Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Replik: »Alle procedurer er fulgt«

Dekan Kirsten Refsing og institutleder Jens Erik Mogensen har sendt følgende redegørelse om ansættelsessagen på Humaniora (Læs artiklen: 'Går i protest mod ledelsens magt', 2. april 2009)

På Institut for Engelsk, Germansk og Romansk er der i det sidste halve års tid foretaget en række faste ansættelser, som alle er gennemført fuldstændig uproblematisk i henhold til gældende regler og efter de normale procedurer herfor.

Det, der adskiller den foreliggende ansættelse fra de øvrige stillingsbesættelser er, at vi er blevet bekendt med, at lokale kræfter, som ikke har været involveret i ansættelsesproceduren, er skuffede over tilsyneladende at have erfaret fra en ansøger, som de kender og måske havde håbet ville få stillingen, at vedkommende ikke er blevet tilbudt stillingen.

Alle normale procedurer er naturligvis fulgt også i det foreliggende tilfælde. Stillingsopslaget er blevet til i samarbejde med det faglige miljø. Det faglige bedømmelsesudvalg har vurderet en række ansøgere kvalificerede i relation til stillingsopslaget (som naturligvis ligger inden for instituttets strategi).

Den af de kvalificerede ansøgere, som forekom bedst egnet til stillingen, er blevet tilbudt ansættelse i stillingen. Det er en helt uhyrlig tanke at tro, at der skulle være tale om, at dekanen eller institutlederen gennemtrumfer en anden strategi end instituttets og dermed skulle tilbyde stillingen til en ikke-kvalificeret ansøger.

Ingen øremærkede stillinger
Der er i løbet af 2008 gennemført et omfattende strategiarbejde, der naturligvis ikke er en eller få personers værk, men et arbejde, der i meget høj grad har inddraget samtlige medarbejdere og grupperinger, bl.a. i forbindelse med månedlige fællesmøder og strategiseminarer.

Den 4. marts blev der holdt seminar om emnet fag og faginddragelse, og diskussionerne mundede ud i gode og konkrete forslag, som igen drøftes med alle medarbejdere den 1. april, inden der træffes beslutninger.

Vi må dog kraftigt understrege, at inddragelse af et fagmiljøs medarbejdere naturligvis ikke går så vidt som til, at fagmiljøet på forhånd skulle kunne ‘øremærke’ faste stillinger til bestemte personer, som de kender. Forventer man som medarbejder dette, er det klart, at man nemt vil kunne risikere at blive både vred og skuffet, hvis det viser sig, at vedkommende ikke er blevet tilbudt stillingen, typisk fordi der var en kvalificeret ansøger, som var endnu bedre.

Der er i instituttets strategier naturligvis ikke indskrevet navne på enkeltpersoner, som det er et erklæret mål at få ansat. Vore stillingsopslag er altid åbne og møntet på at tiltrække så brede ansøgerfelter så muligt, således at vi efter behørig faglig rådgivning har mulighed for at vælge netop den blandt de kvalificerede ansøgere, som forekommer allerbedst kvalificeret til at løfte vore strategiske satsninger.

Seneste