Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

9 onde KU-eksamener

Angst — Komplicerede algoritmer, mikroøkonomi, filmhistoriens A-Z eller arabisk grammatik. Vi har samlet ni eksaminer, der får sveden til at springe fra panden på KUs studerende.

Sådan gjorde vi

Først spurgte vi de studerende, hvilke eksaminer, de frygter mest. Så læste vi fagenes studieordninger for beskrivelse af eksamenformen og krydstjekkede med studielederne. Til sidst tjekkede vi den seneste dumpeprocent på karakterstatistik.stads.ku.dk

Filmhistorie

Fag: Film- og medievidenskab (bachelor)
Eksamensform: 30 minutters forberedelse uden noter og 25 minutters mundtlig prøve i den internationale og danske filmhistorie fra 1895 til i dag. Den studerende trækker et spørgsmål ud af 25 mulige emner som f.eks. ‘amerikansk film 1930-1945’, ‘fransk nybølge’ eller ‘russisk film før 1930’. Der er 15 minutters fremlæggelse og ti minutters dialog med eksaminator.
Pensum: Obligatorisk pensum på i alt 1200 normalsider, der dækker den internationale og danske filmhistorie fra 1895 til nu.
ECTS: 15
Dumpeprocent: 14

Historisk metode

Fag: Historie
Eksamensform: Bunden skriftlig hjemmeopgave i historisk kildekritik på 10-15 normalsider, der skrives på 54 timer. Ud fra et oplæg på 25-30 normalsider (nogle gange skrevet på oldnordisk eller svensk) skal den studerende i opgaven besvare to-tre spørgsmål, der viser, at vedkommende mestrer klassisk kildekritik. Alle hjælpemidler er tilladt. Det er en forudsætning, at den studerende har bestået to øvelsesopgaver forud for eksamen. Eksamensopgaven vurderes på 7-skalaen.
Pensum: Grundbog og kompendium – i alt ca. 330 normalsider.
ECTS: 10
Dumpeprocent: 16

Man skulle kunne hele filmhistorien udenad, og man måtte ikke have hjælpemidler med ind til forberedelse
Ida Rud, læste filmhistorie i foråret 2014

Mikroøkonomi

Fag: Statskundskab
Eksamensform: En af de eksamener, der skaber panik blandt nye statskundskabere er mikroøkonomi. Eksamen er en tre timers skriftlig opgave uden elektroniske hjælpemidler, der løses på instituttet under opsyn. I opgaven skal den studerende besvare en række spørgsmål og vise, at hun eller han kan inddrage de relevante mikroøkonomiske teorier og modeller med både tekst og geometri.
Forudsætningen for at gå til eksamen er, at den studerende har fået godkendt to ud af tre opgaver, som er afleveret i løbet af semestret.
Pensum: 600 normalsider
ECTS: 7,5
Dumpeprocent: 14

Tingsret

Fag: Jura
Eksamensform: Tingsret er en vigtig del af den klassiske ejendomsret og obligationsret. Kurset afsluttes med en fire timers skriftlig prøve under opsyn, hvor den studerende skal forklare centrale, nationale tingsretlige grundbegreber og retsregler og deres indbyrdes systematiske sammenhæng og begrundelse i forhold til et eller flere konkrete retsforhold. Den studerende skal bl.a. have styr på det digitale tinglysningssystem og reglerne for debitor- og kreditorskifte.
Pensum: Ca. 500 normalsider
ECTS: 10
Dumpeprocent: 30,2

Arabisk propædeutik 1

Fag: Arabisk
Eksamensform: De fleste arabiskstuderende får sved på panden over propædeutik 1-eksamen, der er en to timers skriftlig eksamensopgave, hvor de studerende testes i basal arabisk grammatik, læseforståelse og skrivefærdighed. Godkendte hjælpemidler er ordbøger, grammatikker og godkendte ordlister. Forudsætning for at gå op til eksamen er, at den studerende har været til stede ved minimum 75 procent af kursets undervisning.
Pensum: Fire normalsiders arabisk tekst samt grammatikbog.
ECTS: 15
Dumpeprocent: 25

Centralnervesystemets struktur og funktion

Fag: Medicin
Eksamensform: Tre timers skriftlig prøve uden hjælpemidler, hvor den studerende skal kunne nævne korrekte fagudtryk for strukturer, funktioner og begreber i centralnervesystemet og sanseorganerne. Den studerende skal diskutere de anatomiske, embryologiske og fysiologiske forhold, der kan ligge til grund for en funktionsforstyrrelse i centralnervesystemet. Opgaven indeholder desuden spotbilleder, hvor den studerende skal angive, hvad der spørges efter. Opgaven vurderes efter 7-trins skalaen.
Pensum: 1008 normalsider.
ECTS: 5
Dumpeprocent: 13

Det er mange år siden, at man har haft matematik i gymnasiet. Man kan godt tale om, at det er nødvendigt for de nye studerende med et indledende matematikkursus, inden de kastes ind i mikroøkonomi
Ida Juul, læser statskundskab på andet år

Bibelkundskab

Fag: Teologi
Eksamensform: I Bibelkundskab gennemgås og analyseres udvalgte tekster fra Det Gamle Testamente og alle nytestamentlige skrifter. Eksamen er en skriftlig prøve af en times varighed med begrænsede hjælpemidler. For at bestå prøven skal den studerende bevise, at han eller hun har grundlæggende kendskab til Biblen igennem en redegørelse for hovedpunkterne i et bestemt skrift. Desuden skal den studerende have en grundlæggende forståelse af historiske problemer i forbindelse med bibelskrifternes udlægning. Opgaven bedømmes som bestået eller ikke bestået.
Pensum: Ca. 700 sider.
ECTS: 7,5
Dumpeprocent: 21,9

Algoritmer og datastrukturer

Fag: Datalogi
Eksamensform: Mundtlig prøve på 30 minutter med 30 minutters forberedelse, hvor den studerende trækker et spørgsmål og skal kunne evaluere, hvilke algoritmiske paradigmer, der skal anvendes på en bestemt problemstilling. Og skitsere beviser for køretider for algoritmen. Alle hjælpemidler er tilladt. En forudsætning for at gå op til eksamen er, at den studerende har fået godkendt 4 ud af 5 skriftlige ugentlige opgaver.
Pensum: 250 normalsider
ECTS: 7,5
Dumpeprocent: 30,2

Statistik 2

Fag: Psykologi
Eksamensform: I Statistik 2 undervises de studerende i statistisk analyse af psykologiske data fra studier med flere behandlingsgrupper. Eksamen er en tre timers skriftlig prøve med begrænsede hjælpemidler, hvor den studerende skal anvende den rigtige statistiske metode til at løse eksamensopgaven. Desuden skal den studerende kunne udføre statistiske analyser ved brug af et statistik-program, fx SPSS. Det er en forudsætning at den studerende har 75 procent fremmøde på øvelseshold og har afleveret og bestået to øvelsesrapporter.
Pensum: 250 sider
ECTS: 5
Dumpeprocent: 4,9

Seneste