Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

To betinget positive akkrediteringer til KUA

FORBEDRING - Akkrediteringsrådet ACE Danmark har givet betinget positiv akkreditering til to uddannelser på Det Humanistiske Fakultet. Det har givet anledning til opstramninger og en opdatering af studieordningen.

Master i Fremmedsprogspædagogik (MIF) er et efteruddannelsesprogram, som typisk henvender sig til undervisere i fremmed- og andetsprog, der modtager undervisning, samtidig med at de er aktive i deres erhverv.

ACE Denmark har kun givet MIF en betinget positiv akkreditering. Hovedproblemet er ifølge ACE Denmark, at uddannelsens ‘kompetenceprofil’ ikke i tilstrækkelig grad lever op til kvalifikationsrammens krav til viden og færdigheder – især begrundet i at niveauerne for videnskabelig refleksion, identifikation af videnskabelige problemstillinger samt færdigheder inden for forskningsmetode ikke er høje nok.

Opdatering af studieplan

Et andet relateret klagepunkt er, at tilrettelæggelsen af uddannelsen samlet set ikke understøtter, at de studerende vil kunne nå målene for viden, færdigheder og kompetencer i kompetenceprofilen, da der ikke for så vidt angår videnskabelig metode er faglig progression fra første til sidste semester.

Konstitueret institutleder på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Dorte Albrechtsen er ikke overrasket over ACE Danmarks vurdering:

»MIFs studieordning blev udarbejdet i en tid, hvor begreber som kvalifikationsramme og kompetenceprofil ikke eksisterede. Da ACE Denmark hovedsagligt baserer sine vurderinger på ordlyden i studieordninger, er det ikke overraskende, at de kommer til denne konklusion.«

»Praksis i undervisningen på MIF er imidlertid en helt anden. Som en hvilken som helst anden uddannelse på fakultetet arbejdes der på udannelsen målrettet og systematisk med videnskabelig refleksion og diskussion af videnskabelig teorier og forskningsmetoder. Vi ser derfor dette som en mulighed for at ændre studieordningen, således at den bliver i overensstemmelse med gældende praksis.«

Kandidat i sprogpsykologi

Kandidatuddannelsen i sprogpsykologi har også modtaget en betinget kreditering. Det er en uddannelse der i disse år er karakteriseret ved øget studentersøgning og ny bemanding. Akkrediteringsinstitutionen ønsker mere dialog med uddannelsens aftagere og mere inddragelse af den viden, som uddannelsens kandidater ligger inde med.

Institutleder ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Henrik Blicher forklarer, at uddannelsen skal lære at håndtere det relativt nye redskab med aftagerpanelerne og hvordan uddannelsernes interesser kan tilgodeses i panelet.

»Tilsvarende prøver vi at udnytte kandidaternes viden, selv om de er på vej væk fra institutionen. Alumneforeningen Kubulus er et af organerne,« siger han.

Blicher fortsætter: »Akkrediteringsrådet ønsker også mere undervisning til de mange studerende. Aktuelt er de studerende sikret seks timers undervisning svarende til deres normerede 30 ECTS. I dette semester er et hold blevet dubleret for at imødekomme søgningen. Det giver dobbelt så meget kontakt mellem underviser og studerende. Og i efteråret 2012 er der planlagt et ekstra kandidatkursus med plads til 30-40 studerende. Kursusudbuddet bliver altså bredere.«

Akkrediteringens retrospektive natur

I den betingede akkreditering har man hæftet sig ved den tid, det tager en studerende på sprogpsykologi at gennemføre studierne – som regel længere tid, end studiet er normeret til – og at det statistiske beredskab kan udnyttes bedre. Til det siger Blicher:

»Det er et kendt problem for små og mindre uddannelser, men underbelystheden bliver adresseret: et system for ledelsesinformation af den art blev lanceret i februar og er under udbygning. At systemet ikke rigtig kan blive udslagsgivende nu, skyldes akkrediteringens retrospektive natur.«

»Desuden er der netop – afgørelsen kom i sidste uge – sammenkaldt en gruppe bestående af fagets egne folk foruden den lokale studieledelse og erfarne folk fra fakultetet. Der er ingen grund til panik,« lyder de beroligende ord fra institutlederen.

line.hjorth@adm.ku.dk

Seneste