Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Prisopgaver 2011

GULD OG SØLV - Afhandlinger med følgende overskrifter kan præmieres med universitetets guld- eller søvmedalje ved årsfesten i 2011

Det Teologiske Fakultet

Kirkehistorie
Danske teologers bidrag til den internationale bevægelse for fred og økumeni i mellemkrigstiden. Vejleder: Lektor Niels Kastfelt

Gammel Testamente
Samaritansk og/eller jødisk selvforståelse og den gammeltestamentlige kanondannelse.
Vejleder: Lektor, ph.d. Ingrid Hjelm

Ny Testamente
En undersøgelse af den kognitive religionsforsknings betydning for nytestamentlig eksegese.
Vejleder: Professor, dr.phil. et theol. Troels Engberg-Pedersen eller lektor Geert Hallbäck

Dogmatik
C.S. Peirces betydning for teologien med særligt henblik på gudslæren.
Vejleder: Professor, lic.theol. Niels Henrik Gregersen

Praktisk Teologi og Søren Kierkegaard (fælles)
En teologisk analyse af Søren Kierkegaards skrevne bønner. Undersøgelsen skal rumme en drøftelse af retoriske og litterære strategier i samspillet mellem kontekst og bøn.
Vejledere: Professor, dr.theol. h.c. Niels Jørgen Cappelørn og lektor, dr.theol. Bent Flemming Nielsen

Etik og Religionsfilosofi
Nietzsches syn på den kristne moral.
Vejleder: Lektor, dr.theol. Carsten Pallesen

Kirkehistorie og Systematisk Teologi (fælles)
Folkekirkelig feltpræstetjeneste gennem 150 år – ordning, sigte og teologisk begrundelse.
Vejledere: Lektor, ph.d. Carsten Selch Jensen eller professor, dr.theol. Kirsten Busch Nielsen.

Center for Europæisk Islamisk Tænkning
En kritisk undersøgelse af erfaringer fra projekter med dialog mellem muslimer og kristne. I besvarelsen inddrages et eller flere selvstændigt gennemførte, lokale case-studier.
Vejleder: Professor Jørgen S. Nielsen

Det Juridiske Fakultet

Retsvidenskab A
Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder – Retten til god forvaltning
Med Lissabon-Traktaten er Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder blevet til et juridisk bindende dokument på linje med EU-traktaterne. I Chartrets artikel 41 fastslås en ret til god forvaltning, og det bestemmes bl.a., at enhver har ret til at få sin sag behandlet uvildigt, retfærdigt og inden for en rimelig frist. EU-forvaltningsretten er hidtil blevet udviklet på uskrevet grundlag i retspraksis og i udtalelser fra Den Europæiske Ombudsmand. Med art. 41 er der – som en nydannelse – nu en lovtekst for EU-rettens forvaltningsprocessuelle krav. Der ønskes en analyse af det nærmere indhold af denne bestemmelse eller udvalgte aspekter heraf. Som eksempler kan nævnes en fastlæggelse af, hvad der i bestemmelsens forstand mere præcist ligger i princippet om god forvaltning eller kravet om, at en sag skal behandles uvildigt. Besvarelsen kan inddrage en vurdering af om artikel 41’s fastlæggelse af princippet om god forvaltning eller uvildighed harmonerer med den måde disse principper forstås i dansk ret.
Kontaktperson: Professor Niels Fenger

Retsvidenskab B
Retten til udvikling
I 1986 vedtog FNs generalforsamling resolution A/RES/41/128 om retten til udvikling. Resolutionen fastslår i artikel 1, stk. 1, at “The right to development is an inalienable human right by virtue of which every human person and all peoples are entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural and political development, in which all human rights and fundamental freedoms can be fully realized.” Det er sidenhen blevet diskuteret, om “retten til udvikling” udgør en egentlig (juridisk) ret, eller om der blot er tale om en politisk tilkendegivelse. Bl.a. kan det være svært at identificere pligtsubjekterne, ligesom det kan være svært at fastslå, hvorledes krænkelser af retten skal håndhæves. På den baggrund ønskes der en redegørelse for baggrunden for vedtagelsen af resolution 41/128, der ønskes en redegørelse for, i hvilket omfang og hvordan resolutionen har inspireret (eller på anden måde påvirket) andre retlige instrumenter, ligesom der ønskes en grundig analyse af, hvorvidt retten til udvikling udgør en egentlig juridisk ret.
Kontaktperson: Professor Morten Broberg

Retsvidenskab C
Harmonisering af tingsretten – med værdipapirtingsretten som udgangspunkt
Sammenlignet med andre formueretlige retsområder er der kun sket en meget begrænset materiel harmonisering af tingsretten. UNIDROIT færdiggjorde i 2009 Convention on Substantive Rules on Intermediated Securities. EU påtænker at fremsætte forslag om en vis harmonisering af medlemsstaternes tingsretlige regler om værdipapirer. Værdipapirområdet tegner således til at blive banebrydende inden for harmonisering af tingsretten, selv om der også har været initiativer til harmonisering af tingsretten vedrørende andre aktivtyper, jf. herved eksempelvis den af UNCITRAL udarbejdede 2006 Legislative Guide to Secured Transactions. Der ønskes en analyse og vurdering af udviklingen inden for materiel harmonisering af tingsretten. Der bør som led heri ske en vurdering af fordele og ulemper ved en harmonisering af tingsretten. Endvidere bør der – eksempelvis med udgangspunkt i erfaringer, der indtil nu er gjort inden for værdipapirområdet – foretages en nærmere analyse af de væsentlige barrierer for tingsretlig harmonisering, herunder navnlig forskellene i staternes grundlæggende tingsretlige principper.
Kontaktperson: Professor Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Økonomi

1) Der ønskes en teoretisk og/eller empirisk analyse af fusioner i tosidede markeder.

2) Der ønskes en teoretisk og/eller empirisk analyse af betydningen af størrelsen af børnefamilieydelsen (”børnechecken”) for udviklingen i fertiliteten i Danmark.

3) The theory of directed technical change and climate change abatement.The theory of directed technical change developed by Daron Acemoglu and others constitutes an important part of the economics of endogenous technical change. The project would be to analyze how this theory can be and has been applied in clarifying economic aspects of the problem of climate change abatement.

4) The discount rate in long-term social investment. With an application to climate change issues. The last few years have witnessed important advances in the theory of discounting in public planning under uncertainty and with a long time horizon involving many generations. The project would be to present and discuss some of these advances and to relate them to the question of how to discount in long-term social cost-benefit analysis of relevance for the problem of climate change.

Psykologi

1) Der ønskes en empirisk undersøgelse af socialpsykologiske processers betydning for hvorledes indvandrere og flygtninge i Danmark bedømmer terrorhandlinger rettet mod vestlige lande.

Statskundskab

1) Der ønskes en analyse af sammenhængen mellem økonomisk vækst og demokrati.

2) Der ønskes en analyse og diskussion af den danske deltagelse i krigen i Afghanistan set i forhold til dansk udenrigspolitisk tradition og Danmarks placering i det internationale system.

3) Hvad karakteriserer politiske kampagner op til folketingsvalg, og hvilken effekt har de på vælgerne?

4) Der ønskes en analyse af konsekvenserne i Lissabontraktaten for den danske forvaltning og/eller det danske Folketing.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

1) Patofysiogiske mekanismer for sammenhængen mellem søvnapnø og udvikling af apopleksi
Redegør for søvnapnø, udviklingen heraf, de involverede cardio- og cerebrovaskulære hæmodynamiske konsekvenser og redegør for mulige mekanismer i den beskrevne risiko for udvikling af iskæmisk cerebralt infarkt. Beskriv mulige konsekvenser af denne sammenhæng herunder mulighed for skreening og intervention. Opgaven er tænkt som et litteraturstudium.

2) Hvilken evidens findes der for en causal sammenhæng imellem metaboliske syndrom og psoriasis?
Forekomsten af det metaboliske syndrom er større hos patienter med psoriasis. Denne gruppe er tilsyneladende mere overvægtige, hypertensive, etc. end raske kontrolpersoner. Det er derimod uklart om det metabolske syndrom hos disse patienter er kausalt relateret til forekomsten af psoriasis – eller om det er sekundært til de psykosociale konsekvenser af sygdommen (social isolation, depression, etc.) Der ønskes en kritisk gennemgang af den eksisterende litteratur i form af et systematisk review

3) Epigenetiske mekanismer ved allergi
Allergiske sygdomme, som astma og høfeber, har en klar genetisk baggrund og polymorfier i mange kandidatgener er identificeret. Genetiske faktorer kan imidlertid ikke alene forklare den store stigning i forekomsten af allergiske sygdomme, som er observeret i den sidste del af det forrige årtusind. Miljø og livsstilsfaktorer kan tidligt i livet påvirke chromatin-strukturen i cellerne i det endnu umodne immunsystem og påvirke individets udvikling i retning af den allergiske fænotype, som synes knyttet til overekspressionen af relativt få gener. Der ønskes en gennemgang af de epigenetiske mekanismer, som kan føre til øget allergiforekomst samt en diskussion af undersøgelsesstrategier for allergiudvikling set i et epigenetisk perspektiv.Besvarelsen kan løses alene som et litteraturstudium eller i kombination med egne undersøgelser.

4) Evidens for effekt af den farmakologiske behandling af alkoholafhængighed
Opgaven skal afklare hvorvidt der eksisterer evidens for effekt af den hyppigst anvendte forebyggende farmakologiske behandling af alkoholafhængighedssyndromet. Der vil blive lagt vægt på effekten af disulfiram, acamprosat og naltrexon, samt behandlingsmodaliteter baseret på kombination af disse farmokologiske stoffer. En redegørelse for stoffernes virkningsmekanisme skal indgå i opgaven. Der ønskes en kritisk gennemgang af litteraturen og en opgørelse af dansk praksis på området. Evidens for effekt af den farmakologiske behandling af alkoholafhængighed.

5) Prognosen ved debuterende psykose
Opgaven skal belyse sandsynligheden for en god prognose ved debuterende psykose i skizofrenispektret og beskrive hvilke sociale og kliniske forhold faktorer, der er forbundet med god prognose, og der bør tillige redegøres for om de prognostiske forhold er stabile. Besvarelsen kan løses alene som et litteraturstudium eller i kombination med egne undersøgelser.

6) Psykisk sygdom hos hjemløse
Opgaven skal udnytte de unikke danske registre til at undersøge hvor stor en del af beboere på boformer for hjemløse, der har været indlagt på psykiatrisk afdeling og hvilken betydning psykisk sygdom har for mortalitet og specielt risikoen for selvmord. Opgaven forventes besvaret med inddragelse af registerbaserede oplysninger.

7) Anatomisk dissektion i et historisk perspektiv
Der ønskes en historisk analyse af anatomisk dissektion i Danmark. Der lægges vægt på, at analysen diskuterer, hvordan anatomisk dissektion blev etableret i Danmark som del af et videnskabeligt miljø. Metodologisk forventes en historisk analyse som inddrager socioøkonomiske samt politiske og kulturelle forhold.

8) Inflammatorisk tarmsygdom
Redegør for de mekanismer, der er ansvarlige for reguleringen af inflammationskaskaden ved inflammatorisk tarmsygdom, dvs. colitis ulcerosa og Crohns sygdom, med fokus på de væsentlige signalveje og sygdomsundergrupper. Tillige bør fremtidige potentielle terapeutiske targets – sat i relation til klinikken og navnlig de bivirkningsmæssige perspektiver – indgå i besvarelsen. Prisopgaven kan løses enten som et rent litteraturstudium eller som en beskrivelse af egne undersøgelser i lyset af den foreliggende litteratur.

9) Dyremodel til udvikling og validering af metode til bestemmelse af hjernens gennemblødning i grå og hvid substans hos neonatale
Problemformulering: Udvikle en metode til måling af regional cerebral perfusion hos neonatale vha. 15O-mærket vand positron emissions tomografi vha. en dyremodel. Metoden skal sammenlignes med andre modaliteter for måling af cerebral perfusion fx magnetisk resonans samt mikrosfærer. Diskussion af undersøgelsens værdi i forhold til opnå bedre viden om regional cerebral perfusion hos neonatale og give et bedre grundlag for diagnosticering og behandling af hjerneskadede nyfødte børn. Besvarelsen kan løses: ved egne undersøgelser.

10) Føtal – og neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT)
Der ønskes en beskrivelse af sygdomsmekanisme med speciel vægt på redegørelse for immunisering ved FNAIT forårsaget af anti-HPA-1a, incidens, diagnostik, behandling samt en diskussion vedr. relevansen for indførelse af screening for FNAIT i Danmark.

11) Gadolinium – Fra bjerg til hud
Gadolinium er et tungmetal der findes i visse bjergarter. Det findes ikke i den menneskelige krop med mindre der har været anvendt diagnostisk MR-skanning. Gadolinium tilhører lathanidgruppen. Der ønskes en beskrivelse af lathaniderne, deres toxicitel og anvendelse til medicinsk brug, med særlig fokus på gadolinium og bestræbelserne på at beskytte kroppen med tungmetallernes bivirkninger samtidig med udnyttelsen af deres fordele. Gadolinium er en vigtig faktor for udviklingen af nephrogenisk systemisk fibrose, der antages at være en menneskeskabt sygdom. Det er den mulige bivirkning ved den medicinske brug af lathanider?

12) Statin-associeret myopati; mulige årsager og mekanismer
HMG-CoA reduktase hæmmere (statiner) er et de hyppigst anvendte receptpligtige lægemidler i verden til at reducere LDL-cholesterol. Det er velbeskrevet at de primære bivirkninger er et bredt spektrum af myopatier. Den specifikke patogenese bag dette er ikke fuldt afklaret og der ønskes med denne opgave en belysning og vurdering af en eller flere af de mulige mekanismer. Besvarelsen kan være i form at et litteraturstudium eller eventuelt i kombination med egne undersøgelser.

Det Humanistiske Fakultet

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
1) Klimaet og den litterære kanon. Der ønskes en nylæsning af udvalgte litterære værker i lyset af øko-kritiske teoridannelser. De udvalgte værker skal stamme fra den litterære kanon i et eller flere af de sprog, der forskes og undervises i på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk.

2) Der ønskes en kritisk refleksion over den trykte bogs fremtid under inddragelse af et eller flere af de sprog, der forskes og undervises i på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk.

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
1) Der ønskes en analyse af danske nyhedsmediers dækning af krigen i Afghanistan. Besvarelsen kan valgfrit inddrage trykte og/eller elektroniske nyhedsmedier, og valgfrit vælge mellem en historisk og/eller aktuel tilgang. I besvarelsen kan også indgå en sammenligning mellem danske og udenlandske nyhedsmediers dækning af krigen i Afghanistan.

2) Der ønskes en undersøgelse af brugen af mobiltelefoner i Danmark med særligt henblik på forskelle og ligheder mellem forskellige aldersgrupper i befolkningen.

3) Der ønskes en undersøgelse af forholdet mellem uddannelsen af computerspiludviklere og etableringen af et spiludviklingsmiljø i Danmark. Besvarelsen kan for eksempel fokusere på forholdet mellem de kompetencer, der udvikles på uddannelsen, og de kompetencer, der efterspørges i branchen, eller på forholdet mellem spiluddannelse, store spilvirksomheder og iværksættermiljø.

4) Der ønskes en kritisk redegørelse for de aktuelle debatter vedrørende metodologiske individualisme og metodologisk holisme i samfundsvidenskabernes filosofi.

5) Der ønskes en analyse og diskussion af Galileis eller Spinozas bidrag til deres samtids diskussion af forholdet mellem videnskab og religion.

6) Kulturbegrebets betydning i politisk filosofi

7) En deskriptiv og normativ studie af den danske offentlige debat om en udvalgt politisk-samfundsmæssig tematik, belyst med inddragelse af forskellige teorier og begreber om argumentation, således at disses relative egnethed til et sådant projekt også er genstand for diskussion.

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
1) Superdiversitet: En empirisk baseret sociolingvistisk analyse af sproglige praksisser i det senmoderne Danmark der involverer dansk som andetsprog.

2) En databaseret sociolingvistisk analyse af udtalevariation i moderne dansk

3) En editionshistorisk undersøgelse af, hvordan en dansk eller nordisk forfatter er blevet udgivet gennem tiden. Der kan inddrages både videnskabelige udgaver, kommercielle forlagsudgaver og semi-private udgaver. Undersøgelsen kan evt. begrænses til en af disse udgavekategorier, ligesom den kan koncentreres om et eller flere af forfatterens værker – alt afhængigt af det valgte forfatterskabs omfang og særpræg.

4) Repræsentationer af Den Fremmede i den nyeste danske prosa. Undersøgelsen kan lægges an sociologisk, psykologisk eller eksistentielt, evt. som en kombination af flere af disse dimensioner, men skal uanset valget af indfaldsvinkel og teori belyse, hvorvidt og i bekræftende fald hvorledes indvandrere i bredeste forstand har influeret på menneske- og samfundsopfattelsen i litteraturen.

5) Findes der i dag en nordisk litterær fælleskultur? En analyse og diskussion af Nordisk Råds Litteraturpris gennem 50 år.

6) Der ønskes en analyse af sociale medier (Social Network Sites som YouTube, Facebook, Twitter, Flickr etc.) med udgangspunkt i eksemplariske analyser af statusopdateringer, billeder (billedalbums), profilbilleder mv. Vægten kan efter eget valg i særlig grad lægges på en enkelt udtryksform og et enkelt socialt medie. Desuden ønskes en diskussion af og stillingtagen til interaktionen, selviscenesættelsen og anerkendelsen via de sociale medier.

7) Kønskategorier – muligheder og begrænsninger med særligt fokus på kønsoverskridelser.

SAXO-Instituttet
1) Et dansk erindringssted. – På grundlag af Pierre Noras teorier om erindringssteder og deres reception i international forskning ønskes en analyse af et eller flere danske erindringssteder.

2) Politisk mobilisering omkring år 1900. – Der ønskes en komparativ analyse af organisationsformer og politisk kultur i udvalgte politiske og folkelige bevægelser både på højre- og venstrefløjen i dansk politik omkring år 1900.

3) En analyse af et eller flere danske politiske partiers værdi- og strategiændringer efter folketingsvalget 1973.

4) De senere årtiers papyrusfunds betydning for forståelsen af tidlig græsk korlyrik

5) Oversættelsesteori og -praksis i renæssancehumanisten Leonardo Brunis latinske værker

6) Relationen mellem bebyggelse og gravplads: ét eller flere arkæologiske eksempler

7) Klimaet som forklaringsmodel i den arkæologiske tolkning

8) Materielle udtryk for magt og elite i en mediterran kultur i en selvvalgt periode

Institur for Tværkultureller og Regionale Studier – Sprog, Religion og Samfund
1) Den arabiske prædiken (khutba) i Danmark. Der ønskes en kortlægning af arabiske prædiken-traditioner og en analyse af udvalgte prædikener, som enten er afholdt i dansk moské eller cirkulerer blandt danske muslimer.

2) Der ønskes en analyse af et udvalgt emne med relevans for en belysning af græsk-tyrkiske relationer i en afgrænset periode efter 1800. Analysen kan være historisk, litterær/kulturel, antropologisk eller politologisk forankret.”

3) Der ønskes en analyse af en dansk reaktion på et japansk kulturelt produkt eller fænomen, der har gjort sig gældende i den nye, globaliserede verden.

4) Med udgangspunkt i selvstændigt indsamlet empirisk materiale ønskes en analyse af måder, hvorpå aktører inden for et eller flere sociale fællesskaber søger at skabe autoritet og legitimitet i forhold til deres virke på tværs af lokalområder, regioner eller stater. Prisopgaven udskrives i relation til det kollektive forskningsprojekt ”Alternative Spaces – cultural awarenss and cross-cultural dialogue” (http://alternativespaces.tors.ku.dk/).

5) The Somatics of Modernity: Bodies and Change in China.

6) National identitetsdannelse i et eller flere slaviske lande efter 1990.

7) Russisk som lingua franca i Øst- og Sydøsteuropa efter 1945.

8) Der ønskes en analyse og diskussion af aktuelle diskurser om selvstyre og udnyttelse af ressourcer i Grønland.

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab
1) Bioarts: Der ønskes en diskussion og perspektivering af den evolutionære tilgang til forståelse af kunst og arkitektur.

2) Der ønskes en analyse af forholdet mellem religion og afbildning af det religiøse univers i en eller flere af de tre monoteistiske religioner.

3) Der ønskes en diskussion af kunstmuseernes kulturelle funktion og rolle i lyset af oplevelsesøkonomien.”

4) Der ønskes en behandling i tværnationalt perspektiv af udvalgte træk i udviklingen af europæisk romanlitteratur fra de sidst 25 år skrevet af forfattere med (egen eller forældres) baggrund i migration fra ikke-europæiske områder.

5) Der ønskes en kulturhistorisk perspektiveret redegørelse for byparken, dens former og funktioner.

Nordisk Forskningsinstitut
Der ønskes en behandling af én eller flere teksters eller tekstgruppers udgivelseshistorie inden for den nordiske, særlig norrøne, filologi. Behandlingen kan dække et længere eller kortere tidsrum. Såvel teoretiske som praktiske aspekter bør inddrages.

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Kemisk Institut
1. Der ønskes en beskrivelse af en udvalgt kemisk reaktionstype med tilfredsstillende dækning af hvorledes den pågældende reaktion anvendes i praksis. En god besvarelse vil gå i dybden med hvorledes kemisk variation af reaktanterne påvirker reaktionen. Besvarelsen kan evt. suppleres med egne eksperimentelle og/eller teoretiske undersøgelser.

2. Der ønskes en beskrivelse af en udvalgt gruppe af bioaktive stoffer med dækning af formål, anvendelse, virkemåde og/eller fremstillingsmetoder. Med bioaktive stoffer forstås i denne sammenhæng en klasse enzymhæmmere, receptor ligander eller lignende. Besvarelsen kan evt. suppleres med egne eksperimentelle og/eller teoretiske undersøgelser.

Datalogisk Institut
Modeller, Algoritmer og Data Strukturer til Protein Strukturforudsigelser
Der ønskes en oversigt over modeller, algoritmer og data strukturer for “ab initio” protein strukturforudsigelser. Nye algoritmer samt eksperimentelle resultater er velkomne.

Institut for Idræt
1) Redegør for AMP aktiveret protein kinase (AMPK) ´s rolle i glukose metabolisme i skeletmuskulatur.

2) Redegør for regulering af lipoprotein lipase aktivitet i skeletmuskulatur.

3) En undersøgelse af det moderne storbyrum i lyset af udviklingen af nye bevægelseskulturer.

Biologisk Institut
Tilpasning til miljøforandringer
Menneskets aktiviteter har ændret mange aspekter af miljøforholdene på kloden. I hvilken grad biodiversiteten påvirkes af disse forandringer vil bl.a. afhænge af deres tilpasningspotentiale. Der ønskes en gennemgang af nogle af hovedudfordringerne i at belyse hvorvidt arter vil tilpasse sig ændrede miljøforhold.

Institut for Naturfagenes Didaktik
Naturvidenskab i flerfaglige forløb i gymnasium
Der ønskes en empirisk og teoretisk velfunderet analyse af, hvorledes et eller flere naturvidenskabelige fag kan spille sammen med andre fag inden for rammerne af de nye læreplaner for de gymnasiale uddannelser. Emnet afgrænses i besvarelsen både mht. valget af disse fag, den institutionelle ramme den fagdidaktiske problemstilling.

Institut for Matematiske Fag
Informationsteori og spil
Synopsis: I spilteori behandles konfliktsituationer mellem to eller flere “personer”. Ligevægt opnås, hvis der findes strategier, der tilgodeser alle spilleres ønsker. Teorien har flere udformninger. Opgaven sigter på situationer der direkte vedrører eller er inspireret af forskning inden for informationsteoretisk spilteori. Der ønskes en teoretisk gennemgang af et udsnit af denne teoridannelse med vægt på anvendelser, gerne af mere
teoretisk art. Af mulige anvendelsesområder peges dels på emner inden for informationsteori selv (f.eks. vedrørende maksimum entropi princippet, optimering i kommunikationskanaler eller optimering i et flerbrugerbaseret netværk), i statistisk termodynamik, i sandsynlighedsregning og statistik, i økonomi, i lokationsteori eller andre operationsanalytiske områder, i sprogteori, og endelig nævnes mulige anvendelser i geometri (konveks analyse), hvor den primære modellering ikke indeholder stokastiske elementer.

Statens Naturhistoriske Museum
Publikumsundersøgelse og det ny Statens Naturhistoriske Museum
Der ønskes en undersøgelse af publikums brug af én af flg. lokaliteter; Botanisk Have, Zoologisk Museum eller Geologisk Museum. Der ønskes en belysning af besøgstal, besøgsmønstre og vaner, kendskab til det enkelte museum/lokalitet samt forventninger og ønsker og behov for formidling under et besøg. Spørgsmålene ønskes besvaret med perspektivering til etableringen af det ny Statens Naturhistoriske Museum.

Niels Bohr Institutet
Fysik med de første data fra CERNs Large Hadron Collider
LHC sigter på opdagelser af hidtil uforståede fænomener, der finder sted i voldsomme astrofysiske begivenheder såsom “the Big Bang”.
Problemet er at de nye fænomener vil optræde blandt en umådelig stor baggrund af “normale” proton-proton kollisioner, hvor det “normale” faktisk ikke er kendt på grund af den hidtil uset høje energi i kollisionerne.
Der ønskes en undersøgelse af egenskaberne ved typiske proton kollisioner ved 7 TeV ved hjælp af de første data fra LHC samt teoretiske modeller.

Institut for Geografi og Geologi
1) Havets niveau har gennem alle geologiske perioder haft afgørende indflydelse på sedimentationen og landskabsdannelsen langs kontinenternes kyster. Siden Weischel-istidens isskjold havde sin maksimale udbredelse, er havets niveau steget mere end 100 m. Det ønskes med et eller flere eksempler belyst, hvordan denne ændring i havets niveau har påvirket sedimentstratigrafien og landskabsdannelsen i Danmark, samt hvilken udvikling man på de undersøgte lokaliteter kan forvente med en stigning i havets niveau på 1 m over de næste 100 år.

2) Der ønskes en sedimentologisk og sekvensstratigrafisk analyse af en sedimentær lagserie baseret på blotningsdata, kerne- og logdata eller en kombination af disse.

Det Biovidenskabelige Fakultet

Udskriver ikke prisopgaver for 2011.

Det Farmaceutiske Fakultet

1) Role of glutamate dehydrogenase in glutamate homeostasis of the tripartite synapse
– a potential drug target in the treatment of neurological and neurodegenerative disorders.

2) The value of animal models in development of the therapy for neuropathic pain

Seneste