Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Her er, hvad vi laver i universitetsbestyrelsen

Kronik — Bestyrelsens to medarbejdervalgte VIP-medlemmer gør status og åbner fløjdørene til deres arbejde i bestyrelseslokalet.

Kære alle ansatte ved KU, studerende og læsere af Uniavisen. Du har sikkert spurgt dig selv, hvad universitetsledelsen gør ved universitets problemer – problemer som jævnligt bliver bragt op i denne avis.

Begge afsendere af dette indlæg sidder i Københavns Universitets bestyrelse som repræsentanter for det videnskabelige personale. Bestyrelsen består af 11 personer, og den er som bekendt universitetets øverste organ, som ansætter rektor og løbende udstikker generelle retningslinjer for den daglige ledelse. Vi sidder der sammen med to studenterrepræsentanter, en TAP-repræsentant, og seks eksterne medlemmer.

Det er et stort ansvar at sidde i bestyrelsen, og vi prøver efter bedste evne at forvalte den tillid, der er vist os. Vi blev valgt ind i 2020 for listen Inddrag forskerne!, der består af 15 erfarne forskere på tværs af KU, Pia Quist oprindeligt som suppleant for Eske Willerslev. Vi stillede os kritisk over for en række forhold angående universitetets udvikling – en kritik som i øvrigt i stor udstrækning deltes af de fire andre lister, der stillede op.

Dengang skrev vi et valgprogram med 12 punkter, der adresserede områder, hvor vi mener, at KU kan gøre det bedre. Siden da har vi arbejdet på at gennemføre vores valgprogram, og vi vil gerne her, to et halvt år efter, give en opdatering på, hvor tingene står i dag.

Faglighed, inddragelse og bedre administration

Inddrag forskerne!

Pia Quist og Jesper Grodal er valgt til bestyrelsen for listen Inddrag Forskerne!

Pia Quist er professor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Jesper Grodal er professor på Institut for Matematiske Fag.

Vi udgør selvsagt ikke et flertal i bestyrelsen, og det kræver både gode argumenter og vedholdenhed (og masser af ofte lunken kaffe) at få ting igennem. Heldigvis oplever vi, at gode argumenter generelt er blevet mødt med lydhørhed, og at der er sket fremskridt. Vi vil også her nævne, hvad du som KU’er kan gøre for at hjælpe programmet videre.

Som vores listenavn antyder, er den faglige inddragelse i ledelsen af universitetet et helt centralt tema for os. Dette gælder både gennem:

  1. høj faglighed i universitetsledelsens forskellige niveauer,
  2. faglig inddragelse af faculty gennem diverse kollegiale organer, samt
  3. en administration som bedre understøtter de faglige kerneopgaver forskning og undervisning.

Bestyrelsen mødes seks gange om året, og mange af årets dagsordenpunkter er givet på forhånd: regnskabsrapportering, bygningssager, budgetbeslutninger, strategisk afrapportering, you name it. Derudover har bestyrelsen mulighed for at foreslå egne punkter, og punkter der har været for store til blot et enkelt møde, har været forbehandlet og efterbehandlet i arbejdsgrupper.

Blandt bestyrelsens større beslutninger har fx været genåbning i 2020 af en stilling som prorektor for forskning og udformning af stillingsopslag, som ledte til ansættelsen af professor David Dreyer Lassen, og senest udformningen af stillingsopslaget for prorektor for uddannelse, som ledte til ansættelsen af professor Kristian Lauta.

Som lovet har vi også konstant sat opmærksomhed på rekruttering, karriereforløb og fastholdelse ud fra devisen at KU’s styrke og konkurrenceparameter ligger hos den fastansatte stab. Vores refræn i bestyrelsen lyder ofte, at vi skal lade os inspirere af universiteter, som vi gerne vil sammenligne os med, fx MIT, Stanford, Zurich og Cambridge. Ikke mindst når det gælder spørgsmålet om reel tenure.

Sådan arbejder vi

For de nævnte temaer (1-3) har vi fået nedsat arbejdsgrupper under bestyrelsen, som pt. arbejder systematisk med sagerne.

1) En arbejdsgruppe er ved at se på især institutlederstillingens attraktion. Det er et bredt anerkendt problem, at det i den nuværende struktur kan være svært for institutledere at opretholde en aktiv forskningskarriere på grund af de mange administrative og bureaukratiske forpligtelser, der ligger i institutlederstillingen. Arbejdsgruppen forventes at komme med en række anbefalinger til, hvordan institutlederstillingen kan blive mere attraktiv for aktive forskere på højt niveau. Vi håber, at disse vil blive godt modtaget og vil samtidig opfordre alle til at engagere sig i deres institut, enten ved selv at tage del i den akademiske ledelse eller ved aktivt at hjælpe med til rekrutteringsopgaven. Tal på institutterne om, hvem I ønsker som den næste institutleder, og opfordr kollegaer til at søge jobbet. Ja, overvej det også selv!

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

2) Bedre og mere inddragelse af den faste VIP-stab har fra begyndelsen været vores mærkesag. Vi er derfor meget glade for, at der nu er sat gang i konkrete processer, som kan føre til ændrede praksisser for inddragelse på både institut-, fakultets- og universitetsniveau. I de kommende måneder sendes et oplæg med konkrete forslag til styrket akademisk medbestemmelse i høring på fakulteter og institutter. Udspillet går i korthed ud på at skabe organer, der sikrer at ledelsesbeslutninger med konsekvenser for især forskning, såsom ansættelser, altid forankres akademisk i fora af faculty-VIP, hvor der i dag, specielt på institutniveau, er meget varierende praksis. Vi håber at I, VIP-, TAP- og studerende-kollegaer, vil tage godt imod udspillet.

3) Bestyrelsen har i fællesskab med rektoratet indledt et arbejde, der skal undersøge, hvordan den administrative understøttelse af forskning og undervisning kan gøres bedre. Vi glæder os over, at der er lagt op til en åben analyseproces, der skal afdække, hvor på KU der opleves problemer i forbindelse med den administrative understøttelse af kerneopgaver. Det giver mulighed for både TAP, VIP og studerende til at engagere sig og hjælpe med til at afklare fx hvordan it-service kan gøres bedre og nemmere; hvad det kræver af HR at understøtte faglig-specifik rekruttering; om studieadministrationen kan regelforenkles; om den bør flyttes tættere på fagmiljøerne; om der er ledelsesmæssige processer, der kan saneres væk; hvor er der i særlig grad er brug for flere ‘varme hænder’, og så videre. Vi håber, at du vil give dit besyv med! Som interne KU-repræsentanter har vi skarpt fokus på, at løsningerne defineres af de decentrale faglige behov med en grundlæggende forståelse og anerkendelse af de administrative organer og processer, som findes på KU.

Brug os!

Til slut vil vi gerne opfordre dig til at tage kontakt til os, hvis der er noget, du synes vi skal vide. Vi kan kun påvirke beslutninger, hvis vi ved, hvad der rører sig på universitetet.

Vi holder løbende kontakt med hele vores valgliste og har derudover også formøder med bestyrelsens studerende og TAP-repræsentanter. Vi besøger VIP-repræsentanterne i de akademiske råd på fakulteterne, i senatet, Hovedsamarbejdsudvalget, og så videre. KU er et stort sted.

Vi mødes også jævnligt med gruppen af VIP-bestyrelsesmedlemmer fra de andre danske universiteter, både for sparring og inspiration, men også koordinering i forbindelse med store sager, såsom regionalisering. Men den individuelle kontakt til KU’ere med on-the-ground-indsigt er af uvurderlig betydning. Kun ved fælles hjælp kan vi opnå et bedre KU!

Vores hjemmeside  indeholder i øvrigt også et arkiv af vores tidligere debatindlæg, samt en masse andre nyttige links.

Seneste