Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Nye regler stavnsbinder TAP'er

PERSONALEPOLITIK - Et nyt praksispapir betyder, at teknisk administrativt ansatte (TAP) mister deres fastansættelse, hvis de søger nye udfordringer i en tidsbegrænset stilling på universitetet. Vanvittigt og stik imod universitetets egen personalepolitik, mener tillidsrepræsentanterne.

De fleste virksomheder higer efter medarbejdere, der vil udvikle deres kompetencer, men på Københavns Universitet (KU) kan det koste de teknisk-administrativt ansatte jobbet, hvis de vælger at søge nye kompetenceudviklende udfordringer i en tidsbegrænset stilling internt på KU.

Således fremgår af et nyt praksispapir vedrørende rekruttering og ansættelse af TAP, at »hvis en fastansat medarbejder af egen drift søger en tidsbegrænset stilling et andet sted på universitetet, ansættes den pågældende på tidsbegrænsede vilkår. Fastansættelsen ophører i dette tilfælde, medmindre medarbejderen har fået orlov fra sin faste stilling.«

»Det begrænser TAP’ernes mulighed for at agere som engagerede og selvstændige medarbejdere, der af egen drift søger faglig udfoldelse ved nye opgaver og derved mulighed for at udvide og forny deres kvalifikationer og skabe sig karriereveje under trygge vilkår. Det betyder, at jeg og mine kolleger er stavnsbundet til det enkelte job, og ikke af egen drift kan søge nye udfordringer internt på KU,« siger Tina Wandall, fællestillidsrepræsentant for bioanalytikerne på KU.

Strider imod personalepolitik

Hun peger på, at den nye praksis er i direkte modstrid med de personalepolitiske grundprincipper på KU.

Her står blandt andet, at »KU udmærker sig ved engagerede og selvstændige medarbejdere, at universitetet tiltrækker og fastholder de bedst kvalificerede på alle ansættelsesområder, giver rum for alle medarbejderes kreative, faglige udfoldelse, understøtter den enkelte medarbejder og skaber arbejdsglæde, og giver medarbejderne mulighed for at udvide og forny deres kvalifikationer.«

Ifølge Tina Wandall ville problemet ikke være så stort, hvis der blev slået rigeligt med nye stillinger op på tidsubegrænsede vilkår, men den økonomiske og politiske situation betyder, at de fleste nye opgaver inden for forskningen bliver finansieret for eksterne midler fra forskningsråd, fonde og andre private donorer.

Forsknings-TAP rammes

Langt de fleste nye jobs er derfor i realiteten kun for den periode bevillingen rækker, selv om praksispapiret slår fast, at det ikke i sig selv er en begrundelse for en tidsbegrænset ansættelse, at den finansieres af en tidsbegrænset bevilling.

Det er derfor også de TAP-faggrupper, der er direkte en del af forskningen, der berøres først og mest direkte. Det drejer sig om laboranter og bioanalytikere, hvor mange stillinger bliver slået op som tidsbegrænsede.

»De allerede fastansatte TAP’er vil betænke sig ved at søge disse nye job, når de ved, at de samtidig opsiger sig selv fra en fast stilling. Resultatet er, at det bliver svært at tiltrække de bedst kvalificerede TAP’er til nye opgaver, samtidig med at det udviklingspotentiale der er blandt de allerede ansatte, ikke bruges. Det finder jeg utilfredsstillende for alle og meget uhensigtsmæssigt for KU,« siger Tina Wandall.

Praksispapiret nævner, at det er en mulighed at søge om intern orlov på KU, men det giver Tina Wandall ikke meget for, da en sådan, hvis den bevilges, ofte er begrænset til typisk tre til 12 måneder.

Vanvittig praksis

Protesterne fra bioanalytikerne får støtte fra både VIP’erne og andre TAP-faggrupper.

Ifølge Leif Søndergaard, lektor på Biologi og AC-fællestillidsrepræsentant, giver det nye praksispapir allerede problemer.

Således var der en fastansat TAP på instituttet, der søgte en treårig stilling på Center for Proteinforskning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Selv om han altså bare flyttede arbejdssted internt på KU, fik han kun tre måneders orlov, hvorefter han måtte sige sit faste job op.

»Det er jo helt vanvittigt og ville slet ikke finde sted i en privat virksomhed; her kan man godt finde ud af at flytte medarbejdere rundt til nye jobfunktioner,« siger Leif Søndergaard.

Harmonerer ikke med strategi

Også Joan Lykkeaa, fællestillidsrepræsentant for HK laboranterne, og Ingrid Kryhlmand, fællestillidsrepræsentant for HK administrative, har skrevet under på en protest til Hovedsamarbejdsudvalget (HSU).

Sidstnævnte ønsker problemets omfang ordentligt belyst. Hun mener, at det er uacceptabelt og vil have praksis ændret, så det bliver muligt at kompetenceudvikle sig også internt på KU ved fx at søge en tidsbegrænset stilling.

Ingrid Kryhlmand peger på, at det virker som om KU’s personalepolitiske målsætninger ikke harmonerer med, hvordan reglerne fortolkes.

Ligeledes heller ikke med udkastet til KU’s nye Strategi 2016, hvor der står »at der skal skabes større funktionel sammenhæng i hele organisationen. Det etableres via medinddragelse, tillid og professionalisering. Og det skal ske via ’kulturel’ integration, konkret bl.a. gennem nedbrydning af barrierer i administration via rotation af administrative medarbejdere (fx 600 på tre år).«

»Samtidig bliver medarbejdere, der på egen hånd søger nye udfordringer internt på KU altså straffet. Det virker, som om venstre hånd ikke ved, hvad højre hånd laver,« siger Ingrid Kryhlmand.

Rektor fastholder tolkning

HSU diskuterede problemstillingen på HSU-mødet den 16. marts, hvor rektor Ralf Hemmingsen fastholdt, at det er ledelsens holdning, at en medarbejder, der søger en tidsbegrænset stilling på KU og kommer fra en tidsubegrænset stilling ligeledes på KU, ikke automatisk vil kunne vende tilbage til sit tidligere job, når den tidsbegrænsede stilling udløber.

Han understregede dog, at det er hans holdning, at KU skal se velvilligt på ansøgninger om orlov fra den faste stilling, men at det altid vil være en individuel vurdering, om orloven skal gives eller ej.

Ledelsen argumenter med, at det vil være problematisk at ansætte en medarbejder tidsubegrænset, selvom man godt ved, at der ikke er penge til en fastansættelse med det resultat, at en anden medarbejder så må fyres.

Det skaber tilmed også usikkerhed blandt de øvrige medarbejdere, når en af deres kolleger bevilges orlov, fordi der eventuelt skal afskediges for at skaffe ressourcer til den tilbagevendte medarbejder, når orlovsperioden er udløbet.

Seminar skal skabe klarhed

Poul Erik Krogshave, næstformand for HSU, fastholdt dog, at der er tale om en »uretfærdighed af dimensioner«, så han foreslog, at der afholdes et seminar for at få belyst problemerne omkring KU’s håndtering af midlertidige ansættelser.

Det indvilgede rektor i, så seminaret skal nu planlægges i samarbejde mellem Personalesektionen, Leif Søndergaard og Tina Wandall.

»Der lægges altså op til en grundig behandling af emnet, men uklarheden om, hvad Praksispapiret reelt betyder for personalepolitikken, og spørgsmålet om samspillet mellem de gældende regler og vores personalepolitik består endnu, så jeg håber, at det kommende seminar vil kunne flytte holdninger og sikre, at vi alle føler at personalepolitikken reelt er til for alle ansatte på KU,« siger Tina Wandall.

clba@adm.ku.dk

Seneste