Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Rektor giver studerende ret i specialesag - sådan da

Det var en fejl da sociologistuderende Mille Buch-Andersen blev tilbudt at trække sit speciale om DR's Symfoniorkester tilbage, men der var ikke tale om censur, fastslår den centrale studieadministration. På Sociologisk Institut tager man sagen til efterretning

I Universitetsavisen nr. 14 sidste år skrev vi om den sociologistuderende Mille Buch-Andersen der klagede over at hun af Sociologisk Institut følte sig presset til at tilbagekalde et kritisk speciale om Danmarks Radios Radiosymfoniorkester.

Klagen endte på rektors bord, og den 20. december kom afgørelsen. Her kritiseredes Sociologisk Institut for tre fejl i deres håndtering af sagen.

For det første havde instituttet svigtet sit ansvar for at rådgive den studerende tilstrækkeligt i løbet af specialevejledningen.

For det andet var der slet ikke hjemmel i eksamensbekendtgørelsen til at tilbyde en studerende at trække sit speciale tilbage.

Og endelig havde man ikke sørget for udarbejdelsen af en såkaldt § 53-aftale der altid skal indgås mellem studerende, institut og tredjepart når en sådan indgår i et speciale. En sådan aftale skal blandt andet indeholde aftaler om rammerne for specialet, herunder aftale om hvorvidt oplysninger vedrørende tredjepartens forhold må offentliggøres.

Derfor var det en fejl at instituttet tilbød Mille Buch-Andersen at skrive specialet om.

I stedet skulle specialet enten være blevet bedømt i sin oprindelige form, eller også skulle Mille Buch-Andersen have lavet et helt nyt speciale, fastslår Studieadministration ved Københavns Universitet der har behandlet sagen.

Løber fra ansvar

Mille Buch-Andersen fortæller at hun er glad for oprejsningen og for at Studieadministrationen fastslår at Sociologisk Institut har begået fejl i deres håndtering af hendes speciale. Til gengæld stiller hun sig uforstående over for at afgørelsen ikke nævner spørgsmålet om censur med et eneste ord.

»Afgørelsen beskæftiger sig slet ikke med at det var under pres jeg blev tvunget til at skrive mit speciale om. Det er selvfølgelig rart at få ret i det juridiske, men det mest alvorlige forholder den sig slet ikke til«, siger Mille Buch-Andersen der også savner at instituttet offentligt tager ansvar for sagen.

I Sociologisk Fagråd er man som udgangspunkt godt tilfreds med afgørelsen. Man er glad for at rektor gav den studerende ret i sin klage, men savner ligesom Mille Buch-Andersen en offentlig udmelding fra Sociologisk Institut hvor man påtager sig sit ansvar.

»Specielt savner vi at instituttet nu går ud og tager klar afstand fra enhver form for censur. Man siger ganske vist at der ikke har været tale om censur, men når en tredjepart som DR henvender sig, og der herefter ændres i et speciale, så lugter det derhen af for folk udefra der ikke kender sagens detaljer. Det vil vi gerne have instituttet til at redegøre for. Det ville klæde instituttet, og vi finder ikke at det mister noget på det, tværtimod«, siger Nils Wiese, Maj Rørdam Nielsen og Sophie Thorup fra Sociologisk Fagråd.

zh2>Fokus på forskningsetik
På Sociologisk Institut tager institutleder Carsten Søby Jensen rektors afgørelse til efterretning. Han medgiver at instituttet har båret sig forkert ad, men noterer sig også at man med tilbuddet om tilbagetrækning af specialet i virkeligheden har stillet Mille Buch-Andersen bedre end hun egentlig burde have været.

Til gengæld slår Carsten Søby Jensen fast at Sociologisk Institut ikke på noget tidspunkt har følt sig presset af Danmarks Radio, og at der dermed ikke har været tale om at nogen har censureret i Mille Buch-Andersens speciale. Han er heller ikke enig i fagrådets vurdering at instituttet unddrager sig sit ansvar.

»Instituttet påtager sig det ansvar at vi medgiver at vores undervisning i forskningsetik ikke har været god nok. Det er sagens kerne. I de samfundsvidenskabelige discipliner skal man være meget opmærksom på at man godt kan skade de mennesker man skriver om. Det skal vi gøre vores studerende opmærksomme på, og det er derfor vi nu arbejder på et sæt forskningsetiske regler,« siger Carsten Søby Jensen.

Carsten Søby Jensen fortæller at rektors afgørelse har medført en række initiativer på Sociologisk Institut. Blandt andet vil man nu udarbejde vejlederinstrukser til specialevejlederne, sørge for at der altid bliver udarbejdet skriftlige aftaler med de relevante tredjeparter der indgår i specialesamarbejder, og som sagt formulere en samling forskningsetiske regler som de studerende skal have kendskab til.

At hendes sag er med til at afklare nogle uklarheder, er Mille Buch-Andersen glad for.

»Det er godt både for de studerende og vejlederne. Der har været nogle ting man ikke har været klar over, og kan der komme nogle klare retningslinjer for det, er det kun godt«, siger Mille Buch-Andersen.

khpe@adm.ku.dk

Seneste