Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Sådan kan SUND hjælpe studerende, som gerne vil skynde sig

IDÉKATALOG - Andreas Lønborg læste medicin på fire år, to år under normeringen, men det foregik ikke altid med KU's hjælp og gode vilje. Her er hans forslag til en mere smidig studiekultur på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - andre end medicinere kan også læse med.

Den normerede studietid afspejler, hvor lang tid en studieegnet studerende bør bruge på at gennemføre en uddannelse. Imidlertid er gruppen af studieegnede studerende langt fra homogen, heller ikke inden for et enkelt fag.

Den normerede studietid vil derfor for nogle være unødvendigt lang og for andre utilstrækkeligt kort. Derfor bør KU tolerere afvigelser fra den normerede studietid, som kan forklares med de studerendes forskellighed.

Jeg har svært ved at finde substansargumenter mod at give studerende lov til at læse hurtigere end normeret.

På et universitet er man ansvarlig for egen læring. Så længe man tilfredsstillende gennemfører obligatoriske studieelementer og eksamen, bør man være fri til at læse hurtigere end normeret. Nogle vil indvende, at opnåelsen af akademisk modenhed tager en vis tid, og at det derfor er universitetets opgave at forhindre folk i at ræse igennem.

Det argument er besnærende, men det bygger på en antagelse om, at alle studerende modnes med samme hastighed, hvilket vel må siges at være usandsynligt. Andre vil indvende, at der bør være en naturlig progression i et studium, således at fag skal tages i en bestemt rækkefølge. Fair nok, der er fag, hvor man vitterligt må forudsætte andre fag.

Men generelt er der betydeligt rum for at slække på disse bånd.

Administrative hindringer for at læse hurtigere end normeret har den logiske konsekvens, at den normerede tid, som i sin natur skal afspejle gennemsnitstiden for en studieegnet fuldtidsstuderende, i højere grad kommer til at afspejle minimumstiden.

Derfor følgende forslag til fremme af hurtig studiegennemførelse:

Brug af dobbeltsemestre

Den studerende bør som udgangspunkt frit kunne lade sig indskrive på to semestre ad gangen, i hvert fald så længe disse er “nabosemestre”. Såfremt der er obligatorisk undervisning, må semesteret forsøges tilrettelagt således, at den studerende kan deltage i begge semestres undervisning. Dette kan ikke altid lykkes, men ofte vil det ikke være vanskeligt. Universitetet kunne her få en konstruktiv vejledningsopgave.

Lempelse af indtegningsbetingelser

Indtegningsbetingelser (dvs. krav om at en studerende har gennemført bestemte kurser for at få plads på andre kurser) udtrykker, hvordan en selekteret gruppe af individer i et studienævn anskuer deres fagområde på et bestemt tidspunkt.

Der kan utvivlsomt findes andre universiteter, hvor en anden semesterstruktur er valgt. Så selvfølgelig kan indtegningsbetingelser lempes.

Jeg mener, at man mange steder har misforstået opgaven med at fastsætte indtegningbetingelser. Opgaven har været at sikre progression i uddannelserne. Det er klart, at der er visse fag, der direkte bygger på andre fag. Ingen avancerede differentialligninger uden et indledende kursus i matematisk analyse, intet kursus i videregående makroøkonomi uden et indledende kursus – det siger sig selv.

Omvendt er der fag med overflødige indtegningsbetingelser. På Medicinstudiet skal eksempelvis det første kliniske hospitalskursus i medicin og kirurgi være gennemført og bestået før deltagelse i den teoretiske undervisning i medicinsk sociologi, som omhandler folkesundhed, ulighed i sundhed, forebyggelse etc. Her får man den tanke, at betingelserne er indført af administrative hensyn.

Indtegningsbetingelserne kan også lempes ved, at visse af de fag, hvor der i dag kræves beståelse af andre fag som forudsætning for tilmelding og dermed en adskillelse i tid af disse fag, kunne overgå til en ordning, hvor det blot krævedes, at disse fag blev læst parallelt. For visse fag ville en parallel læsning fagligt set være fuldt forsvarligt. Fx kunne kurset i retsmedicin tages i samme semester som det afsluttende kliniske kursus i medicin og kirurgi.

Udnyttelse af undervisningsfri perioder

Man bør tillade studerende at benytte sommerferier og andre studiepauser på meritgivende forløb. Muligheden skal ikke kun være for forsinkede studerende men så sandelig også for studerende på eller foran normeret tid. Dette bør påskyndes.

Desværre har SUND i november 2013 indført begrænsende regler. Nu skal selvarrangerede meritgivende studieophold være begrundet i forhold, der ellers ville føre til studieforsinkelse (barsel, sygdom, forskning). Den studerende, der er på normeret tid, må således ikke bruge sin sommerferie på et meritgivende selvarrangeret ophold.

Behandling af dispensationsansøgninger

I forbindelse med dispensationsansøgninger om at læse hurtigere end normeret bør det vurderes, om den studerende vil være i stand til opnå den for beståelse nødvendige forståelse. Den studerende skal afprøves ved eksamen, skal have godkendt obligatorisk undervisning etc., så der kommer ikke inkompetente studerende igennem.

Det bør erindres, at studerende, der søger om at læse hurtigere end normeret, typisk ikke er de studerende med mindst kapacitet.

Udvidet brug af reeksamensterminen

Reeksamensterminen kan bruges mere proaktivt. Studerende, der ønsker at gå til eksamen i mere end 30 ECTS-point på et givet semester, bør kunne bruge reeksamen til at tage ekstra eksamener for at komme hurtigere igennem.

Studerende, der opnår opfyldelse af eksamensindtegningsbetingelser på et tidspunkt mellem den ordinære eksamen og reeksamen, bør få lov til at deltage i reeksamen.

Brug af vejledningsforpligtelsen

Der bør tilbydes mere målrettede og studievejlederinddragende forløb til de studerende, der ønsker at læse hurtigere end normeret. Der vil givetvis være tale om et begrænset antal studerende med stor studiekapacitet.

Der findes i dag muligheder for hjælp til forsinkede studerende. Der findes ikke tilsvarende hjælp til studerende med det modsatte problem.

Opgør med urimelige sagsbehandlingstider

Hurtigere sagsbehandling af fx meritansøgninger er påkrævet. For de studerende er ventetiden slidsom og ikke sjældent direkte studieforlængende.

Ikke sjældent er sagen ikke længere relevant, når afgørelsen modtages.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste