Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Rektor svarer viceinstitutledere

Kære Michael Kühl og Olaf Nielsen

I har fremsendt et brev til Universitetsavisen, som egentlig er stilet til mig, jeres dekan og bestyrelsen. Jeg har kun set den version, som avisen har offentliggjort, da ledelsen ikke har modtaget brevet. I det følgende har jeg knyttet nogle korte kommentarer til de synspunkter I rejser.

LÆS: Åbent brev til KU’s bestyrelse, rektor og dekanen ved NAT

Jeg forstår, at der mandag den 8. februar er blevet afholdt et møde med den samlede ledelse på Biologi inklusiv sektionsledere og dekanat. Der er efterfølgende udsendt en pressemeddelelse, hvor I erkender behovet for at opnå balance i instituttets indtægter og udgifter og udtrykker tillid til, at den proces, der er indledt samt de beslutninger og de strategier ledelsen har lagt.

I jeres brev rejses en række spørgsmål vedrørende de initiativer og beslutninger, bestyrelsen har truffet gennem de seneste år. Beslutninger, som hovedsageligt har baggrund i forslag og indstillinger fra en samlet og enig ledelse på KU (dekaner og rektorat). Hensigten med disse initiativer er at sikre KU´s rolle og placering på internationalt niveau, også i fremtiden.

Jeg beklager ligesom I, at budgettet på nogle institutter ikke hænger sammen uden tilpasninger, men jeg mener ikke, at det skal hindre, at KU omstiller sig til de vilkår, omverdenen har fastlagt for os. Herunder at en stigende andel af midlerne skal hentes i konkurrence. Denne omstilling er efter min (og bestyrelsens) vurdering en forudsætning for at sikre kerneydelsernes kvalitet i fremtiden. Det gælder om gradvis at gøre den samlede ”kage” større, ellers vil vi i de kommende år se flere og flere fagområder, hvor budgettet ikke hænger sammen.

I spørger til mange forskellige initiativer.

IT-udviklingen

IT-udviklingen handler blandt andet om at de næsten 40.000 studerende og hen ved 8.000 ansatte får ét fælles intranet i stedet for de utallige og ofte ustabile gamle medier, vi har levet med tidligere. Det vedrører også et moderne studieadministrativt system, som er en nødvendighed blandt andet for at de studerende på længere sigt kan have en opdateret kursusdatabase.

Det er også rigtigt, at KU er i gang med et skifte fra en meget decentral drevet it-funktion med mere end 700 decentrale servere og net drevet i et ukendt antal enheder med forskellige standarder og forskellige sikkerhedsniveauer. Målet er ét fælles net og to større servercentre med gensidig back up.

Der er udarbejdet en samlet prioriteret KU IT strategi, og investeringen i de to servercentre er beregnet til at betale sig selv inden for fire år. Alle IT-initiativer er primært finansieret via en engangsinvestering hentet fra egenkapitalen.

Stjerneprogrammer og temapakker

Stjerneprogrammerne er forskningsmidler fra KU’s ramme udbudt i fri, akademisk kvalitetskonkurrence. Målsætningen er at støtte KU’s absolutte frontforskning blandt andet for at gøre KU synlig også internationalt.

Skulle KU som et universitet med vægt på grundforskning ikke selv kunne fordele cirka en procent af sin omsætning efter internationale kvalitetskriterier? Hvis vi ikke kan dokumentere at universitetet selv kan prioritere sine forskningsmidler, giver vi politikerne den bedste undskyldning for at gøre det for os.

Derudover har fem af de seks nye Grundforskningscentre ved NAT afsæt i Stjerneprogrambevillinger.

I spørger til tema-pakkerne, som startede med gule sedler og kollektive brainstorm for flere hundrede VIP. Den proces har foreløbig indbragt KU to UNIK-bevillinger på hver ca. 120 mio. kr. samt en række andre bevillinger. Det er et udbytte, der – ved siden af de væsentlige tværfakultære kontakter – ligger omkring en faktor ti over investeringen på de oprindeligt 18 millíoner kroner i to år.

Lederudvikling

Så er der lederudviklingen, som har været et udtalt ønske fra både medarbejdere og bestyrelse, og som langt de fleste ledere har bedømt som værdifuld. Det er hensigten, at alle ledere med personaleansvar skal gennemføre ledelsesprogrammet. Det vil dreje sig om cirka 600 ledere, hvoraf den største gruppe er fag- og forskergruppeledere. For institutlederne varer programmet ni dage, for administrative ledere, viceinstitutledere, studieledere og ph.d.-skoleledere syv dage og for fag- og forskergruppeledere fire dage.

Formålet med ledelsesudviklingsprogrammet er ikke at effektivisere og spare udgifter, men at investere i bedre personaleledelse, trivsel og arbejdsmiljø. I 2009 har NAT haft følgende med på KU’s fælles program: 13 administrative ledere, ni institutledere og dekan, prodekaner og fakultetsdirektør. I alt 27 deltagere til en pris på i alt 779.000. kr.

Det giver ikke mening at ansætte ledere, hvis ikke man vil give dem de nødvendige redskaber til at udøve ledelse, herunder moderne personaleledelse og overblik på tværs af organisationen. Det var ikke KU’s spidskompetence tidligere.

Endelig drejer det sig om rekruttering af kvinder i de ledende akademiske stillinger, et punkt som I dog ikke nævner i brevet. Det er lykkedes at øge andelen af kvinder blandt nyudnævnte professorer fra 14 pct. til 28 pct. på to år. Det modsatte ville repræsentere et uhyrligt spild af talent – såfremt man da antager at mænd og kvinder som udgangspunkt er lige kvalificerede til disse jobs. Det antager jeg.

Bygninger

Hvad angår bygninger, er der tale om en politisk beslutning i Folketinget på grundlag af rapporter fra KU og VTU om absolut forældede laboratorier på NAT og SUND.

Forudsætningen for at realisere de store moderniseringer over de kommende fem år har været, at KU selv medfinansierer en andel (cirka en fjerdedel), hvilket bestyrelsen har besluttet at gøre. Resten af pengene er ”nye penge” øremærket til formålet af staten.

Basismidler

De forskellige initiativer beskrevet ovenfor – bortset fra byggeriet – ligger samlet inden for en udgiftsramme på cirka 200 millioner kroner årligt, og mange af initiativerne løber kun i få år. Det skal ses i lyset af at KU’s samlede omsætning er nær syv milliarder kroner årligt.

Alle de nævnte midler (minus finanslovbevillingen til nye bygninger) er selvsagt taget af de penge, der løbende bevilges til KU på finansloven. Hvis I med basismidler mener penge, bestyrelsen kan råde over, er der således tale om basismidler, og jeg må afvise, at disse midler er disponeret uden overblik over KU´s samlede økonomi.

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer vil også i fremtiden forekomme. Men det vil fortsat altid være på grundlag af en grundig drøftelse og vurdering i ledelsen inklusiv dekanerne, og i bestyrelsen. Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, om de igangværende initiativer skal gentages efter udløb, og hvilken form de i givet fald skal have.

Man bør ikke kommentere konspirationsteorier. Men lad mig nævne, at der i relation til fusionen ikke er aftalt andet end det, som fremgår af det offentliggjorte fusionsgrundlag. Der eksisterer igen hemmelig ”Merger Protocol”.

Til gengæld har vi alle en fælles opgave i at opnå de bedst mulige positive virkninger af fusionen, såvel fagligt som økonomisk, og arbejdet hermed er ikke sat i stå.

Der er heller ikke truffet beslutninger vedrørende ekstra midler til at opnå yderligere synergier mellem NAT og LIFE, men det ville være uklogt, hvis jeg på forhånd afskar en sådan mulighed i fremtiden.

Rektorbrev

Jeg har intet motiv til spin eller til at udgive glansbilleder. Der er bestemt projekter som har vist sig vanskeligere at gennemføre, end vi havde regnet med, for eksempel det indre marked for uddannelser. Og jeg beklager, hvis Jørgen Honorés og mit seneste ”rektorbrev” – som I indirekte refererer til – kan læses på den måde. Hensigten var, at give et bredt indblik i den samlede ramme KU aktuelt indgår i, så alle selv kan vurdere.

Lad mig til slut gentage, at det er dybt beklageligt at afskedige medarbejdere, men det er desværre nødvendigt, når udgifterne til et område væsentligt og længerevarende overstiger indtægterne.

Med venlig hilsen
Ralf Hemmingsen
Rektor

Seneste