Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

De syv forskningsprojekter

UDDANNELSESKVALITET -

Ian Bearden, Niels Bohr Instituttet

Han gennemfører et langtidsstudie af de studerende på fysik for at finde ud af, hvordan man fastholder flere studerende, især på første og andet år af uddannelsen.

Han laver statistiske målinger af gruppen igennem uddannelsen for at vurdere langtidseffekterne. I øjeblikket måler instituttet kun effekterne af undervisningen på korte tidsskalaer: blok eller semester. Ian Bearden håber at finde svar på, om man kan uddanne bedre og flere fysikere ved ændringer i curriuculum.

Professor Lars Nybo Nielsen, Institut for Idræt og Ernæring

Han undersøger, hvordan man bedst udvikler de studerendes kompetencer i forskningsmæssig forståelse af fysiologi.

Dette sker blandt andet ved at ændre tilgangsvinklen til eksperimentelle øvelser.

I dag benytter man i høj grad kogebogsmetoden, hvor de studerende får en øvelsesbeskrivelse, der detaljeret beskriver, hvad de trinvis skal gøre for at gennemføre forsøget korrekt, så de lærer ikke at tænke selvstændigt og selv løse problemerne.

Han undersøger effekten af at lade de studerende være med til at designe forsøgene selv. Han måler, hvilket læringsudbytte de får i form af deres forståelse for præmisserne og deres evne til at bruge deres viden i praksis. De hidtidige resultater viser, at det gør en forskel.

Anders Priemé, Biologisk Institut

Før studiestart i 2009 svarede 156 ud af 187 nye studerende på bacheloruddannelsen i biologi på en lang række spørgsmål om deres baggrund og deres forventninger til livet som biologistuderende.

Fire år senere har han opdelt de 156 studerende i fire grupper: 1) færdige på normeret tid, dvs. på tre år, 2) færdige på 3-4 år, 3) ikke færdige efter fire år, og 4) faldet fra.

2009-svarene afslører særlige karakteristika ved de studerende i de fire grupper.

Gruppen af studerende, som gennemfører deres uddannelse på normeret, har et højere gennemsnit fra gymnasiet og har rejst mindre inden studiestart end deres langsommere studiekammerater. De tvivler ikke på deres egen arbejdsmoral, men flertallet af dem er ved studiestart bekymrede over, om de kan følge med fagligt, eller om de kan klare arbejdspresset.

Gruppen, der blev færdige efter 3-4 år, er karakteriseret ved at have en stor kærlighed for biologi.

Gruppen af studerende, som ikke havde færdiggjort deres bacheloruddannelse efter fire år, har en markant overvægt af mænd, har det laveste gennemsnit fra gymnasiet, er ved studiestart bekymret over deres egen arbejdsmoral. Gruppen har den største andel af studerende, som ved studiestart ikke klart kan formulere, hvorfor de er startet på biologi, og langt de fleste i gruppen har rejst inden studiestart.

Gruppen af frafaldne studerende har den laveste andel af studerende som søgte biologi som deres første prioritet, har den laveste andel af studerende som udtrykker kærlighed for biologi, og den største andel som ved studiestart udtrykte bekymring over det sociale liv som fremtidig studerende.

Til september burde dataanalysen være færdiggjort, så undersøgelsen kan præsenteres for offentligheden.

Marianne Ellegaard, Institut for Plante og Miljøvidenskab

Hendes MSO-professorat er led i instituttets strategi for uddannelser, som skal sikre en løbende udvikling og kvalitetssikring af undervisningen.

Hendes rolle er i høj grad i at facilitere dialog og igangsætte projekter.

Hun står blandt andet sammen med viceinstitutleder for undervisning Kirsten Jørgensen for planlægning af et seminar for alle instituttets undervisere.

Instituttet er relativt nyt og formålet med seminaret er i år at inddrage alle instituttets undervisere i en dialog om, hvilken retning uddannelserne skal udvikle sig i, og hvilke undervisningsmæssige initiativer man skal prioritere i det kommende år.

Som opfølgning skal der iværksættes konkrete initiativer, som hun skal være med til at starte og følge til dørs.

Karen Skriver, Biologisk Institut

Forsker i implementering og afprøvning af nye undervisningsformer, for eksempel online forelæsninger, test, clickers, virtuelle laboratorier, film og studenterbaseret undervisning.

Hun udvikler og afprøver blandt andet virtuelle laboratorieøvelser i enzymkinetik og proteinkarakterisering i samarbejde med Michael May, Gert Dandanell og udviklere fra firmaet Labster.

Desuden undersøger hun de studerendes konceptuelle forståelse af biokemiske modeller og biokemisk sprog og synergien med støtte fag/områder inden for kemi, fysik og matematik.

Andreas de Neergaard, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Han skal udvikle den faglige identitet og profil på Naturressource uddannelsen.

Målet er blandt andet at se på hvilke forestillinger, de studerende, der blev optaget i 2013, havde om studiet, inden de blev optaget, og hvordan de tilegner sig identiteten som Naturressourcestuderende. En del havde det som deres drømmeuddannelse, mens andre blev optaget, fordi der var ledige pladser i august. På længere sigt skal undersøgelsen inddrage synet på uddannelsesfeltet blandt gymnasieelever og aftagere.

Han har endvidere som ambition at udvikle praksiselementerne i undervisningen og give kandidaterne nogle mere solide eksperimentelle kompetencer. Instituttet ønsker at udvikle learning-labs eller et ”innovatorium”, hvor studerende kan udfolde fagligt/sociale projektaktiviteter i samarbejde med fagvejledere.

Niels Grønbæk, Institut for Matematiske Fag

Han har opbygget Center for Computerbaseret Matematikundervisning (CMU), som danner rammen om hans forsknings– og udviklingsprojekt for matematiklærere i gymnasiet.

CMU tilbyder en form for aktionsforskning, som består af følgende hovedelementer:

En avanceret individuel efteruddannelse af matematiklærere, der selv beslutter sig for et tema, de vil udvikle og afprøve med computere i undervisningen.

Vejledning og inspiration fra centrets coaches vedrørende alle aspekter af forløbene – matematikfaglige, didaktiske og computermæssige.

Systematisk erfaringsopsamling og vidensdeling.

Centrets fokus er på computerprogrammet Maple, der i dag anvendes på mange gymnasieskoler, og som bruges i den introducerende matematik på videregående uddannelser såvel som i erhvervslivet.

Fokus er på matematikken, der læres eller formidles og ikke på computerprogrammet som sådan.

Clba@adm.ku.dk

Seneste