Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Svar på tiltale

REPLIK - Tidligere institutleder Bjarne Holm Jacobsen (BHJ), Institut for Geografi og Geologi (IGG), fremsætter en række synspunkter på Universitetsavisens hjemmeside den 9. marts, som kræver en kommentar.

I BHJs fremstilling af fusionsprocessen i 2007 mellem Geografisk Institut og Geologisk Institut nævnes ikke, at køreplanen for processen for en samling af geofagene blev formuleret i et brev sendt til rektor Ralf Hemmingsen den 11. januar 2006 af konstitueret dekan Flemming Nicolaisen i samklang med de daværende institutledere for Geografisk Institut (BHJ) og Geologisk Institut. Brevet kan ses på www.science.ku.dk/nyheder/fusion. Jeg tiltrådte som dekan den 1. maj 2006. Efter en høringsrunde i de relevante institutfora indstillede jeg til rektor, at fusionen realiseredes som formuleret i brevet.

BHJ synes at mene, at Geologisk Instituts økonomi før fusionen var dårlig. Det kan oplyses, at geologis opsparing ved fusionen var på 9.936.440 mio. kr., mens den var 4.408.884 mio. kr. for det noget større geografiinstitut.

BHJ mener, at det ikke er korrekt at antallet af studerende, der søgte ind på geografi over de seneste 10 år er faldet med 30 procent og for geologiens vedkommende med 50 procent, som jeg og institutlederen på IGG skrev i et læserbrev i Politiken den 15. januar. Men det er det. På www.science.ku.dk/nyheder/noegletal ses en udførlig oversigt over søgningen.

Sammenligner man således tallene for 1999 med 2009 er der et fald på 32 % for geografiuddannelsen og 56 % for geologiuddannelsen. Sammenlignes middeltallet i perioden 1999-2001 med middeltallet i perioden 2007-2009 er der et fald på 29 % for geografiuddannelsen og 48 % for geologiuddannelsen. Det fremgår ligeledes af STÅ-kurverne, at der er sket et fald på omkring 100 STÅ for såvel geografi- som geologiuddannelsen over perioden.

Hvad angår taxameterproblematikken synes det at fremgå af BHJ’s fremstilling, at uddannelsestaxametrene i 2007 blev fastsat ved dialog mellem ministeriet og dekanerne. Dette er ikke korrekt. Og i forbindelse med en korrespondance med BHJ om dette i januar 2007 oplyste fakultetets økonomichef, at grundet KU’s udligningsordning ville »en takstændring vedr. geografi ikke nødvendigvis give os flere ressourcer«. Korrespondancen kan i sin helhed findes på www.science.ku.dk/nyheder/korrespondance.

Lad mig afslutningsvis adressere, hvad jeg ser som vores store udfordring i den aktuelle misere, nemlig den stadigt faldende interesse, nationalt og ved KU, gennem det seneste tiår blandt ungdommen for at søge ind på geofaglige uddannelser, trods fagligt stærke uddannelsesmiljøer og interessante og udfordrende beskæftigelsesmuligheder senere hen for kandidaterne.

Jeg har i en rapport fra et udvalgsarbejde om de naturfaglige uddannelser i Danmark, bestilt af de to uddannelsesministre i UVM og VTU, påpeget, at geofagenes stilling i ungdomsuddannelserne er problematisk efter gymnasiereformen.

I efteråret 2009 tog jeg initiativ til et møde med undervisningsministeren herom og opfordrede til at skele til det nye, visionære geofag i det norske gymnasium for inspiration. Vi aftalte, at jeg i januar tog en gruppe af relevante fagkonsulenter og andre geofagkyndige, herunder fra IGG, med på et studiebesøg til Naturfagsenteret i Oslo, som er hjemsted for det norske initiativ.

Efter hjemkomsten har jeg i et brev til ministeren påpeget tre mulige retninger, som vil kunne øge synligheden og relevansen af geofagene i dansk folkeskole og gymnasium med ønske om en dialog om implementeringsmulighederne. Ministerskiftet har afbrudt denne proces, men forhåbentlig kun midlertidigt. Jeg har derfor et begrundet håb om, at en langsigtet genopretningsproces af voluminet i geofagsuddannelserne i Danmark kan iværksættes og ser frem til fagmiljøernes aktive deltagelse i denne vigtige proces.

Seneste