Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU tvinges til at offentligøre undervisningsevalueringer

Undervisere og studerende er imod, men videnskabsminister Helge Sander (V) står fast

MODSTAND

De studerendes mening om deres undervisers indsats ved tavlen eller mangel på samme har hidtil været et en velbevaret hemmelighed kun kendt af studienævnet og institutlederen, men det skal nu være slut med hemmelighedskræmmeriet.
Videnskabsminister Helge Sander forbereder nye regler der skal tvinge universiteterne til at offentliggøre de studerendes evalueringer af undervisningen på deres hjemmesider.
»Formålet er at synliggøre og dokumentere god undervisning hvilket vil understøtte de studerende i et mere kvalificeret valg af kurser og uddannelse,« siger Helge Sander.
Han understreger at de nye regler skal udformes i dialog med universiteterne således at den enkelte underviser forbliver anonym og tavshedsbelagte oplysninger ikke bliver offentliggjort.

Hænges ud
Trods ministerens garantier støtter hverken studerende eller undervisere på Københavns Universitet planerne. De stoler blandt andet ikke på at man reelt kan anonymisere hvilke undervisere der bliver kritiseret når det gælder mindre fag med et begrænset fagligt miljø.
»Det er et dødssygt forslag. Det er udtryk for useriøs smiley-kultur og det rene popdemokrati, så jeg kan ikke se at det er andet end tidsspilde der udelukkende har til formål at hænge folk ud,« siger lektor Henrik Prebensen der er fællestillidsrepræsentant for Dansk Magisterforening på Humaniora og medlem af KU’s bestyrelse.
Pålideligheden og præcisionen af information indsamlet på den måde er simpelthen for ringe til at kunne bruges til beslutningsgrundlag og kvalitetsudvikling, mener han.
Han har været med til at udforme KU’s interne regler på området der betyder at evalueringer der direkte eller indirekte karakteriserer individuelle underviseres arbejde, i dag bliver behandlet som personfølsomme oplysninger og som udgangspunkt kun er tilgængelige for studienævn, studieleder og institutleder.
Internt anliggende
Andreas Mulvad, uddannelsespolitisk sekretær ved Studenterrådet på KU, er enig i at det rette forum at behandle evalueringerne i er de respektive studienævn og at oplysningerne ikke egner sig til offentliggørelse.
»Der er problemer med dårlige undervisere, men det skal løses internt og ikke ved at hænge folk ud. Man kan ligefrem frygte at nogle undervisere vil tilpasse deres undervisning for at tækkes de studerende i stedet for at gennemgå det pensum de skal,« siger Andreas Mulvad.
Han mener at det er naivt at tro at de studerende ville kunne bruge undervisningsevalueringerne i deres valg af studium og kurser, da der er undervisere der får gode og dårlige evalueringer alle steder.

Ender med popularitetskonkurrence
Ifølge Henrik Prebensen viser erfaringerne at evaluering kun giver mening hvis hovedformålet er feedback til læringen, og evalueringen foregår i et samspil mellem underviserne og de studerende. Det vil derfor heller ikke medvirke til at højne undervisningskvaliteten at lægge studenterevalueringer ud på internettet.
AC-tillidsrepræsentant lektor Leif Søndergaard er enig i at evalueringer kun skal bruges til at skabe dialog mellem underviseren og de studerende da resultatet meget let kan fejltolkes.
Som eksempel nævner han en engelsk undersøgelse hvor den samme underviser blev sat til ordret at sige det samme til to grupper af studerende. Eneste forskel var at han benyttede powerpoint i undervisningen af den ene gruppe, og det gav en markant bedre evaluering.
»Vi har ikke noget imod evalueringer, men vi er imod den type hvor folk anonymt kan svare hvad som helst, specielt hvis det efterfølgende bliver offentliggjort på en hjemmeside. Det ender med at blive den rene popularitetskonkurrence,« siger han.
Heller ikke Jakob Lange, kontorchef for Studieadministrationen, er begejstret.
»Selvfølgelig skal der være åbenhed om kvaliteten af undervisningen på KU. Men videnskabsministerens forslag dur ikke. Studievælgerne vil ikke kunne hente nogen form for hjælp hvis flere tusinde kursusevalueringer uredigeret blev langt ud på nettet. Tværtimod, det vil kun øge forvirringen og give anledning til misforståelser. Videnskabsministeriet bør gå i dialog med universiteterne om at finde frem til et pædagogisk format der mere overordnet og overskueligt informerer om kursernes kvalitet og relevans i bred forstand,« siger han.

Fakta om evalueringer
Videnskabsministerens forslag

»Ministeren kan fastsætte regler om, at studerendes evalueringer af undervisningen skal offentliggøres på universitets hjemmeside.«

Forslag til ændring af Universitetsloven, § 8 a. stk. 2

KU’s interne regler

Punkt 6
»Informationer om kvaliteten af den enkelte undervisers arbejde der indsamles, skal behandles som oplysninger af personfølsom karakter. Informationerne er til rådighed for studienævnet og institutlederen som arbejdsredskab. De skal altid fremsendes til den involverede underviser og kan af faglige hensyn videregives til andre instanser på KU, når underviseren er orienteret herom. De må ikke offentliggøres. Anonymiserede statistiske informationer må kun offentliggøres i en sådan form at den enkelte underviser ikke kan identificeres med hensyn til personfølsomme oplysninger.«

Punkt 7
»Hvis studieleder og studienævn er utilfredse med kvaliteten af det udførte undervisningsarbejde, har studielederen pligt til at underrette underviseren herom, til at forklare vedkommende baggrunden herfor og til at give fornødne anvisninger til problemets løsning. Studielederen er tilsvarende forpligtet i tilfælde af klager over underviseren… Det bør være naturligt, at institutlederen over for en medarbejder, der har pædagogiske problemer, udviser den største grad af støtte for at hjælpe vedkommende. Hjælpen kan f.eks. omfatte tilbud om samarbejde med velfungerende kolleger og økonomisk støtte til at deltage i pædagogiske kurser mv. Evaluering af undervisernes pædagogiske indsats skal være et reelt middel til pædagogisk udvikling.«

Minimumsprincipper for evaluering af undervisernes pædagogiske indsats, vedtaget på HSU-møde 28. marts 2001, Københavns Universitet.

Seneste