Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

SCIENCE-dekan svarer på kritik af ansættelsesforløb

REKRUTTERING - John Renner, dekan på SCIENCE, forholder sig til kritikken af fakultetets rekruttering af en ny institutleder til Biologi.

En ansøger til stillingen som institutleder på Biologi kalder ansættelsesforløbet “amatøragtigt”, og to andre ansøgere fortæller, at de blev fravalgt, fordi de ønskede at fortsætte med at forske.

LÆS: »Amatøragtigt« forløb kostede KU international topforsker til lederstilling

John Renner svarer her på kritikken:
“Overordnet ønsker ledelsen på SCIENCE, at institutlederne skal være stærke forskere med en international profil og, at de efter aftale med dekanen kan fortsætte deres forskning i nogen omfang. Der kan ikke være tale om en forskningsaktivitet på samme niveau som instituttets fastansatte VIP, dvs. i nærheden af 50 % af tiden. I de tidligere opslag var der angivet ca. 20%, men det har vi nu erstattet med en individuel aftale med dekanen. Indstillingsudvalgene ser på en ledelsesmæssig helhed, men den stærke forskerprofil har haft en betydelig vægt, som det også fremgår af de opslag, som indstillingsudvalgene udarbejder inden stillingerne annonceres og af de ansættelser vi har foretaget.”

Spørger: To afviste ansøgere kan berette, at de af dig fik at vide, at de ikke kunne komme i betragtning til stillingen, fordi de ønskede at holde liv i deres forskning ved siden af ledelsesopgaverne.

John Renner
“Det var indstillingsudvalgets gennerelle vurdering, at ansøgerne, som ønskede at bruge mere tid til forskning end det på et institut som BIO kan anses forsvarligt, kunne få en udfordring med den ledelsesmæssige helhed. Som ansvarlig for 450 medarbejdere er der tale om en meget omfattende opgaveportefølje, som er tidsmæssig krævende og, hvor ledelsesmæssig tilstedeværelse er meget vigtig. Indstillingsudvalget vurderede ansøgerne ud fra en samlet afvejning af kriterierne i stillingsopslaget, herunder balancen mellem den forskningsfaglige og ledelsesmæssige kompetence.”

Spørger: Forskning af den britiske økonom Amanda Goodall har påvist, at institutioner, der ledes af stærke forskere, alt andet lige klarer sig bedre end de steder, hvor lederen er en forsker, der har forladt (eller aldrig på højeste niveau har haft) en aktiv forskerkarriere. Hvad mener du om dette?

John Renner:
“Jeg er enig, og det efterlever vi i de opslag og ansættelser vi har gennemført. Men jeg er også sikker på, at et flot forsknings CV ikke kan stå alene, når man skal besætte en institutlederstilling.”

Spørger: Har du vægtet administrativ erfaring/viden over forsknings- og uddannelsesmæssige kompetencer i ansættelsen af den nye institutleder på Biologi?

John Renner:
“Jeg kan ikke udtale mig om den specifikke stilling, men henholde mig til ovenstående. I alle ansættelser inddrages ansøgernes fulde CV i indstillingen.”

Spørger: Akademisk Råd på SCIENCE vil ifølge vores oplysninger drøfte, hvilken type ledere, man ønsker på fakultetet.

John Renner:
“Akademisk råd er det helt rigtige forum til at drøfte den type spørgsmål. Jeg har dog endnu ikke fået en henvendelse, men jeg sætter den selvfølgelig på dagsordenen, når/hvis den kommer.”
Når et opslag offentliggøres, indeholder det de datoer, som første og anden samtalerunde finder sted på. Det er ca. 2 mdr. efter opslaget og to uger efter udløb. Det har vi gjort for at smidiggøre behandlingen og nedsætte sagsbehandlingstiden. Indstillingsudvalgene består af 6-8 personer, som ofte er meget travle personer både fra KU og eksternt til universitetet. Erfaringen fra tidligere viser, at der kan gå meget lang tid med at finde tidspunkter hvor alle, udvalgets medlemmer og ansøgere, kan deltage. Kvaliteten af udvalgets arbejde bliver ikke bedre af at sprede samtalerne ud over en længere periode, snarere tværtimod. Vi har kun i et tilfælde haft problemer med denne model. I det tilfælde prøvede vi først med at få sat en videokonference op, men det var ikke muligt. Der blev også ude held forsøgt med andre datoer, selvom et af de af Akademisk Råd udpegede medlemmer ikke kunne være til stede. Dette blev accepteret af medlemmet, da der var tale om første runde. Det er ikke noget, jeg som dekan kan eller vil gennemtrumfe, idet det vil undergrave det samspil der er mellem Akademisk Råd, det lokale samarbejdsudvalg og dekanen, hvis jeg afskærer de medarbejder- og studenterudpegede medlemmer fra samtalerne.
Jeg mener derudover ikke, at vi afviger fra de ansættelsesprocedurer, som generelt gælder på KU.”

Spørger: Efter vores oplysninger er rekrutteringsprocesserne fx meget omfattende og langvarige ved de bedste amerikanske universiteter.

John Renner:
“Der er mange forskelle på det amerikanske og danske system bl.a. fordi der er stor forskel på randbetingelserne; politisk og økonomisk.”

Spørger: Er det efter din vurdering i dag for vanskeligt at finde topforskere (her defineret som folk, der publicerer i deres fags førende tidsskrifter, og som ofte bliver citerede), som også er villige til/evner de administrative opgaver, når man skal besætte topstillinger i universitetsverdenen?

John Renner:
“Nej, Den konklusion kan man bestemt ikke drage af erfaringerne fra de tre sidste ansættelser på SCIENCE.”

clba@adm.ku.dk

Seneste