Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Seks skarpe til Nat-dekanen

SVAR - Nils O. Andersen, dekan på Det Naturvidenskabelige Fakultet, svarer her blandt andet på, hvad han vil gøre for at vende den negative udvikling på Biologi og Geo-fagene, sikre kvaliteten af undervisningen, og på om han selv mener, at han har gjort sit arbejde ordentligt

LÆS OGSÅ: Bestyrelsesmedlem Peter Gæmelkes spørgsmål om ledelsen på Nat

1) Hvad vil du som dekan gøre for at vende den negative udvikling på Biologi og Geologi og Geografi?

Svar:

Jeg vil stå i spidsen for og støtte kraftigt op om initiativer, som kan øge indtægterne. Det betyder blandt andet, at vi skal øge indsatsen for en større og bredere rekruttering af studerende, en bedre gennemførsel af studierne og et mindre frafald. Det er en proces, som allerede er i positiv udvikling, når vi ser på de seneste tal. Vi skal også sikre flere eksterne forskningsmidler og effektivisere ressourceanvendelsen – både på de enkelte institutter og på fakultetet som helhed. Vi er nødt til at sikre indtægter til vores aktiviteter og samtidig sikre, at der er et fornuftigt udgiftsniveau knyttet til disse aktiviteter. Udviklingen går i den rigtige retning, men vi er nødt til at være fokuseret på at holde kursen.

2. Kan du garantere for kvaliteten af undervisningen?

Svar:

Ja, det kan og skal jeg. Der vil fortsat være en stor forskningsbredde og –dybde bag uddannelserne. Sammen med institutledelserne har vi formuleret kvalitetsmål for undervisningen og procedurer til at sikre, at institutterne leverer kvaliteten i undervisningen. Jeg føler mig tryg ved forskningsdækningen ved BIO- og GEO-uddannelserne både på den korte og den lange bane. Men der ligger en stor opgave forude med at tilpasse uddannelserne efter personaletilpasningerne. Jeg er sikker på, at institutledelserne, studielederne og studienævnene kan løfte den opgave.

3. Kan du garantere, at ingen studerende bliver forsinket som følge af nedskæringerne? Hvis de gør, hvad vil fakultetet gøre i forhold til aktivitetskrav?

Svar:

Personalereduktionerne ved de to institutter får begrænsede konsekvenser for den planlagte undervisning i det indeværende studieår, og der arbejdes yderligere på at finde løsninger for de kommende år. I alt er to valgfrie kurser aflyst på kandidatuddannelsen i biologi og ét valgfrit kursus på kandidatuddannelsen i geologi-geoscience. De aflyste biologikurser havde tilsammen 18 tilmeldte studerende ud af i alt 382 studerende på kandidatuddannelsen, mens de aflyste geologikurser havde 11 tilmeldte studerende ud af i alt 76 studerende på geologi-geoscience uddannelsen. Alle 29 studerende har fået tilbud om tilmelding til alternative kurser og kan fortsætte deres uddannelse uden studietidsforlængelse. Igangværende specialeprojekter bliver også afviklet på normal vis. Hvis studerende kan dokumentere studietidsforlængelse, fordi fakultetet ikke er i stand til at udbyde obligatoriske kurser eller vejledning til obligatoriske projekter (bachelorprojekter eller kandidatspecialer), så vil de kunne søge dispensation for studieaktivitetskrav. Vi er parate med studievejledning til studerende, som føler sig utrygge i forhold til deres studieplan og –forløb.

4. Hvordan ser du fremtiden for Geofagene og Biologi?

Svar:

Jeg ser lyst på fremtiden for geo- og bio-fagene. Samfundet har behov for folk med disse uddannelser indenfor bl.a. biotech-branchen, olieindustrien og ikke mindst løsning af klima- og miljøproblemerne. Det er attraktive fag, som kan tiltrække flere studerende fremover. Som rektor annoncerede på sit møde med de studerende nedsætter vi nu en taskforce, der skal analysere situationen for GEO-fagene – i dialog med de øvrige våde fakulteter.

5. Støtter du de studerende i deres kritik af finansieringsmodellen for universiteterne?

Svar:

Jeg kan godt forstå, at de studerende er utrygge og frustrerede, og jeg ser deres manifestationer som udtryk for deres enorme engagement og stolthed for deres fag. Jeg ønsker mig selvfølgelig – på lige fod med de studerende og KUs ledelse – øgede basisbevillinger og flere frihedsgrader. Der er en løbende dialog mellem universiteterne og Videnskabsministeren om bevillingerne. Samtidig har jeg og KUs ledelse den opgave bedst muligt at leve op til aftalerne med ministeriet under de til enhver tid givne rammevilkår.

6. Mener du at ledelsen på Det Naturvidenskabelige Fakultet, herunder dig selv, har gjort det godt nok? Peter Gæmelke stillede på bestyrelsesmødet her til morgen spørgsmål om man havde tilpasset sig til det lavere studenteroptag for langsomt.

Svar:

Ja. I min periode som dekan har vi i fakultetsledelsen – institutledere og dekanat – på mange felter arbejdet med at tilpasse os de ændrede rammevilkår. Man kan have forskellige holdninger til tempoet i omstillingsprocessen, men jeg mener, at vi har fundet den rigtige balance. På en række nøgleparametre har vi en markant fremgang. Stigende ekstern finansiering, bedre optag på fakultetet som helhed og en bedre gennemførsel af studietiden. Der er blevet etableret og videreudbygget en række meget stærke internationale forskningsmiljøer – bl.a. gennem vores grundforskningscentre. Og vi har sammen med KUs ledelse skaffet et milliardbeløb til infrastrukturforbedringer. Der er en masse lyspunkter.

Seneste