Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Mindeord over fhv. dekan Henrik Jeppesen

NEKROLOG - Henrik Jeppesen, mangeårig dekan ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet er død.

Fhv. dekan, universitetslektor emeritus, ved Københavns Universitet, Henrik Jeppesen er død i en alder af 77 år.

Henrik Jeppesen (HJ) blev i 1964 cand.mag. fra Københavns Universitet i naturhistorie og geografi og blev umiddelbart efter adjunkt på Geografisk Institut ved Københavns Universitet. Han blev senere udnævnt til lektor samme sted i faget Tropernes kulturgeografi.

Både videnskab og universitetspolitik kom til at præge HJ’s løbebane.

HJ’s videnskabelige virke var stærkt knyttet til Vestafrika og især til Ghana, som han i sin karriere besøgte flere end 25 gange. Han deltog i 1966-67 i Det Kgl. Danske Geografiske Selskabs Ghana-ekspedition, hvor de tidligere danske bygninger på Guldkysten blev kortlagt og beskrevet. HJ var især interesseret i forskellige afrikanske landbrugssystemer, som han studerede og beskrev, og han var fascineret af de afrikanske bønders store viden om jordbruget. HJ var en dedikeret underviser, og han inspirerede og hjalp mange studerende til at rejse til Ghana for at indsamle data til deres afsluttende opgaver.

Livslange venskaber

HJs hyppige besøg i Ghana førte til livslange venskaber med ghanesiske geografer. Det var naturligt, at HJ som primus motor søgte om midler til fælles forskningsprojekter mellem ghanesiske og danske forskere, da Danida for alvor begyndte at interessere sig for Ghana omkring 1990. Et stigende antal danske forskere besøgte Ghana, og HJ besluttede derfor i samarbejde med University of Ghana at bygge et dansk gæstehus på universitetets område i Accra. Huset stod færdigt i 1997 og har siden været særdeles velbesøgt. Her mødes danske forskere og udveksler erfaringer med internationale kolleger.

HJ blev for sin indsats tildelt æresdoktorgraden ved University of Ghana i 1994.

Universitetspolitiker

På Københavns Universitet spillede HJ en fremtrædende rolle som universitetspolitiker og administrator på Det Naturvidenskabelige Fakultet. I 1972 fik universiteterne i Danmark et nyt lovgrundlag – Styrelsesloven. Loven betød et radikalt brud med den hidtidige styrelse – ”professorvældet”. Samtidig oplevede universiteterne store forandringer, hvad angår studenteroptag og økonomi.

HJ blev fra begyndelsen indvalgt i Fakultetsrådet, hvor han var medlem frem til 1990, hvor Styrelseslovens efterfølger – Universitetsloven – trådte i kraft. I denne brydningstid var HJ en fremtrædende aktør. Blandt andet som prodekan under flere dekaner frem til 1990. I 1990 blev HJ valgt til dekan, en post han besad frem til 2005.

HJ’s lange periode som dekan var præget af en række reformer, blandt andet sammenlægning af institutter. Senest sammenlægning af Fakultetets museer. Perioden var også præget af mange økonomiske nedskæringer flere gange med afskedigelser til følge. HJ’s ledelsesstil som dekan var præget af konsensus, hvor de fleste store beslutninger blev truffet med opbakning fra et enigt Fakultetsråd.

HJ var en karismatisk leder. I perioden som prodekan og i starten af sin dekanperiode fremtrådte han ofte i farverige gevandter præget af hans tid i Ghana.

Banebrydende studiereform

Han introducerede videnskabsteori og naturvidenskabelig didaktik på Fakultetet, og han afsluttede sin æra med en banebrydende studiereform.

HJ’s karisma virkede også uden for Danmark. I 1992 blev han valgt til formand for sammenslutningen af De Naturvidenskabelige Dekaner i Europa, (EADS). En post, som han beklædte frem til sin fratræden som dekan på KU i 2005.

Efter sin afgang som dekan blev HJ tilknyttet Dansk Ekspeditionsfond og blev involveret i Galathea III-ekspeditionens jordomsejling med inspektionsskibet Vædderen.

Henrik Jeppesen blev i 2005 Ridder af Dannebrog.

Artiklen har også været bragt i Politiken

Seneste