Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

KU og Riget har truet Klarlund med ansættelsesretlige konsekvenser

UVVU – Allerede i februar 2014, efter den første UVVU-dom over Bente Klarlund, sendte Riget og KU Klarlund en skriftlig advarsel. De satte også hendes ph.d.-studerende under tilsyn.

Professor Bente Klarlund Pedersen er ansat som overlæge på Rigshospitalet i hovedparten af sin arbejdstid, men ledelsen på Riget har ikke villet sige meget om konsekvenserne af Bente Klarlunds dom i Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU).

UVVU erklærede Klarlund uredelig første gang den 18. december 2013 og – efter at have overvejet sagen efter massiv kritik og Klarlunds påpegning af fejl i dommen – igen den 28. august 2014.

Rigshospitalet har efter den seneste dom meddelt, at man har nedsat en komité, der skal følge Bente Klarlunds forskning i to år. Men nu har Uniavisen fået aktindsigt i et brev, som KU og Rigshospitalet allerede i februar 2014 sendte til Bente Klarlund, og heraf fremgår, at sanktionerne over for Klarlund er skrappere og mere detaljerede, end Rigets udmelding gav indtryk af.

Brevet, der er underskrevet af Rigshospitalets lægelige direktør Jannik Hilsted og dekan for KU’s Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ulla Wewer, gør dermed mere detaljeret rede for, hvad en forsker kan vente sig oven på en UVVU-dom.

Først og fremmest har KU og Riget tildelt Bente Klarlund en formel skriftlig advarsel.

Derudover indfører hospitalet og KU et to år langt »formaliseret tilsyn« med Bente Klarlunds forskningsaktiviteter:

»Tilsynet indebærer, at et udvalg sammen med dig gennemgår dit laboratoriums forskningsprocedurer, herunder bl.a. laboratoriets procedurer for kvalitetssikring af videnskabelige publikationer, samt i samarbejde med dig sikrer at de i [UVVU-]afgørelsen relaterede forhold (om manglende oplysninger om biopsimateriale, manglende oplysninger om selektion, manglende oplysninger om oprindelsen af otte forsøgspersoner i en artikel og medansvar for manipuleret billedmateriale) adresseres, således at der udarbejdes og efterleves en handlingsplan for at hindre gentagelser.«

Hospitalets direktion og dekanen på KU skal godkende handlingsplanen, står der.

Til gengæld får Bente Klarlund lov at være med på råd, når de »to-tre medlemmer med forskningserfaring« skal udpeges til tilsynskomitéen.

Ph.d.-projekter skal styres mere stramt

Det fremgår også af brevet, at Bente Klarlund fortsat vil have ph.d.-studerende, og at hun må sætte nye ph.d.-projekter i gang, men det skal ske med hendes chefers godkendelse i de næste to år.

Desuden vil Riget og KU have flere øjne på Klarlunds vejledning af forskerstuderende:

»For de eksisterende ph.d.-studerende, der ikke allerede har en medvejleder fra et andet laboratorium, institut eller institution, skal der udpeges en sådan, og alle medvejledere skal fungere og virke sideordnet med hovedvejlederen.«

Det omfatter også de ph.d.-projekter, som Klarlund selv har opnået fondsstøtte til.

Og endelig skal der »halvårligt gives en detaljeret redegørelse for de studerendes progression underskrevet af alle vejledere.«

KU og Riget tager forbehold for ændringer i dommen

Københavns Universitet og Rigshospitalet runder brevet af med en fyringstrussel:

»Gentagelse af de kritisable forhold, som afgørelsen har påpeget, vil få ansættelsesretlige konsekvenser i forhold til din stilling som overlæge og professor ved RH og KU.«

Endelig tager Bente Klarlunds arbejdsgivere det forbehold, at UVVU måske laver ændringer i sin afgørelse. Sker det, vil de »vurdere betydningen af disse [ændringer] i forhold til en fornyet vurdering af den tildelte advarsel.«

UVVU mildnede faktisk afgørelsen fra december 2013 i den nye afgørelse fra august 2014, men uredelighedsdommen blev fastholdt. Det fremgår ikke af det materiale, Uniavisen har modtaget fra KU, om det har ændret ved sanktionerne over for Bente Klarlund.

Bente Klarlund har meddelt Uniavisen, at hun er »helt indforstået med Rigshospitalet og KU’s reaktion på afgørelsen.«

Men UVVU’s dom har i hele forløbet været stærkt omdiskuteret, og Bente Klarlund planlægger fortsat at føre sin sag ved domstolene og forsøge at blive renset.

chz@adm.ku.dk

Seneste