Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

SU-reformens hovedpunkter

SÅDAN SER DEN UD - Få overblik over den endelige SU-aftales hovedtræk her.

Studerende skal hurtigere i gang

Partierne er enige om, at studerende, der starter på deres videregående uddannelser inden for to år efter deres adgangsgivende eksamen, kan modtage SU op til 12 måneder ud over normeret studietid. Studerende, der påbegynder deres videregående uddannelse mere end to år efter deres adgangsgivende eksamen, vil kun kunne modtage SU svarende til normeret studietid. Der gives dispensation til udvalgte grupper.

Studerende skal hurtigere igennem

Partierne er enige om, at studerende fremover kun kan være seks måneder forsinket, før SU-udbetalingen stoppes. Samtidig skal vurderingen af studieaktivitet fremadrettet ske automatisk. Den nuværende studieaktivitetskontrol på uddannelsesstederne afløses af en ordning, hvor udbetalingen af SU sker på baggrund af optjente ECTS-points. Udbetalingen af SU stopper således automatisk, hvis der ikke er registreret et tilstrækkeligt antal opnåede ECTS-points.

Målretning af SU til gymnasiale suppleringskurser

Mange unge vælger at supplere deres gymnasiale uddannelse med gymnasiale suppleringskurser, og siden 2006 er både aktiviteter og udgifter steget markant. Partierne er derfor enige om, at det fremadrettet kun skal være muligt at modtage SU til GSK på de korte forløb. Samtidig afskaffes muligheden for SU til deltagelse i hf- og gymnasieenkeltfag for kursister, der i forvejen har en gymnasial uddannelse.

Højst fem ungdomsuddannelser med SU

Der er i dag ingen begrænsninger på, hvor mange ungdomsuddannelser de unge kan påbegynde med SU. Der er dermed ikke et klart incitament til fremdrift og gennemførelse. Partierne er enige om at indføre et loft, så unge højst kan få SU til fem ungdomsuddannelser.

Ændret SU til hjemmeboende

Partierne er enige om, at reglerne for SU til hjemmeboende på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser harmoniseres svarende til børne- og ungeydelsen, så de studerende fremover får et SU-grundstipendium på 893 kr. svarende til satsen for børne- og ungeydelsen til 15-17-årige og et forældreindkomstafhængigt tillæg på op til 1.586 kr. (2013-niveau).

Afdæmpet regulering af SU i perioden 2014 til 2021

Partierne er enige om, at SU’en i perioden 2014-2021 reguleres med satsreguleringsprocenten minus den afdæmpede regulering i medfør af skattereformen fra juni 2012 fremrykket to år.

Forhøjelse fribeløb

Partierne er enige om at forhøje satsen for det laveste fribeløb med 1.500 kr. pr. måned for studerende på de videregående uddannelser i 2014 og 2.500 kr. pr. måned fra 2015 og frem.

Udbetaling af bonus til hurtige studerende

Partierne er derfor enige om at indføre en kontant bonus til hurtige studerende på de videregående uddannelser. Bonussen udbetales som stipendium på 2.877 kr. – svarende til halvdelen af SU-stipendiet til udeboende på videregående uddannelser (5.753 kr. i 2013) – for hver måned den studerende færdiggør studiet hurtigere end normeret tid.

Øget transportgodtgørelse

Den nye ordning giver lettere adgang for dem med kortere afstand til uddannelsen, da den gældende egenbetaling kræver mindst 43 kilometer daglig transport.

Opfølgning på EU-dom

Partierne konstaterer, at dommen medfører merudgifter til SU, og tager til efterretning, at regeringen vil indarbejde det nuværende skøn på 200 mio. kr. efter skat og tilbageløb på de kommende finanslove. Partierne er enige om at følge udviklingen.

Obligatorisk eksamenstilmelding

Fremme af en aktiv studiekultur gennem obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende til et fuldt studieår samt afskaffelse af muligheden for at melde fra til de enkelte prøver.

Merit fra andre institutioner

Etablering af bedre rammer for merit ved studieophold på anden institution eller studieskift, øget brug af vinterstart samt bedre overgange mellem bachelor- og kandidatuddannelser.

Kortere studietid

Krav til universiteter om at nedbringe den gennemsnitlige studietid med 4,3 måneder frem mod 2020.

Indførsel af studiestartsprøve

Mulighed for at indføre en studiestartsprøve på de videregående uddannelser, som den studerende har to forsøg til at bestå.

Læs SU-aftalen i sin helhed i den vedhæftede pdf.-fil

Nicklas.Lund@adm.ku.dk

Seneste