Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Post eller kolera

Trods opfordring fra bladudvalg er rektor ikke til sinds at udskyde beslutning om at indstille postomdelingen af avisen

Tre numre mere. Herefter er det slut med at få Universitetsavisen leveret gennem brevsprækken sammen med den øvrige post hver anden weekend. I stedet vil avisen fra og med nummer 8 blive omdelt til de ansatte med intern post og til de studerende via stakom-deling ude på institutterne. Kun en mindre gruppe af særlige modtagere vil stadig få den tilsendt med posten.

Sådan kommer regeringens beslutning om at fjerne portostøtten til udbringning af uge- og månedsblade til at ramme Universitetsavisens læsere. Det står fast efter at rektor Linda Nielsen på anbefaling af sit Formidlings- og Informationsudvalg har besluttet at smække pengekassen i for udbetaling af ekstra penge til PostDanmark for udbringning af Universitetsavisen.

Hermed afviser hun samtidig en opfordring fra Universitetsavisens bladudvalg om at udskyde beslutningen indtil den nye bestyrelse er trådt til.
»En udskydelse på minimum et år vil blot trække pinen ud, og det er ikke min opfattelse at beslutningen derefter vil blive en anden«, skriver hun i et svar til Bladudvalgets formand, lektor Jørgen Tranum-Jensen fra Sundhedsvidenskab.

Enten-eller
Som omtalt i forrige nummer indebærer portostøttens ophør en ekstraudgift på 2,2 millioner kroner om året hvis Universitetsavisen fortsat skal omdeles af røde postbude. Da ledelsen ikke lige har en konto stående til det formål, har universitetsdirektøren bedt redaktionen om selv at finde pengene indenfor avisens nuværende budgetramme på godt fire millioner kroner.

Stillet overfor valget mellem at skære ned på antallet af sider, numre og medarbejdere eller at erstatte ekstern postombringning med intern bladud-deling, har redaktionen anbefalet sidstnævnte løsning i samråd med Jakob Lange der som leder af Studieadmini-strationen er ‘vicevært’ for avisen.

I stedet for en ekstraudgift på over to millioner kroner – eller en stigning i stykprisen fra kr. 1,65 til kr. 4,25 per eksemplar – sparer avisen hele den nuværende portoudgift på 1,4 millioner kroner. Til gengæld vil avisen ikke længere være så attraktiv som annoncemedium, ligesom der vil være engangsudgifter til indkøb af avisholdere til opstilling rundt omkring på universitetet.

Selv om rektor og universitetsdirektør umiddelbart kunne bakke op om denne løsning, har de først sagt endelig god for den efter sagen har været behandlet i rektors Formidlings- og Informations-udvalg. Her tegnede to løsningsmodeller sig.

Et flertal tilsluttede sig indstillingen fra Studieadministrationen om at gå over til at distribuere avisen via stakomdeling til studerende og intern post til de ansatte. Dog med den tilføjelse at avisen fortsat bør postomdeles til særlige eksterne interessenter, at det bør være muligt for studerende med fx fysiske handicaps at søge om fortsat at modtage avisen med posten og at der bør etableres en abonnementsordning der gør det muligt at betale for postomdeling hvis det ønskes.

Et mindretal var betænkelige ved bortfaldet af hvad der opfattes som et samlende og identitetsskabende organ. I stedet pegede det på muligheden for at formidle meddelelsesstoffet via internettet og udgive avisen i en tyndere udgave en gang om måneden.

Bladudvalg bekymret
Universitetsavisens bladudvalg anfører i et brev til rektor at begge løsninger vil have uheldige konsekvenser. Meddelel-serne hører til det mest populære stof i avisen, men risikerer at blive mindre læst ved overgang til elektronisk publicering. På samme måde vil stakomdeling medføre en ganske betydelig nedgang i de studerendes og deltidslærernes interesse for bladet og dermed Københavns Universitet som institution og arbejdsplads, skriver udvalgets formand Jørgen Tranum-Jensen.

Da de overvejede ændringer vil være af »nærmest irreversibel karakter«, henstiller udvalget til at det nuværende overgangsstyre ikke foregriber den løsning som den kommende ledelse må foretrække.

»Den kommende ledelse kan meget vel påtænke tiltag som den ønsker at kommunikere bredt ud til universitetets interessenter, og i så fald forekommer det betænkeligt at amputere dens vigtigste kommunikationsorgan«, anfører Bladudvalget og henviser til at Universitetsavisen udfylder en væsentlig identitetsskabende funktion og stadig er det vigtigste bindeled mellem adskilte grupper.

Rektor Linda Nielsen deler dog ikke denne bekymring.
»Som vi alle ved er de informations-eknologiske medier under hastig udvikling, og jeg er overbevist om at også den kommende bestyrelse vil finde veje til at få deres budskaber kommunikeret ud«.

[b]Fakta om udvalg[/b]
Formidlings- og Informationsudvalget, også kaldet FIU, er nedsat af rektor Linda Nielsen med det formål at rådgive rektor om universitetets kommunikation. Det består af 10 medlemmer, heraf fem dekaner, en prodekan, en institutleder, en VIP, en TAP og en studerende. Formand er Tage Bild, dekan for Samfundsidenskab.

Bladudvalget er nedsat af Konsistorium med det formål at styrke Universitets-visens uafhængighed af specifikke interesser, herunder ledelsesinteresser. Det består af seks VIPer repræsen-erende hvert sit fakultet, en repræsentant for Forenede Studenterråd og en TAP-repræsentant.

Seneste