Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Tidssvarende biblioteker ønskes

SVAR - Ledelsen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet svarer på kritik af bibliotekslukninger og argumenterer for, hvorfor det undertiden ikke kan lade sig gøre at inddrage forskere og studerende i vigtige beslutningsprocesser. Samtidig får de studerende en invitation til dialog.

Det er rigtigt, at Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har besluttet at samle biblioteksdriften i Fakultetsbiblioteket i Gothersgade. Det skal sikre en mere effektiv og tidssvarende biblioteksdrift, så der kan ydes en optimal service og spares ressourcer. Vi regner med at kunne spare omkring 2 millioner kroner årligt, når samlingen er gennemført. Vel at mærke på en måde, så vi forsat kan tilbyde en tidssvarende biblioteksservice på fakultetet.

LÆS OGSÅ: Dette indlæg er svar til ‘Så er den gal med medindflydelsen – igen, igen’ af Pia Mejdahl Daugbjerg

Beslutningen om bibliotekerne på Samfundsvidenskab er truffet af fakultetets ledelsesteam (dekanatet og institutlederne), men det er rigtigt, at den også er affødt af fælles beslutninger i Ledelsesteamet på Københavns Universitet (rektoratet og dekanerne) om fælles procesfunktioner, mindre arealforbrug og fælles opstillingssystemer.

Ingen afskedigelser

Fakultetet har løbende drøftet udviklingen af biblioteker og servicen, blandt andet i Fakultetets Biblioteksudvalg, hvor der også er studenterrepræsentanter, men du har ret i, at det forholdsvis konkrete forslag til sammenlægning, er blevet udarbejdet i en forholdsvis lukket proces i fakultetets ledelse.

Det skyldes, at vi gerne har villet undgå at skabe utryghed for institutternes bibliotekarer. Sammenlægningen vil indebære mange forandringer i bibliotekarernes daglige arbejde, og det var heller ikke på forhånd klart, om de nødvendige ændringer kunne laves uden at det blev nødvendigt at afskedige bibliotekarer. Det har vi jo heldigvis fundet ud af er muligt.

Men selvom vi kan undgå afskedigelser, så har forslaget konsekvenser for bibliotekarerne, der får ændrede referenceforhold og arbejdsopgaver.

Økonomisk pres

Vi er kede af, at vi ikke har kunnet have en mere åben proces med inddragelse af fakultetets forskere og studerende på et tidligere tidspunkt, for naturligvis har beslutningen også konsekvenser for andre end bibliotekarer. Specielt beklager vi, at der gik nogle dage, fra vi havde fremlagt forslaget for bibliotekarerne, til vi inviterede studerende til dialog om det.

Desværre er universitetet presset økonomisk, og vi har brug for at spare på blandt andet administration. Det betyder, at vi også i fremtiden kan blive nødt til at træffe beslutninger der har personalemæssige konsekvenser, og som samtidig berører studerende og forskere, hvis synspunkter kan være vigtige for beslutningerne. Her kan vi igen få brug for at arbejde forholdsvis lukket med forslag og planer. Vi kan ikke have brede og inddragende drøftelser, der også handler om hvorvidt nogen skal fyres og i så fald hvem.

Derfor kan det også fremover blive nødvendigt med lukkede processer og forholdsvis kort tid til bredere inddragelse. Vi håber dog ikke, at der bliver mange af denne type sager, fordi det naturligvis tærer på studerende og forskeres tillid til os.

Oprindeligt forslag ændret

Selvom der i forbindelse med bibliotekerne har været forholdsvis kort tid fra forslag til beslutning, så har vi lyttet til de bekymringer og synspunkter, som er kommet frem.

Derfor har vi også ændret på det oprindelige forslag, således at den organisatoriske samling først sker fra 1. januar 2012 og ikke som først foreslået fra 1. august 2011. Det giver tid til en grundigere og bredere drøftelse af den fremtidige service til studerende og forskere, samlingernes fremtid og indretning og anvendelse af de hidtidige bibliotekslokaler.

Samarbejde om studiemiljø

Det har hele tiden været tanken, at der skal indrettes nye attraktive studiearbejdspladser, og at studiemiljøet fra de nuværende institutbiblioteker skal bevares og helst forbedres. Vi er klar over, at det ikke er nok med borde og stole, og forestiller os, at der skal være en form for betjening og vejledning, foruden eksempelvis adgang til pensum- og semesterlitteratur.

Vi har ikke fremlagt en færdig plan for dette. Sådan en plan skal jo laves i samarbejde med ikke mindst studerende, og det bliver der tid til nu.

Vi regner med at gå i gang med drøftelser og planlægning straks efter sommerferien, og håber, at studerende, undervisere og forskere fortsat har eller igen kan få tillid til, at vi lytter til og bruger for jeres erfaringer og synspunkter, når vi træffer beslutninger.

Seneste