Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Dekan: »Det er ikke rigtigt, at jeg har fremstillet NFI-medarbejdere som nassere«

REPLIK - Dekan Ulf Hedetoft svarer på kritikken fra fire ansatte på Nordisk Forskningsinstitut i forbindelse med besparelserne og den kommende fusion med Institut For Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

Kære NFIere,

Tak for jeres indlæg. Jeg forstår jeres ærgrelse, men jeg er også nødt til at påpege de misforståelser og overdrivelser, der præger indlægget.

For det første er det værd at huske på proportionerne. Fakultetet skal finde besparelser i størrelsesordenen 150 mio. kr. i perioden 2016-19. De cirka 10 mio. kr., som denne plan pålægger NFI (reduktion af basisbevilling samt fusionsbidrag) udgør 1/15 af denne reduktion. Resten ligger således, lidt groft sagt, på de syv øvrige institutter, som også finansierer fakultetets fællesudgifter, og som derfor bløder i ganske alvorlig grad. Den sammenhæng skal erindres midt i alt mismodet. Skulle NFI bidrage proportionalt i forhold til institutbudgetternes størrelse, ville reduktionen være betydeligt højere end 10 mio.

Det er for det andet ikke rigtigt, at jeg har fremstillet NFI-medarbejdere som nassere. Det har ingen bund i virkeligheden. Jeg har sammen med resten af ledelsen påpeget, at i en situation med markante reduktioner i fakultetets bevillingsramme er vi pisket til at se meget mere nøje end hidtil på, hvilke aktiviteter der genererer indtægter, og hvilke der ikke gør. Det har ikke noget med manglende anerkendelse af NFIs faglige områder eller indsatser at gøre. Tværtimod. NFIs ansatte gør et flot og værdifuldt arbejde, og der ligger ingen kritik af det i den planlagte reduktion, hvilket i øvrigt gælder for alle institutter og afdelinger i fakultetsservice, der må bidrage til besparelserne.

»Jeg forstår jeres ærgrelse, men jeg er også nødt til at påpege de misforståelser og overdrivelser, der præger indlægget«

Derfor bibeholder vi et ganske stort basistilskud til NFI (cirka 14 mio.) også efter den planlagte reduktion med 9 mio., som i øvrigt først implementeres i 2019, og hvoraf instituttet allerede i år har bidraget med cirka 3 mio. Det muliggør en fastholdelse af de faglige indsatsområder, om end på et lavere niveau, og det giver tid til at søge om nye eksterne midler som kompensation for det reducerede basistilskud.

»Der er på ingen måde tale om at spille to institutter ud mod hinanden«

Jeg understregede desuden, at reduktionen kunne blive mindre, hvis fakultetets økonomi udviklede sig mere positivt end forventet, samt at vi i ledelsen i det mindste vil forsøge at udskyde reduktionen med et år – altså til 2020 – hvis vi får mulighed for det.

For det tredje er det ukorrekt, at dette har med fakultetets budgetmodel at gøre. Uanset budgetmodel er de pågældende aktiviteter på instituttet ikke nogen, der genererer særligt store indtægter. De var engang øremærket med konkrete beløb på finansloven, men er det ikke længere. I samme periode er basisbevillingen til fakultetet (det, der tidligere hed residualbevillingen og nu kaldes fakultetsfinansieringen) blevet dramatisk reduceret. Hvis man derfor vil hævde, at tilskuddet til NFI skulle hentes derfra og ikke fra STÅ-indtægter og bonus, ville man komme til det resultat, at NFI skulle bære en proportional nedgang på 9-10 mio.

»Det vil være mig magtpåliggende, at der bliver tale om en fusion, hvor faglige og bemandingsmæssige synergier bliver udnyttet maksimalt, og hvor der ikke bliver tale om et os/dem- eller lillebror/storebror-forhold«´

Endelig, for det fjerde, er der på ingen måde tale om at spille to institutter (som har et stort fagligt slægtskab) ud mod hinanden, hvad den planlagte fusion angår. Hvordan fusionen konkret skal håndteres, vil jeg meget snart aftale nærmere med de to institutters ledelser, men det vil være mig magtpåliggende, at der bliver tale om en fusion, hvor faglige og bemandingsmæssige synergier bliver udnyttet maksimalt, og hvor der ikke bliver tale om et os/dem- eller lillebror/storebror-forhold. Derfor vil der også blive lagt op til en bred inddragelse af medarbejderne hen over de næste 6-9 måneder.

Venlig hilsen

Ulf Hedetoft, dekan

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste