Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Sådan klager du

EKSAMENSKLAGER: De studerende på landets universiteter har ret til at klage over deres prøve, fremgår det af eksamensbekendtgørelsen.

Klager over prøver eller anden bedømmelse, der indgår i eksamen, indgives af den studerende til universitetet.

Klagen skal være skriftlig og begrundet og skal indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort.

Der kan bl.a. klages over:
1) Retlige spørgsmål.
2) Eksaminationsgrundlaget (spørgsmål, opgaver og lignende).
3) Prøveforløbet.
4) Bedømmelsen.

Hvis klagen vedrører bedømmelsen eller øvrige forhold, der vedrører bedømmerne, forelægger universitetet straks klagen for bedømmerne, der har en frist på 2 uger til at afgive en udtalelse.

Klageren skal have lejlighed til at kommentere bedømmernes udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge.

Universitetets afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på

1) tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver

2) tilbud om ny prøve (omprøve), eller

3) at klageren ikke får medhold i klagen.

Klageren skal senest 2 uger efter, at universitetets afgørelse er meddelt klageren, acceptere tilbud om ombedømmelse eller omprøve.

Ved ombedømmelse og omprøve udpeges nye eksaminatorer af universitetet og censorer af censorformanden.

Bedømmelsen ved ombedømmelse og omprøve kan resultere i en lavere karakter.

En klager, der ikke har fået medhold i klagen kan indbringe universitetets afgørelse af faglige spørgsmål for et af universitetet nedsat ankenævn.

Anken skal indgives senest 2 uger efter, at universitetets afgørelse er meddelt klageren.

Nævnet består af to beskikkede censorer, en eksaminationsberettiget underviser og en studerende inden for fagområdet.

Ankenævnets afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på
1) tilbud om, at ankenævnet bedømmer prøven, herunder forhøjer og nedsætter karakteren eller ændrer bedømmelsen Ikke bestået/Bestået og Ikke godkendt/Godkendt til en anden bedømmelse, dog ikke ved mundtlige prøver,

2) tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse) ved nye bedømmere, dog ikke ved mundtlige prøver,

3) tilbud om ny prøve (omprøve) ved nye bedømmere, eller

4) at klageren ikke får medhold i klagen.

Universitetets endelige afgørelser kan indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

Seneste