Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Det stemmer du om til KU-valget

UNIVALG16 – Bliv klogere på de råd og udvalg, som KU’s ansatte og studerende skal vælge repræsentanter til ved årets valg.

Til november skal KU’s studerende (og nogle af de ansatte) til stemmeurnerne for at vælge deres repræsentanter til en række råd og udvalg. Men hvordan er det nu liiige med bestyrelsen, og hvad er det helt præcist Akademisk Råd er?

Uniavisen guider dig her igennem de forskellige instanser og deres opgaver.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er Københavns Universitets øverste myndighed med ansvar for de overordnede forhold – for eksempel KU’s budget og samlede strategi. Mest iøjnefaldende er det bestyrelsen, der står for at ansætte rektor.

Bestyrelsen har 11 medlemmer, hvoraf de fem er internt valgte, det vil sige, at de vælges af deres kollegaer eller medstuderende. Det teknisk-administrative personale (TAP’erne) har en repræsentant i bestyrelsen, mens de videnskabelige medarbejdere (VIP’erne) og de studerende hver har to.

De seks eksterne, dvs. udefrakommende bestyrelsesmedlemmer, skal ifølge loven have erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. De bliver indstillet af et udvalg, som bestyrelsen nedsætter og udpeget af et andet udvalg. Formanden for bestyrelsen skal være et af de eksterne medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

TAP- og VIP-repræsentanterne bliver valgt for en fireårig periode, mens de studerende vælges for to år. TAP-og VIP-repræsentanterne vælges hvert fjerde år, mens der hvert år skal vælges én studenterrepræsentant.

De interne medlemmer kan sidde i bestyrelsen i maksimalt otte år, de studerende dog højst fire år.

Læs mere om KU’s bestyrelse her.

Akademiske råd

Der er oprettet et akademisk råd på hvert af KU’s fakulteter. Rådene har en lang række opgaver: Blandt andet rådgiver de dekanen om bevillinger, forskning, uddannelse og strategi.

Hvis man drømmer om at stige i forskergraderne, er rådene yderst relevante. Det er nemlig de akademiske råd, der står for at tildele ph.d.- og doktorgrader og indstille personer til de bedømmelsesudvalg, der ansætter lektorer og professorer.

De akademiske råd består af studerende og VIP’er, der vælges i forholdet 1:2. Derudover vælges minimum to TAP’er som observatører, der ligesom VIP-repræsentanterne udpeges for en treårig periode. De studerende vælges for et år, og er derfor – i modsætning til VIP-repræsentanter og TAP-observatører – på valg i år.

Studienævn

Studienævnene findes lokalt på alle KU’s institutter og er blandt andet med til udarbejde uddannelsernes studieordninger, udvikle nye undervisningsformer og beslutte, hvilke eksamensformer de studerende skal udsættes for.

Studienævnene har altså en stor indvirkning på de studerendes studieliv. Ikke mindst fordi de også behandler ansøgninger om dispensation (for eksempel ved sygdom eller forsinkelse) og meritoverførsler fra udlandsophold og praktikophold.

Det er dekanerne på de forskellige fakulteter, der beslutter antallet af medlemmer i det enkelte studienævn. Det ligger dog fast at nævnene kan have mindst fire og højst ti medlemmer, og at fordelingen skal være fifty-fifty mellem studerende og VIP’er.

VIP-repræsentanter bliver valgt for tre år, de studerende for ét.

Ph.d.-udvalg

Ligesom KU’s fakulteter har egne akademiske råd, har de også lokale ph.d.-udvalg, der, ja, beskæftiger sig med emner relateret til fakulteternes ph.d.-uddannelser.

Ph.d.-udvalget står blandt andet for at godkende ph.d.-kurser og rådgive ph.d.-skolelederen om uddannelsens udformning.

Ph.d.-udvalgene består af 4-14 medlemmer ligeligt fordelt mellem fakultetets VIP’er og ph.d.-studerende. Formanden vælges blandt udvalgets VIP’er og næstformanden blandt udvalgets ph.d-studerende

VIP-repræsentanter kan holde taburetten i tre år og ph.d.-studerende i et år. De ph.d.-studerende vælger altså deres repræsentanter hvert år.

Institutråd

Hvert institut på KU har siden 2013 haft et rådgivende organ, Institutrådet. Det består af 6-12 medlemmer sammensat af VIP’er (herunder ph.d-studerende), TAP’er samt studerende.

De forskellige institutråd arbejder efter hver sin forretningsorden, men alle tager udgangspunkt i en standardforretningsordenen for Institutråd. (kræver login)

Det første Institutrådsvalg blev gennemført i marts 2013.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste