Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Nu har UVVU dømt Penkowa

AFSAGT - Musene manglede, og metoderne til optælling af celler var ikke i orden, konkluderer UVVU, som finder, at Milena Penkowa gør sig skyldig i grove brud på god videnskabelig praksis.

»Udvalget finder, at indklagede (navn udeladt, red.) ved rapporteringen af sine forskningsmæssige resultater i denne sag har begået videnskabelig uredelighed.«

Sådan lyder det i to dokumenter fra Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU).

Der står ikke i de to kendelser om, hvem den kvindelige forsker (dokumenterne indeholder stedord som ‘hun’ og ‘hendes’), hvis arbejde bliver dømt så hårdt, er, men det er let at se, at det må være Milena Penkowa.

Udeladelsen af navne er fast praksis hos UVVU, der generelt arbejder meget hemmelighedsfuldt med at undersøge mistanker om videnskabelig fusk – dog ikke mere hemmelighedsfuldt end at udkast til afgørelserne i de to Penkowa-sager blev lækket til Weekendavisen for flere måneder siden.

Musene manglede

Den ene uredelighedssag drejer sig om en videnskabelig artikel, hvor der indgår en gruppe specialavlede mus. Kort fortalt var Penkowa anklaget for at have opfundet flere mus end de fem, hun fik leveret til sine forsøg, og for at have fabrikeret sine data og konklusioner.

Udredningen af antallet af mus har været et kompliceret arbejde for UVVU, men konklusionen er ganske klar, at en del af Penkowas beskrivelse slet og ret ikke kan passe, og at nogle af musene fra artiklen ikke ‘har foreligget’.

UVVU mener også, at det er ‘helt usandsynligt’, at Penkowa skulle have kunnet fremskaffe de manglende mus andetsteds, »da disse mus er meget sårbare og dermed ikke langdistance-transportable, og da de er meget vanskelige at avle.«

UVVU opsummerer sin kendelse sådan her:

»Da Indklagede således i artiklen har givet vildledende og urigtige oplysninger både om det materiale, der er indgået i undersøgelsen, om typen af de i undersøgelsen indgåede grupper af mus og om den efterfølgende sammenlægning af grupper, blev forholdet karakteriseret som et alvorligt brud på god videnskabelig praksis. Udvalget fandt, at Indklagede har handlet forsætligt ved afrapporteringen af sine forskningsmæssige resultater, og at forholdet var videnskabeligt uredeligt.«

Data om vævssnit holdt ikke

Den anden UVVU-sag handler om optællinger af celler i lymfeknuder, som Penkowa foretog sammen med nogle studerende. De studerende trak sig dog fra samarbejdet, da de ikke mente, at de data, de havde fundet, og de data Penkowa fremlagde, passede sammen.

Milena Penkowa har siden 2010 forsvaret sig med, at hun anvender en særlig metode til sine celleoptællinger, men den køber UVVU ikke.

»Et af de væsentlige krav til videnskabeligt arbejde af den aktuelle type er gennemsigtighed i metodevalget for derved at muliggøre reproduktion og relevant fortolkning af de fremlagte resultater og deres troværdighed,« skriver UVVU i afgørelsen.

»Når Indklagede har anvendt en metode med afvigelse fra en tællemetode, der må anses for almindelig nutidig praksis, er det et oplagt krav, at den valgte metode må begrundes og beskrives indgående. Dette er ikke sket i det af Indklagede udarbejdede manuskript, der tilmed rummer oplysning om et tælleareal, der af Indklagede i sagsforløbet er beskrevet som forkert.«

Konklusionen er, at Milena Penkowa »ved rapporteringen af sine forskningsmæssige resultater har afgivet vildledende og urigtige oplysninger om de metoder, hun har anvendt,« og at hun »har angivet urigtige oplysninger om de to studerendes bidrag« til sit artikelmanuskript.

«Udvalget finder på grundlag af det anførte, at forholdet må karakteriseres som et alvorligt brud på god videnskabelig praksis.«

Penkowa anfægter UVVU’s upartiskhed

Det er Milena Penkowas tidligere chef, institutleder og professor Albert Gjedde, der har rejst de to sager, som nu er afgjort. Gjedde satte allerede i 2010 en undersøgelse af Penkowas forskningsdata i gang, og den 18. november 2010 inddrog han UVVU.

Albert Gjedde har selv arbejdet for UVVU som suppleant, og det har Penkowa flere gange brugt som argument for, at UVVU derfor aldrig ville kunne give hende en fair behandling. Dette afviser UVVU med følgende begrundelse:

»Indklagede har endvidere flere gange gjort gældende, at Klager er i en interessekonflikt. UVVU kan bekræfte, at Klager indtil 31. januar 2012 var suppleant i UVVU, men at Klager ikke har deltaget i behandlingen af hverken denne sag eller andre sager, som er til behandling i regi af UVVU.«

LÆS: Milena Penkowas reaktion på UVVU-dom

DIREKTE LINK: Afgørelsen i sagen om de ekstra mus

DIREKTE LINK: Afgørelsen i sagen om vævsprøverne

Seneste