de færdige kandidater er dygtige nok, og vil de overhovedet ansætte dem? KU har de seneste år oprettet aftagerpaneler for at få svar på netop de spørgsmål og givet arbejdsgiverne medindflydelse på tilrettelæggelsen af uddannelserne.

Urimelig sammenligning

KU protesterer også over, at McKinsey-rapporten konkluderer, at universiteterne bruger relativt mange penge på administration. Næsten en tredjedel af midlerne går ifølge rapporten til administration og drift, hvilket er det dobbelte af en række større internationale virksomheder.

KU påpeger, at sammenligningen er urimelig, da universiteterne har en anden struktur og skal udføre en række lovbestemte opgaver, som private virksomheder ikke skal.
Universitetet har en struktur med akademiske råd, studienævn, ph.d.-udvalg og institutstruktur, der involverer personalet og de studerende i den faglige udvikling. Ansættelse af lektorer og professorer er også en omfattende proces, der kræver et bedømmelsesudvalg med ekstern deltagelse og vurdering af den videnskabelige produktion.

Af lovpligtige opgaver nævner John Martinsen studie- og erhvervsvejledning, SU-administration, eksamensadministration, eksamensklager, akkreditering, markedsføring, øget indsats vedrørende nedbringelse af gennemførelsestider, øget fokus på mindskelse af frafald, nye krav om gennemsigtighed og evaluering, udvikling af uddannelser og tværfaglighed, administration og monitorering af specialer.

KU mener derfor, at det ville være mere relevant at sammenligne med andre udenlandske universiteter eller andre offentlige virksomheder med mange forskellige opgaver.

McKinsey-rapporten er sendt i høring indtil slutningen af august, og forhandlingerne om finansloven forventes at foregå i løbet af oktober.

Seneste