Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ny budgetmodel på Humaniora - udkast

DOKUMENTATION - Dette er det arbejdspapir, der er grundlag for den seneste strid på de humanistiske uddannelser. Dokumentet er copy/pastet direkte fra Word.

Økonomiafdelingen Humaniora, 13. august 2010 / jpe U D K A ST

HUM-LTs møde den 24. august 2010

Internt arbejdspapir til drøftelse

Notat vedr ny budgetmodel – gældende for 2011 og fremefter

Ledelsen på Det Humanistiske Fakultet – HUM-LT – ønsker en ny budgetmodel, hvilket blandt andet er blevet drøftet på HUM-LTs seminar den 12-13 april 2010.

Efterfølgende har der været drøftelser mellem dekan, direktør og økonomiafdelingen hvor nedenstående forslag til budgetmodel er blevet konkretiseret mhp drøftelse i HUM-LT.

Som udgangspunkt for drøftelserne mellem dekan, direktør og økonomiafdelingen har der ligget fire forudsætninger til grund, således at modellen skal være:

• en videreførelse af rektors budgetmodel 2011
• væsentlig mere klar mht incitamenter
• simpel og gennemskuelig
• tidstro og fremadrettet (ikke baseret på bagudrettede gennemsnit)

Modellen er principielt uafhængig af fakultetets faktiske indtægter, men for at illustrere dens konsekvenser er der benyttet indtægterne i B10 som de ville se ud i KU’s fremtidige budgetmodel.
De konkrete tal nedenfor skal derfor alene betragtes som et tankeeksperiment, såfremt både KU og HUM var overgået til nye budgetmodeller i 2010.

Det betyder at indtægtssiden i 2010-tal ville bestå af (mio kr)
Taksameterindtægter 218
Basismidler/øvrige formål 97
Bygningstaksameter 30
Øremærkede indtægter fra rektor 45
Indtægter udenfor rektors fordeling 133
Samlede indtægter 523

Fakultetets nye budgetmodel omfordeler alene indtægter fra taksameter og basismidler/øvrige formål – i alt 315 mio kr. Øremærkede indtægter og indtægter udenfor rektors fordeling tilgår den/de optjenende enhed/er uden omfordeling.

Modellens første trin er at henføre taksameterindtægterne (218 mio kr) ubeskåret til de optjenende institutter samt at henføre basis/øvrige formål (97 mio kr) samt bygningstaksameter (ca 30 mio kr) til finansiering af Fakultetsservice – incl bygningsdrift, dekanat, CST, NFI, fakultetsfinansierede ph.d.-ere, tilskud til småfag, pulje til fordeling efter forskningspublikationer, formidling mm.

De udgifter der dels ligger direkte i Fakultetsservice, dels skal viderefordeles til instittterne jvf ovenfor (CST, NFI, tilskud til småfag, pulje til fordeling efter forskningspublikationer, formidling mm) kan ikke finansieres alene af basismidler/øvrige formål og bygningstaksameteret (i alt 127 mio kr). Derfor er modellens andet trin at beskære taksameterindtægterne, der i første trin blev henført til de optjenende institutter lineært. Det skal fremhæves at den del af de centrale midler der bliver tilvejebragt ved beskæring af taksametrene altovervejende tilbageføres til institutterne.

I en simulering, hvor modellen er afprøvet på den indtægtsmasse der fordeltes til institutterne i 2010 (234,5 mio kr) vise det sig at grundet institutternes meget forskellige taksameterindtægter – både i antal STÅ og i taksameterstørrelse – opstår der en skæv fordeling, hvor primært Engerom og i mindre grad TORS taber i forhold til den aktuelle budgetmodel. Til gengæld vil MEF og IKK have betydelig fordel ved modellen.
Der vil derfor i en overgangsperiode på tre år eksistere en solidaritetspulje (anslået til ca 10 mio kr) til afhjælpning af akutte problemer på de institutter, hvor den nye model giver en markant indtægtsnedgang i fht tidligere. Solidaritetspuljen nedskrives med 3,33 mio kr pr år i perioden. Solidaritetspuljen bliver finansieret ved den lineære beskæring af taksameterindtægterne.

Modellen skal være ”realtids”. Dvs at ved indgangen til B11 får institutterne taksameterindtægter
på baggrund af en realistisk STÅ-prognose. Når de endelige STÅ-tal kendes i oktober 2011 reguleres institutternes indtægter. Værdien af en STÅ ved reguleringen i oktober er identisk med den værdi STÅen havde ved indgangen til året. Konsekvensen af dette er at ved en samlet merproduktion får fakultetet et provenu, hvor imod fakultetet bærer en del af tabet, hvis den samlede STÅ-produktion bliver lavere end prognosen. Uanset om fakultetet får under- eller overskud indgår disse i egenkapitalen, hvilket betyder at de centrale enheder hverken kan forbruge et evt overskud, eller skal finansiere et evt underskud.

For at styrke institutternes planlægningshorisont skal det tilstræbes at værdien af en STÅ ikke reduceres væsentligt henover de nærmeste år. Målsætningen er således at når værdierne af en STÅ i henholdsvis takstgruppe 1 og 2 er fastlagt for 2011, så vil disse værdier tilstræbes opretholdt i 2012. Forudsætningen for dette er at fakultetets økonomi ikke forværres uforholdsmæssigt i fm Finanslov 2012. Ved FL 2012 vil det tilsvarende blive tilstræbt at give et bud på taksameterværdierne i 2013 og 2014. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at angive taksameterværdierne for institutterne i 2011.

Modellen skal være færdigudviklet og besluttet, så institutterne kan få deres indtægter – fordelt efter den nye model – primo oktober.

Foreløbige konkrete forudsætninger i modellen (uprioriteret):

• Forskningspuljen (dvs de midler der fordeles efter publikationskriterier) øges fra ca 20 mio kr i 2010 til ca 40 mio kr. Stigningen er begrundet i et ønske om at skabe en mere hensigtsmæssig balance mellem incitamenter for at opnå taksameterindtægter og producere forskningspublikationer
• Afviklingshorisont for solidaritetspulje forudsættes ind til videre at være 3 år
• Der foretages ikke beskæringer af andre indtægter end det ordinære taksameter med henblik på omfordeling. Det betyder bl a at ÅU indtægter tilgår de optjene de enheder ubeskåret i modsætning til tidligere, hvor ÅU-sekretariatet blev finansieret af indtjeningen ved ÅU.
• STÅ – der i dag er udenfor budgetmodellen (CIP og Dansk for udenlandske studerende) vil fortsat blive opgjort udenfor modellen og ubeskåret tilgå aktivteterne CIP og Dansk for udenlandske studerende.
• Der etableres centrale puljer til at fremme strategiske satsninger. Puljerne øremærkes ved budgettets fastlæggelse

Seneste