Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Universitetsavisens hetz mod Jura

DEBATINDLÆG - Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen mener, at Universitetsavisens artikel om situationen på Det Juridiske Fakultet virker som en usammenhængende hetz.

Universitetsavisen valgte 6.10 at rette en voldsom kritik mod Jura under overskriften ”Jura skyldig i studierod”.

Der er naturligvis intet galt i saglig kritik, men Universitetsavisens artikel virker mere som en usammenhængende hetz mod Jura.

Man undres for det første over, hvorfor Universitetsavisen nu føler trang til at skrive om, at vores BA-ruddannelse kun fik en betinget akkreditering – eller som det udtrykkes ”en halvsur smiley”. Der er jo mere end et år siden, så det er ”old news”.

For det andet er det svært at sammenhængen mellem dette og sagerne om de to fhv. lektorer Michael Bjørn Hansen og David Jenkins. Ophøret af deres ansættelser har jo intet at gøre med akkrediteringen. Michael Bjørn Hansen underviste slet ikke på BA-uddannelsen, men derimod på KA-uddannelsen, som blev akkrediteret uden forbehold.

Han valgte som bekendt at anlægge retssag mod en studerende, hvilket selvsagt er en helt urimelig overreaktion, uanset om den studerendes kritik af undervisningen muligvis ikke var berettiget. Selvfølgelig kan vi ikke have en ekstern lektor, der reagerer sådan overfor vores studerende.

Michael Bjørn Hansen fremturer nu med indlæg i Universitetsavisen om, at vores dekan Jacob Graff Nielsen er en dårlig leder. Kritikken underbygges ikke konkret. Indlægget får nærmest Michael Bjørn Hansen til at fremstå som spøgelsesbilisten, der stædigt fastholder, at det er alle de andre, der kører imod retningen.

Jenkins tegner forvrænget billede

David Jenkins var en af dem, som Jura måtte afskedige som følge besparelser. Det er han forståeligt nok frustreret over, hvilket får ham til at mene, at hans afskedigelse skyldes, at han opfatter sig selv som åbenmundet ift. vores ledelse.

Men der er intet, der underbygger beskyldningen. Jeg har været ansat på Jura i mere end 20 år og kan slet ikke genkende Jenkins’ billede af ledelsen. I øvrigt kan det nævnes, at de to andre lektorer, der blev afskediget som følge af besparelserne, på ingen måde kan siges at være åbenmundede kritikere af ledelsen.

Dette taler jo imod Jenkins’ påstand om, at ledelsen skulle have brugt besparelserne som undskyldning for at afskedige kritiske ansatte. Og man undres over, hvorfor Universitetsavisen føler trang til at gentage Jenkins’ påstande. Der er intet nyt i denne sag, som allerede har været omtalt i Universitetsavisen.

Tre grunde til halvsur smiley

Som jurist har man den faglige vane ikke kun at høre, hvad vidner siger, men også at se på vidnets troværdighed. Og to bitre fhv. lektorer er altså dårlige sandhedsvidner om, hvordan det står til på Jura.

Tilbage står så spørgsmålet, om der virkelig er studierod på Jura. Vores BA-uddannelse fik desværre kun en betinget akkreditering – den såkaldte ”halvsure smiley”. Det er ikke det samme som, at der generelt er studierod på Jura. Der var faktisk også en del ros til BA-uddannelsen i akkrediteringen.

Når det alligevel endte med en betinget akkreditering, skyldtes det som nævnt i afgørelsesbrevet navnlig tre ting: 1) Utilstrækkelig adgang for de studerende til forskningsmiljøet, herunder navnlig at for få studerende fik BA-projektvejledning af videnskabelige medarbejdere, 2) At de studerende generelt fik for lidt vejledning til deres BA-projekt, og 3) Utilstrækkelig administrativ understøttelse af uddannelsen.

Tager kritik alvorligt

Ledelsen, de videnskabelige medarbejdere og de administrative medarbejdere har naturligvis taget denne kritik alvorligt. Vi har siden, vi modtog afgørelsen sidste år, arbejdet sammen for at forbedre BA-uddannelsen navnlig på de tre hovedkritikpunkter. Og vi er nået langt.

Det er lykkedes at øge de studerendes adgang til forskermiljøet bl.a. ved mere end at fordoble den andel af studerende, som modtager vejledning fra en videnskabelig medarbejder, således at langt hovedparten af de studerende nu modtager vejledning fra en videnskabelig medarbejder. Dette er sket samtidig med, at vejledningen til den enkelte er øget.

Der arbejdes også ihærdigt på at forbedre den administrative understøttelse, for vi må på Jura vedkende os, at den ikke har været god nok og muligvis stadigvæk ikke er det. Og dette arbejde sker ved inddragelse af de studerendes repræsentanter, som både Mikkel Wrang (Konservative Jurister) og Kristian Dam Hove (Forende Jurister) loyalt har berettet om i Universitetsavisen.

Bakker dekanen op

Alt dette arbejde er sket samtidig med, at Jura har været udsat for andre udefrakommende udfordringer navnlig i form af store besparelser og deraf følgende afskedigelser, fremdriftsreformen samt en snarlig ressourcekrævende udflytning til Amager, som ikke just øger medarbejdertilfredsheden hos de videnskabelige medarbejdere.

Det er svært at genkende det billede, som søges tegnet i Universitetsavisen af Jura som et fakultet med rod og dårlig ledelse. Vores dekan Jacob Graff Nielsen leder Jura i en tid med mange udfordringer. Han har udvist rettidig omhu vedrørende vores økonomi, således at vi sammenlignet med andre kunne nøjes med relativt få afskedigelser som følge af besparelserne. Og det er lykkedes i en positiv ånd at få de videnskabelige medarbejdere til at yde en markant ekstra indsat på uddannelsen.

Efter min opfattelse kunne vi ikke have en bedre dekan end Jacob Graff Nielsen. Styrken ved vores fakultet er netop, at vi – sammenlignet med andre fakulteter – er en forholdsvis lille, homogen og selvstændig enhed, der ledes af en dekan med indsigt i fakultets forskning. Vi kan derfor manøvrere hurtigt – også når vi skal agere på kritik.

Vi skal selvfølgelig fortsætte arbejdet med at forbedre de forhold, som vi fik kritik for, herunder ved løbende at arbejde for forbedringer af administrationen og ved at sikre at flere videnskabelige medarbejdere tilknyttes BA-uddannelsen.

Universitetsavisen kunne have skrevet en artikel om det store arbejde, som ledelsen og medarbejderne på Jura har gjort, siden vi fik ”den halvsure smiley” og fremadrettet vil fortsætte med at gøre for at forbedre vores uddannelse. I stedet valgte man en vinkel, der nærmest virker som en hetz mod ledelsen og de ansatte på Jura.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste