Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Forelæsning

Den civile retspleje under forandring

Forelæsning — I anledning af Clement Salung Petersens tiltrædelse som professor i civilprocesret inviterer Det Juridiske Fakultet til tiltrædelsesforelæsning.

Info

Date & Time:

Place:
Det Juridiske Fakultet, Alf Ross auditoriet, 3. sal, rum 9A-3-01, Njalsgade 76, 2300 København S

Hosted by:
Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Cost:
Free

signup

Den civile retspleje regulerer borgernes adgang til domstolene, hvor de kan få afklaret og fastslået deres retsstilling – og om nødvendigt få gennemtvunget deres ret ved statslig tvang. I Danmark regulerer den civile retspleje også rammerne for domstolskontrol med forvaltningen og lovgivningsmagten. Den civile retspleje har herved stor betydning for vores retsstat og demokrati.

I de seneste årtier har den civile retspleje været genstand for de største forandringer siden retsplejelovens ikrafttræden i 1919. Forandringerne skyldes navnlig gennemførelsen af en række omfattende lovreformer, domstolenes (navnlig Højesterets) retsskabende rolle samt europæiseringen af dansk ret gennem Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU-retten. Forandringerne har stor betydning både for den civile retspleje og for juristernes rolle heri.

Sideløbende hermed er antallet af civile sager ved de danske domstole faldet drastisk i nyere tid. I 2017 var antallet af civile byretsafgørelser således ca. 75 % lavere end i 1987. I samme periode har alternative tvistløsningsformer som voldgift og konfliktmægling vundet frem. Det indebærer, at domstolene i stigende grad får til opgave at understøtte og kontrollere alternativ tvistløsning, hvilket blandt andet rejser vigtige principielle spørgsmål om partsautonomiens grænser og den offentlige interesse.

I denne tiltrædelsesforelæsning vil professor Clement Salung Petersen belyse disse forandringer og deres betydning for den civile retsplejes grundlæggende principper. Han vil desuden komme med sit bud på, hvordan den juridiske forskning og jurauddannelserne bør forholde sig hertil.

Læs mere og tilmeld dig

Seneste