Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Manglende karakterbegrundelse frustrerer studerende

EKSAMENSKLAGER – Studenterambassadør Tina Kaare bliver kontaktet af et stigende antal studerende, der er utilfredse med deres eksamen. Manglende forklaring på karakteren er ofte årsagen.

»Sagerne er behandlet forvaltningsmæssigt korrekt, men alligevel føler de studerende sig uretfærdigt behandlet, fordi de oplever ikke at være blevet hørt.«

Sådan siger Tina Kaare, Studenterambassadør ved Københavns Universitet (KU) om et stigende henvendelser fra studerende, som er utilfredse med deres eksamen eller karaktergivningen.

38 ud af 226 henvendelser til Studenterambassadøren i 2014 handlede om eksamen eller karakterer.

Brug for bedre kommunikation

Tina Kaare er netop i gang med at gennemgå klagesagerne, og mønstret er, at de studerende føler sig frustrerede og dårligt behandlede, også selv om hun ikke kan finde fejl i sagsbehandlingen.

I de sager hun har haft fat i har problemet været, at administrationen har truffet afgørelsen uden at give en forklaring på, hvordan man er nået frem til resultatet, og hvad der er lagt vægt på i forbindelse med vurderingen.

»Det er ærgerligt, at de studerende skal opleve frustration, når der givetvis ikke er noget forkert i afgørelserne. Det kan måske undgås ved bedre kommunikation,« siger Tina Kaare.

Giv en begrundelse

Hun nævner som eksempel en studerende, som klagede over bedømmelsen af en eksamensopgave.

Den studerende fik ikke medhold i klagen, og besluttede derefter at klage over afgørelsen til eksamensankenævnet.

Svaret herfra var helt kort og indeholdt ikke nogen redegørelse for sagens faktiske omstændigheder eller en begrundelse.

»Universitetet skal overholde reglerne om begrundelser i afgørelser, der ikke giver den studerende fuldt ud medhold. Klager fra og frustration hos de studerende vil derved kunne undgås,« skriver studenterambassadøren i sin årsrapport.

Lytter til censor

En anden studerende klagede over forløbet af en mundtlig eksamen på grund af støj fra gaden og uopmærksomhed fra censor og eksaminator.

Af afgørelsen fremgik det, at fakultetet havde lagt censor og eksaminators udtalelse til grund, og at den studerendes klage derfor ikke blev imødekommet.

Det fremgik imidlertid ikke, hvorfor fakultetet havde lagt eksaminator og censors udtalelse til grund, fremfor de forhold, som den studerende havde anført i sin klage.

Efter endnu en klage lykkedes det den studerende at komme til en ny prøve, men pointen er ifølge Tina Kaare, at universitetet i sine afgørelser bør argumentere for, hvorfor man er kommet frem til afgørelsen.

Det er ikke tilstrækkeligt at anføre, at eksaminator og censors udtalelse lægges til grund. Det må fremgå, hvorfor det er sket.

clba@adm.ku.dk

Seneste